Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalanasemakaavan muutos / Mannerheimintie 10

MliDno-2015-2550

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä joulukuuta 2015 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti 4.6.2012 asettaa asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville ajalle 1-31.8.2012 ja pyytää siitä lausunnot.

Nähtävillä olon jälkeen maanomistaja on selvittänyt mahdollisuuksia vanhan SOK:n varastorakennuksen uusikäyttöön ja on teettänyt suunnitelmia selvityksen tueksi. Kohteesta tehtiin rakennustekninen kuntoarvio 18.12.2014. Selvityksissä todettiin, että uusiokäyttöä haittaa mm. rakennuksen matala kerroskorkeus, julkisivujen aukotus ja vanhat rakenteet, jotka eivät täytä nykynormistoa. Aktiivisesta selvitystyöstä huolimatta kohteelle ei ole löydetty sopivaa uusiokäyttöä tai tahoa, joka haluaisi ostaa kiinteistön.

Vuonna 2015 Museoviraston kanssa käydyissä tarkemmissa keskusteluissa todettiin, että rakennus edustaa paikallisesti merkittävää rakennuskantaa, mutta sillä ei ole maakunnallista tai sitä laajempaa rakennushistoriallista arvoa. Alueellinen ELY-keskus on todennut, että rakennus edustaa paikallisia arvoja ja on esittänyt neuvotteluissa rakennuksen suojelua.

Omistaja tuli alkuvuodesta 2015 siihen tulokseen, että nykyisen kiinteistön säilyttäminen ja vuokraaminen eivät ole taloudellisesti kannattavaa ja irtisanoi kiinteistössä sijaitsevien liikkeiden vuokrasopimukset.

Omistaja on vuonna 2015 jättänyt sisään purkuhakemuksen. Alueellinen ELY-keskus on todennut, että paras tapa edetä olisi ratkaista purkaminen tai mahdollinen uusiokäyttö kaavallisesti. Omistaja on tämän jälkeen vetänyt purkuhakemuksen takaisin ja jäänyt odottamaan kaavaprosessin valmistumista.

Kaupunki toteaa, että rakennus pyritään ensisijaisesti säilyttämään. Se merkitään ehdollisella suojelumerkinnällä, joka antaa mahdollisuuden tutkia vaihtoehtoisia etenemismalleja, jos säilyttäminen ei uusiokäytön kannalta ole taloudellisesti tai rakennusteknisesti mahdollista.

Kaavaehdotusta on muokattu seuraavasti:

Korttelialue on osoitettu käyttötarkoitusmerkinnällä C, keskustatoimintojen korttelialue.

Rakennusoikeutta on nostettu vastaamaan muun korttelin 8 rakennusoikeuden tasoa, joka on e=3,0 rakennusoikeudeksi muodostuu tällöin n. 8 980 k-m².

Sen lisäksi saadaan maanalaisia tiloja rakentaa enintään 2 600 k-m².

Kaavaehdotus sallii vanhan SOK:n rakennuksen korottamisen yhdellä kerroksella ja sisäpihan lastauslaiturin katoksen purkamisen. Rakennuksen korvautuessa uudisrakennuksella pysyy massoittelu pääosin entisellään. Vilhonkadun varteen tuleva rakennusmassa on suurelta osaltaan samankorkuinen kuin viereisen As. Oy:n Porrastalon rakennus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että 1/3 rakennusalasta voidaan rakentaa korkeampi maamerkki/symboli osoittamaan kaupungin keskustaan kulkevaa sisäänajoreittiä. Korotetun osuuden kerrosluku saa olla enintään XII kerrosta. Siilojen korkeutta ei ylitetä.

Pysäköinti sijoitetaan maan alle. Pysäköintinormi on 1 ap/75 k-m². Kaupunki on sallinut vähentää 10 % pysäköintinormista jos kohteessa on suojeluarvoja ja vielä toiset 10 % jos taloyhtiöt yhdistävät pysäköintilaitokset yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Ensisijaista toteutusta on edistetty antamalla ylimääräinen 25 % huojennus pysäköintinormiin.

