Kaupunginhallitus, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Henkilöstöjohtajan virkavaalin vahvistaminen

MliDno-2017-2533

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 6.3.2018 § 86 henkilöstöjohtajaksi Titta Saksan.

Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy myös maininta, että palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Titta Saksa on toimittanut vaaditun lääkärintodistuksen ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan 23.4.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska Titta Saksa on esittänyt kaupunginhallituksen edellyttämän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, niin henkilöstöjohtajan vaali voidaan vahvistaa. Titta Saksa ottaa viran vastaan 23.4.2018. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Henkilöstöjohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 5.874,03 euroa/kk 23.4.2018 alkaen. Lisäksi samasta ajankohdasta alkaen Saksalle maksetaan puhelinetu 20 euroa/kk.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Titta Saksa, henkilöstöpalvelut/Anne Ahonen, Anne Nurminen, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi