Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Lisämäärärahaesitys tilan Alvarinne 491-408-5-7 ostamiseen

MliDno-2017-2277

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Seija Pirilä ja Hilppa Roby omistavat Alvarinne-nimisen tilan 491-408-5-7 Launialassa Salosaarentien itäpuolella. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 38,84 ha ja sen karttapinta-ala (todellinen pinta-ala) on noin 40,4 ha. Tila rajoittuu kaikilta osin kaupungin jo ennestään omistamiin maa-alueisiin.

Voimassa olevissa yleiskaavoissa Alvarinteen tilan koko alue on vähäisiä liikennealueita lukuun ottamatta merkitty pientalovaltaiseksi asumisen alueeksi ja siihen liittyviksi virkistysalueiksi. Valmisteilla olevassa uudessa yleiskaavassa tilan alue on merkitty kasvavan taajaman alueeksi.

Alvarinteen tila on hyvin puustoinen. Heti poistettavissa olevan puuston määrä on noin 100 m3 / ha, josta valtaosa on tukkipuuta. Hakkuut voidaan tarvittaessa suorittaa vaarantamatta alueen tulevaa kaavoitusta ja käyttöä.

Kaupunki ostaisi Alvarinteen tilan siten, että myyjä pidättää itsellään noin 8.400 m2 suuruisen määräalan, jolla sijaitsee heidän omistamansa huvilarakennus. Mitään muita erityisiä ehtoja ei kauppaan sisälly.

Alvarinteen tilan kauppahinnaksi on kaupungin ja myyjän välisissä neuvotteluissa hyväksytty 750 000 euroa, joka sisältää myös puuston. Ostettavan 39,55 ha suuruisen alueen neliöhinnaksi muodostuu siten noin 1,9 euroa / m2.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää ostaa Seija Pirilältä ja Hilppa Robylta tilan Alvarinne 491-408-5-7 lukuun ottamatta myyjän pidättämää noin 8.400 m2 suuruista määräalaa. Kauppahinta on 750 000 euroa. Hallinta- ja omistusoikeus siirtyvät ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin ja kaikki muut kaupan ehdot ovat tavanomaiset. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin laatimaan kauppakirjan.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 550 000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa ja kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 550 000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Seija Pirilä, Hilppa Roby, kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, kaupunkikehitys/Hannu Peltomaa, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.