Palvelutaloille on määritelty 1 ap/200 k-m² ja opiskelija-asunnoille 1 ap/100 k-m². Polkupyörille tulee varata 1 ppp / 30 k-m².

Tontilla on aikoinaan sijainnut kaksi öljysäiliötä. Maaperän puhtaudesta tulee rakennuslupavaiheessa antaa kirjallinen selvitys.

Merkittävistä muutoksista johtuen asemakaavan muutosehdotus tulee asettaa uudestaan nähtäville.

Kaavakartta selotuksineen ja liitteineen on luettavissa ohessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta: rakennusvalvonta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, museotoimi, Museovirasto, Mikkeli-seuralta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  ja Etelä-Savon maakuntaliitto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti
nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta: rakennusvalvonta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikkaja ympäristöyksikkö, museotoimi, Museovirasto, Mikkeli-seuralta, Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 13. päivänä joulukuuta 2016 päivätyn tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti 18.1.2016 asettaa asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville ajalle 4.2. -7.3.2016 ja pyytää siitä lausunnot.

Maanomistaja on todennut, että rakennukselle ei ole löytynyt uusiokäyttöä ja on esittänyt kohteen purkamista. Alueellinen ELY-keskus ja Museovirasto ovat todenneet rakennuksella olevan rakennushistoriallisia arvoja. 18.1.2016 kaavaehdotuksella kaupunki pyrki sovittamaan yhteen eri intressit ottamalla huomioon rakennuksen säilyttämisen, mutta myös sen korvaamisen uudisrakennuksella.  ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että tavoiteltu joustava kaava ei ohjaa tarpeeksi yksityiskohtaisesti maankäyttöä ja ei siten täytä MRL 50 § vaatimusta. Esitettyjen lausuntojen pohjalta kaupunkisuunnittelu on karsinut vaihtoehtoiset toteutusmallit ja painottanut maanomistajan tahtoa. Tarkistetussa kaavaehdotuksessa kohde suunnitellaan osaksi viereisellä tontilla samanaikaisesti suunnitteilla olevaan, taidemuseon ympärille kehittyvään uudisrakennusten kokonaisuutta.  Se tuo esille alueen historiaa uudisrakennusten muodoissa ja julkisivuissa parantaen merkittävästi Mannerheimintien varren kaupunkikuvallista sekä ympäristön laatua. Samalla tavoite tuo toteutuessaan kaupunkilaisille selkeää lisäarvoa ja parantaa kaupungin kulttuuritarjontaa sekä antaa viestittää kaupungin kokonaiskehityksen positiivisesta suunnasta ja toimii koko Satamalahden hankkeen pilottikohteena.

Tarkistettua kaavaehdotusta on muokattu seuraavasti verrattuna 18.1.2016 ehdotukseen:

Olemassa olevien rakennusten säilyttämistä edellyttävät tai ohjaavat merkinnät on poistettu. Rakennusoikeus on säilynyt ennallaan. Rakennusten harjakorkeudet ja kerrosluvut ovat kuten aikaisemmassa ehdotuksessa sillä poikkeuksella, että XII kerrosta tulee sijoittaa Vilhonkadun ja Mannerheimintien kulmaan, missä se muodostaa kaupunkikuvallisen parin siilojen massan kanssa.

Piha-alueen rakentamista on rajoitettu siten, että pihan taso sovitetaan yhteen viereisen siilon ja myllyn alueen kanssa, alueita yhdistää pihan poikki kulkeva julkinen kevyen liikenteen reitti.

Pysäköintinormi on saatettu samalle tasolle kuin vireillä olevissa keskustan kaavoissa. Asutuksen osalta se tarkoittaa 1 ap/100 k-m² (aikaisempi normi 1 ap/75 k-m²), palvelutaloille 1 ap/300 k-m² (ehdotusvaiheessa 1 ap/200 k-m²) ja opiskelija-asunnoille 1 ap/100 k-m². Normisto tullaan määrittämään lopullisesti Kantakaupungin osayleiskaavassa.

