Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

MliDno-2019-925

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa ja lapsi- ja perhepalveluiden Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen esittelevät suunnitelman. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa ja lapsi- ja perhepalveluiden Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi
Aila Marjamaa, kehittämispäällikkö, aila.marjamaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaikkia Etelä-Savon kuntia koskeva Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2019. Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu täydentäen Etelä-Savon suunnitelmaa. Suunnitelmaan on tehty täydennyksiä Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden, opiskeluhuollon sekä toimenpidesuunnitelman osalta. Mikkelin tavoitteet ja toimenpiteet ovat suunnitelman liiteosassa.

Mikkelin kaupungin toimenpiteet on valmisteltu useissa eri työryhmissä ja työpajoissa vuosien 2018 - 2019 aikana, kuten oppilashuolenpidon ohjausryhmässä, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja nuorten ohjaustiimin työseminaarissa, Vesote- ja Meijän Mikkeli -hankkeiden työpajoissa, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä (laajennettu kokoonpano) sekä yhteistyöryhmissä Essoten kanssa. Kasvatus- ja opetuslautakunta on antanut ohjeistuksen valmistelun loppuun saattamisesta Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuttua huhtikuussa 2019. Kesällä 2019 suunnitelmaa on työstetty pienissä työryhmissä ja luonnos on ollut laajalla kommenttikierroksella 5.8. - 3.9.2019 Mikkelin kaupungin sisällä, vaikuttamistoimielimissä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote), järjestöissä, evankelis-luterilaisessa seurakunnassa ja niin edelleen. Suunnitelmaan ja toimenpideliitteeseen on tehty muutosehdotuksia saatujen kommenttien pohjalta, minkä jälkeen oppilashuolenpidon ohjausryhmä, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä ja Essoten lasten ja nuorten palveluista vastaavat esimiehet ovat vielä tarkastaneet suunnitelman ja tehneet täsmennysehdotuksensa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus-​ ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - ​2021 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kehittämispäällikkö Aila Marjamaa saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn ajaksi ja selosti asiaa kokoukselle.

Kuvaus

Oheismateriaalina jaetaan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kommenttikierroksen kommentit.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kehittämispäällikkö Aila Marjamaa selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Aila Marjamaa, Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.