Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen jatkamiseksi Mikkelissä (lisäpykälä)

MliDno-2018-423

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 12.2.2018 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikko asiasta seuraavaa:

"Vuonna 2003 voimaan tulleessa laissa sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002) todetaan, että sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista taloudestaan. Luotonannon perusteina mainitaan talouden hallinta, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat sekä kuntoutumisen, työllistymisen ja asumisen edistäminen ja sosiaalisen kriisin yli pääseminen. Valtakunnallisesti yli puolet sosiaalisten luottojen saajista on palkansaajia, seuraavaksi suurin ryhmä ovat eläkeläiset.

Sosiaaliselle luototukselle on selkeä tarve, sillä yhteiskunnassamme elää paljon heikossa taloustilanteessa olevia ihmisiä. Heidän mahdollisuutensa saada kohtuuehtoista luottoa tavanomaisilta markkinoilta ovat vähäiset tai olemattomat.

Noin kolmekymmentä kuntaa tarjoaa asukkailleen sosiaalisia luottoja. Mikkeli on ollut yksi näistä. Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Mikkelissä sosiaalinen luototus oli käytössä vuosina 2006-2016. Vuoden 2010 alkaen määräraha oli 40 000 euroa/vuosi.

Sosiaalisen luoton saamisen ongelma Mikkelissä on ollut, että on edellytetty henkilön käytettävissä olevien varojen olevan 536 euroa välttämättömien elinkustannusten eli vuokran ja sähkön jälkeen. Tämä on käytännössä rajannut pois avuntarvitsijoita, koska jos pienituloisella jäisi tuollainen summa, niin hänellä ei lienee olisi maksuvaikeuksia.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän aloittaessa toimintansa 1.1.2017 alkaen päädyttiin siihen, että sosiaalinen luototus ei siirry ESSOTEn toiminnaksi, vaan se jää Mikkelin kaupungille. Perusteluna tälle oli se, että sosiaalista luototusta ei ollut muissa ESSOTEn kunnissa ja ESSOTElla ei ole käytössä antolainaukseen soveltuvia tietokoneohjelmistoja.

ESSOTE on ehdottanut Mikkelin kaupungille, että Mikkeli vastaa keskeneräisistä sosiaalisen luototuksen päätöksistä, mutta ei tekisi enää uusia päätöksiä vuonna 2017. Mielestämme tämä ei ole oikein. ESSOTEn perustaminen ei tarkoita sitä, että mikkeliläisten asukkaiden palveluiden annetaan heikentyä. Lisäksi valtion päätösten myötä talous- ja velkaneuvonta siirtyy ensi vuoden alussa oikeusaputoimistojen työksi pois ESSOTEn tehtävistä.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Mikkelin kaupunki jatkaa sosiaalista luototusta kuntalaisilleen ja määrittelee luoton myöntämisen perusteet, kehittää palvelua sekä varaa vuoden 2019 budjettiin sille riittävän määrärahan.

Mikkelissä 12.2.2018

Satu Taavitsainen
Raine Lehkonen, Jatta Juhola, Jarno Strengell
Paavo Barck, Markku Aholainen, Ulla Leskinen
Marita Hokkanen, Arto Seppälä, Hanne Vainio
Jenni Tissari, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen
Hannu Tullinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.