Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Lisämäärärahaesitys kiinteistön 491-2-6-100 ostamiseen/ Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

MliDno-2019-2063

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä omistaa kiinteistön 491-2-6-100 osoitteessa Pirttiniemenkatu 1 / Mannerheimintie 28. Kyseessä on ns. päiväkotitontti, jota viime vuosina on käytetty pysäköintialueena sekä sairaalan peruskorjaus- ja laajennustöihin liittyvänä työmaatoimintojen alueena. Kaupunki omistaa samassa korttelissa viereisen ns. Berner Pultin tontin ja on jo aiemmin hankkinut omistukseensa Mannerheimintien toisella puolella sijaitsevan ns. AD-varaosamaailman tontin.

Essoten kanssa on nyt neuvoteltu Pirttiniemenkatu 1 kiinteistön ostamisesta kaupungille. Kyseessä on alueen maankäytön tulevien tarpeiden turvaamiseksi tehtävä kiinteistökauppa. Tontin 491-2-6-100 asemakaavamerkintä on YS (sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue), sen pinta-ala on 2.465 m2 ja rakennusoikeus on 4.915 k-m2.

Kauppahinnaksi on alustavasti neuvoteltu 400.000 euroa, joka huomioi hintaa alentavina tekijöinä tontilla sijaitsevien purettavien rakennusten purkukustannukset sekä mahdolliset pilaantuneet maat. Kiinteistöstä on aiemmin pyydetty kiinteistöarvio, jonka mukaan sen käypä arvo olisi vajaa miljoona euroa. Arvio on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ostaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä osoitteessa Pirttiniemenkatu1 / Mannerheimintie 28 sijaitsevan kiinteistön 491-2-6-100 purettavine rakennuksineen 400.000 euron kauppahinnalla ja muutoin tavanomaisin, liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin kaupan ehdoin, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan kauppaan. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin ja kaupunginlakimiehen valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava kauppakirja.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 400.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (Essoten hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Kuvaus

Oheismateriaalina jaetaan Mannerheimintie 28 kauppakirjaluonnos ja kiinteistöarvio.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 400.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.55-19.04.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Hannu Peltomaa, Jukka Piispa, Anne Anttonen, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.