Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkaminen

MliDno-2018-2328

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki osti Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n osakkeet 7.5.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kiinteistöyhtiöllä ei ole muuta omaisuutta kuin Mannerheimintiellä sijaitseva kiinteistö. Kiinteistöllä sijaitsee huonokuntoinen rakennus, joka on tarkoitus purkaa. Yhden kiinteistön omistavan kiinteistöosakeyhtiön hallinnointi ja ylläpitäminen ei ole perusteltua kaupungin kannalta. Yhtiön omaisuus on mahdollista siirtää osakkeiden omistajalle eli Mikkelin kaupungille purkamalla kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistöosakeyhtiön purkaminen tapahtuu selvitysmenettelyn kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisen hyväksymistä selvitysmenettelyn kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisen selvitysmenettelyn kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jukka Savolainen ilmoitti olevansa esteellinen ( Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n  hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisen selvitysmenettelyn kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ja kaupunginlakimies Jukka Savolainen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n hallitus/Linda Asikainen, Jouni Riihelä ja Jukka Savolainen, talouspalvelut/Heikki Siira ja Tiia Tamlander

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.