Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Valtuustoaloite: Kestävään matkailuun ja luonto-osaamiseen erikoistunut lukio Mikkelin Ristiinan elinvoimatekijäksi (lisäpykälä)

MliDno-2019-2137

Kuvaus

Valtuutettu Kirsi Olkkonen ym. esittivät 11.11.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Hyvä lukio-opetus on yksi Mikkelin vetovoimatekijöistä. Erikoistumalla siitä voi tulla myös elinvoimatekijä.

Ilmastonmuutos vaatii kestävän kehityksen edistämistä kaikessa tulevaisuuden elinkeinotoiminnassa, myös matkailussa. Erikoistumalla kestävän kehityksen matkailun ja luonto-osaamisen lukio-opetukseen Ristiinan lukiossa Mikkelin alueelle pystyttäisiin luomaan luonteva matkailualan ja luonnontieteiden opintopolku lukiosta korkeakouluasteelle ensimmäisenä Suomessa.

Erikoistunut lukio-opetus antaisi valmiuksia jatko-opintoihin Mikkelissä ja tukisi matkailualan tutkintoon johtavia opintosuuntia mm. ESEDU:ssa ja XAMK:ssa. Näin kestävään matkailuun erikoistuneet lukio-opinnot tukisivat Järvi-Suomen ja Saimaan alueen matkailustrategian toteuttamista ja alueen kehittämistä luonto-osaamiseen erikoistuneena alueena, Saimaan Geopark-hankkeen toteuttamista sekä alueen matkailun kansainvälistämistä. Erikoislukio tukisi alueen nuorten osallistumista alueen kehittämiseen ja työllistymistä omalla alueella.

Ristiinan lukion erikoistumista kestävään matkailuun ja luontoon tukee sen sijainti Saimaan rannalla, esihistorialliset Astuvansalmen kalliomaalaukset, Ruotsinvallan ajan Ristiinaan sijoittuva historia, mm. sotakoulu sekä alueen luonto.

Esitämme Ristiinan lukion kehittämistä kestävään matkailuun ja luontoon erikoistuneeksi erikoislukioksi sekä erikoislukioluvan hakemista opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

11.11.2019

Kirsi Olkkonen

Jaakko Väänänen, Outi Kauria, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen, Mikko Siitonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.