Valssimyllyn puolelle osoitettua ajomahdollisuutta Mannerheimintieltä pysäköintilaitoksiin edellyttää sopimista osapuolten kesken ja että se täyttää juridiset rajoitteet koskien sitä, kuinka monen tontin kautta ajorasite voidaan osoittaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta: rakennusvalvonta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, museotoimi, Mikkelin Vesiliikelaitos, Museovirasto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin matkakeskus, Mikkeli-seura r.y., VR Oy ja Liikennevirasto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jukka Siiriäinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa tekniselle lautakunnalle.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta: rakennusvalvonta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, museotoimi, Mikkelin Vesiliikelaitos, Museovirasto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin matkakeskus, Mikkeli-seura r.y., VR Oy ja Liikennevirasto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 16.1.2017 asettaa tarkistetun asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville ajalle 26.1. -27.2.2017 ja pyysi siitä lausunnot. Asukastilaisuus järjestettiin yhdessä ns. Valssimyllyn asemakaavamuutoksen kanssa 16.3.2017.

Kaavasta saatiin seitsemän lausuntoa.

Etelä-Savon maakuntaliiton, Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Savonlinnan maakuntamuseon lausunnot eivät edellyttäneet toimenpiteitä.

Museovirasto kiinnitti huomiota merkittävän rakennusperinnön todennäköiseen poistumiseen ja totesi, että kohteen rakentamishistoriaa ja nykytilannetta on selvitetty varsin huolekkaasti, mutta yhtäläistä selvitystä olisi toivottu uudiskäytön tutkimiselle.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että nykyiset rakennukset todennäköisesti puretaan ja että rakennuksilla on rakennushistoriallisia
ja maisemallisia, mutta myös Mikkelin elinkeino- ja liike-elämään liittyviä arvoja. Kaavassa tulisi uudisrakentamista ohjata vahvemmin laadukkaan lopputuloksen toteuttamiseksi. Lisäksi kiinnitetään
huomiota kaupunkikuvallisiin arvoihin ja pyydetään täydentämään sekä havainnollistamaan lausunnossa esille tulleita huolenaiheita selostuksessa.

Kaupunki toteaa, että erilaisia toteutusvaihtoehtoja on selvitetty asemakaavan selostuksessa kohdassa 4.5 ja että kaavaselostusta ja kaavamääräyksiä on täydennetty.

Mikkelin kaupungin museot toteavat lausunnossaan, että kaavan rakennukset edustavat paikallisesti merkittävää rakennushistoriaa ja niillä on suuri kaupunkikuvallinen merkitys. Sen lisäksi tuodaan esille yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita korttelissa 8.

Mikkeli-seura ry tuo esille paljon samoja teemoja rakennusten arvoista kuin Museovirasto ja ELY-keskus, seura esittää myös, että sisäpihan entinen tynnyriliimaverstas pitäisi dokumentoida huolellisesti.

Kaupunki toteaa, että koko kiinteistön rakennuskanta sekä historia eri rakennusvaiheineen on inventoitu vuonna 2007 Mikkelin kaupungin toimesta.

Lausuntojen pohjalta kaavaselostusta on päivitetty ja kaavamääräyksiä täydennetty.

Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 14.

Kaavan pysäköintimääräykset on saatettu vastaamaan Kantakaupungin osayleiskaavassa esitettyjä ja viereisen Valssimyllyn asemakaavan normistoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalan koskevan asemakaavan muutoksen / Mannerheimintie 10.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Kiinteistö Oy Mannerheimintie 10:n välinen maankäyttösopimus allekirjoitetaan 10.11.2017.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalan koskevan asemakaavan muutoksen / Mannerheimintie 10.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Museovirasto, Mikkeli-seura r.y.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen (KuntaL 137 §, 410/2015).

Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).

 Valituskirjassa on ilmoitettava
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 - muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai  jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.