Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Veroprosentit vuodelle 2020

MliDno-2018-2305

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää varainhoitovuoden tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain ja kiinteistöverolain mukaan ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit Verohallinnolle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Verohallinto on myöhentänyt vuoden 2020 veroprosenttien ilmoitusaikaa 19.11.2019 saakka.

Veroprosenttipäätösesityksen perustana on kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi. Päätöksessä on huomioitu Mikkelin kaupungin verotulokertymää koskevat taloudelliset ennusteet.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää korotuksia sekä tuloveroprosenttiin että kiinteistöveroprosentteihin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy veroprosentit kokouksessaan 11.11.2019.

Tuloveroprosentti

Painotettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 %, jossa on 0,02 prosenttiyksikön nousu vuoteen 2018 verrattuna. Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 21,17 %.

Mikkelin tuloveroprosentti vuonna 2019 on 20,50 %.

Vuodelle 2020 Mikkelin tuloveroprosentiksi esitetään 22,00 %.

Kiinteistöveroprosentti

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolaissa muutoin säädetään kiinteistöveroprosentin alarajasta, voi kunnanvaltuusto määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

 

Kiinteistöveroprosentti Vaihteluväli Mikkeli 2019 Mikkeli 2020
yleinen 0,93-2,00 1,25 % 1,40 %
vakituinen asuinrakennus 0,41-1,00 0,58 % 0,62 %
muu asuinrakennus 0,93-2,00 1,15 % 1,35 %
voimalaitos 0,93-3,10 2,75 % 3,10 %
rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00 3,30 % 4,00 %
yleishyödyllinen yhteisö 0,00-2,00 0,00 % 0,00 %

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,40 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,35 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin osalta seuraavasti:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
   

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %

Päätös

Veroprosenttien käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Timo Halonen käytti yleispuheenvuoron. Lisäksi useat valtuutetut käyttivät yleispuheenvuoroja.

Asiasta käydyn keskustelun aikana

 • valtuutettu Heikki Nykänen esitti valtuutettujen Jaakko Väänäsen ja Markku Kakriaisen kannattamana tuloveroprosentin nostamista vain 1,00 % -yksiköllä eli sen nostamista 20,50 %:sta 21,50 %:in.
   
 • valtuutettu Raimo Heinänen esitti valtuutettu Jussi Marttisen kannattamana tuloveroprosentin nostamista vain 0,75 % -yksiköllä eli sen nostamista 20,50 %:sta 21,25 %:in.
   
 • valtuutettu Jaakko Väänänen esitti valtuutettu Markku Kakriaisen kannattamana, että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrätään 1,25 % sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 1,25 %.
   

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutetut Heikki Nykänen ja Raimo Heinänen ovat tehneet kannatetut kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavat esitykset ja esitti ratkaistavaksi tuloveroa koskevat esitykset siten, että ensin äänestetään Heikki Nykäsen ja Raimo Heinäsen esityksistä. Ne, jotka kannattavat Heikki Nykäsen esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Raimo Heinäsen esitystä, äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa ääntä, 3 ei ääntä ja 16 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Heikki Nykäsen esitys on voittanut ensimmäisen äänestyksen. Liite 1.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Heikki Nykäsen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 jaa ääntä ja 9 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 2.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jaakko Väänäsen esitystä (yleinen kiinteistöveroprosentti) äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 jaa ääntä ja 9 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tältä osin tullut hyväksytyksi. Liite 3.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jaakko Väänäsen esitystä (muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti) äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 jaa ääntä ja 10 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhalltiuksen esitys on tältä osin tullut hyväksytyksi. Liite 4.

Muut veroprosentit hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 1-4.

Merkitään, että valtuutettu Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalle kokoukseen saapui varavaltuutettu Olli Marjalaakso.

Merkitään, että valtuutettu Veli Liikanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, Verohallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.