Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Talouden seuranta 7/2019

MliDno-2019-1228

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2019 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (KV 10.12.2018 § 153).

Johdon analyysin, tuloslaskelmaennusteen, investointimenojen toteutumisennusteen, rahoituslaskelmaennusteen, keskeisten tytäryhtiöiden toteutumaennusteet sekä lautakuntien, liikelaitosten ja taseyksikön johdon analyysit, toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut sisältävä talouden seurantaraportti ajalta 1–7/2019 on liitteenä. Koko kaupungin toteutumisennuste on laadittu tammi-elokuun talouden toteutuman perusteella, sillä koko kaupungin seurantaraportin laatimishetkellä myös elokuun toteutumatiedot olivat käytettävissä.

Heinäkuun seuranta (7/2019) toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, ja sen yhteydessä raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut sekä keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden seuranta. Strategisten ohjelmien toteutuminen käsitellään omana erillisenä pykälänään. Lokakuun seurannassa (10/2019) raportoidaan keskeisimpien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstömäärän kehitys sekä talouden seuranta. Lauta- ja johtokunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä.

Vuoden ensimmäisessä, poikkeuksellisesti tammi-huhtikuulta laaditussa talouden seurannassa raportoitiin talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka olivat jo tiedossa, henkilöstön määrän kehitys, tiedot muista mahdollisista poikkeamista lautakuntien ja johtokuntien toiminnassa sekä strategisten ohjelmien toteutuminen.

Talouden sopeuttamistoimenpiteistä (kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma) raportoidaan kaupunginhallitukselle erikseen kuukausittain.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste (johdon tuloslaskelmaennuste) on esitetty osana liitteenä olevaa talouden seurantaraporttia. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kuukausittaisen toteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2018 toteutumien pohjalta. Johdon ennuste -sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien perusteella. Koko kaupungin tuloslaskelmaennuste on laadittu tammi-elokuun talouden toteutuman perusteella.

Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän noin 20 miljoonan euron alijäämään, josta 16,2 miljoonaa muodostuu ennakoidusta Essoten laskutuksen talousarvion (183,2 milj. euroa) ylityksestä.

Liitteenä on lisäksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden erillinen talouden seurantaraportti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.7.2019.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.7.2019.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti valtuutettu Jarno Strengellin kannattamana, että pöytäkirjaan lisätään liitteeksi talousjohtaja Heikki Siiran esittämä listaus toteutuneista ostopalveluista. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko tehty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto merkitsi talouden seurantaraportin 31.7.2019 tiedoksi. 

Merkitään, että valtuutettu Kerttu Hakala poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn alkua ja hänen tilalle kokoukseen saapui varavaltuutettu Pekka Heikkilä.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.