Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Eron myöntäminen Niina Kuuvalle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1222

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Niina Kuuva on lähettänyt seuraavan kirjeen 20.10.2017:

"Hei, pyydän tällä sähköpostiviestillä eroa kunnallisista luottamustoimista Mikkelin kaupungissa. Perusteluna eronpyynnölle on se, että kotikuntani tulee muuttumaan ja samoin työtehtäväni. Pyydän eroa varavaltuutetun tehtävästä, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä sekä Essote kuntayhtymän ja Kyyhkylä säätiön varajäsenyyksistä. Pyydän eroa myös Keskustan valtuustoryhmän kokoonpanosta.
20.10.2017 Mikkelissä Niina Kuuva"

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava (Kv 12.6.2017 § 11):

Varsinaiset jäsenet:

 1. Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija, VPJ
 2. Vainio Hanne, vanerityöntekijä
 3. Hakkarainen Juha, linja-autonkuljettaja
 4. Aho Eero, palomestari, insinööri
 5. Vauhkonen Saara, yhteisöpedagogi, opiskelija
 6. Yli-Karro Ulla, terveydenhoitaja, Ttm
 7. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja, FM
 8. Lahikainen Juuso, opiskelija
 9. Harmoinen Taina, projektipäällikkö, yrittäjä, PJ
 10. Strengell Janne, henkilöstöpäällikkö
 11. Kuuva Niina, tohtorikoulutettava

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Paakkari Artturi, asiakaspalvelija
 2. Orava Miika, koneenhoitaja, pääluottamusmies
 3. Hokkanen Outi, maatalouslomittaja, työsuojeluvaltuutettu
 4. Roos Tea-Tuulia, sijoitusasiantuntija
 5. Särkkä Heidi, terveydenhoitaja
 6. Haavikko Harri, yrittäjä, KTM
 7. Nykänen Heikki, talonhoitaja, eläkeläinen
 8. Rautio Tiia, SOTE-palveluasiantuntija
 9. Tarima Janne, järjestösuunnittelija, opiskelija
 10. Pokkinen Kirsi, TtM
 11. Ronkanen Ville-Tapio, insinööri (AMK), tuotantopäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Niina Kuuvalle hänen pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Niina Kuuvalle hänen pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Niina Kuuvalle ja valitsi hänen sijaansa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi sosiaali- ja terveysalan opettaja Kirsi Pokkisen ja valitsi samalla Janne Strengellin varajäseneksi toimintakoordinaattori, yhteisöpedagogi (YAMK) Marju Kiiskin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Niina Kuuva, valittu jäsen, valittu varajäsen, Janne Strengell, luottamushenkilörekisterinhoitaja, kasvatus- ja opetuslautakunta, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.