Kaupunginhallitus, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Asemakaava-arkkitehdin viran ja kelpoisuusvaatimuksen muutos sekä yleiskaavoittajan kelpoisuusvaatimuksen muutos

MliDno-2018-697

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asemakaava-arkkitehdin virka on ollut haussa keväällä 2017 ja uudestaan alkuvuodesta 2018, kummallakaan kerralla hakijat eivät ole täyttäneet kelpoisuusvaatimuksia.

Asemakaava-arkkitehdin rekrytointiprosessi osoitti, että ylemmän korkeakoulututkinnon omaavien henkilöiden rekrytointi on haastavaa tällä hetkellä. Tähän perustuen kaupunkisuunnittelu esittää, että yleiskaavoittajan kelpoisuusvaatimuksia muutetaan ja, että asemakaava-arkkitehdin virka muutetaan kaavoittajaksi ja kelpoisuusvaatimuksia päivitetään.

Kaupunginhallitus on 10.6.2013 § 267 hyväksynyt yleiskaavoittajan viran (vakanssi 7202) kelpoisuusvaatimukseksi ” Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto”.

Yleiskaavoittaja on hoitanut kaupungin yleiskaavoitusta sekä vähäisemmässä määrin laatinut ja ohjannut asemakaavoja, hoitanut yleiskaavoitukseen liittyviä lausuntoja, toiminut kaupunkisuunnittelun edustajan rakennuslupatyöryhmässä, hoitanut kaupunkikuvaan liittyviä asioita ja lupahankkeita, vastannut kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennusperinnöstä ja hoitanut siihen liittyviä poikkeuslupia.
Yleiskaavoittaja irtisanoutui maaliskuun alussa 2018 ja virkaa ei ole laitettu vielä uuteen hakuun.

Kaupunkisuunnittelu esittää, että yleiskaavoittajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva arkkitehdin tutkinto, diplomi-insinöörin tai soveltuva AMK-insinöörin tutkinto.

Yleiskaavoittaja hoitaa jatkossa yleiskaavoitusta ja siihen liittyviä poikkeuslupa sekä suunnittelutarveratkaisuja, ja vähäisemmässä määrin laatii asemakaavoitusta. Tarvittaessa kaupunkikuvalliset asiat ja rakennusperintöön sekä niiden liittyvät poikkeusluvat siirtyvät kaavoituspäällikölle kunnes kaupunkisuunnitteluun saadaan ko. asiakokonaisuudet omaava uusi viranhaltija.

Kaupunginhallitus on 19.12.2000 § 157 hyväksynyt asemakaava-arkkitehdin viran (vakanssi 2071) kelpoisuusvaatimukseksi ” Arkkitehdin tutkinto”.

Vuoden 2005 valtioneuvoston asetuksen mukaisesti arkkitehdin tutkinto katsotaan ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.

Kaupunkisuunnittelu esittää, että asemakaava-arkkitehdin virka muutetaan kaavoittajaksi ja kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva arkkitehdin tutkinto, diplomi-insinöörin tai soveltuva AMK-insinööri tutkinto tai soveltuva aikaisempi insinööritutkinto.

Kaavoittaja laatii asemakaavoja ja siihen liittyviä poikkeuslupa sekä suunnittelutarveratkaisuja.

Tehtäväkuvaa muutetaan joustavasti kulloisenkin tarpeen ja työtilanteen mukaan.

Palkkaus määrittyy teknisen sopimuksen mukaan palkkaryhmän III (50101011) mukaan. Henkilöstöpalveluilla ei ole huomauttamista esitetyn viran kelpoisuusehtojen muuttamiseksi eikä virkanimikkeestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

  • yleiskaavoittajan kelpoisuusvaatimus muutetaan siten, että se on soveltuva arkkitehdin tutkinto, diplomi-insinöörin tai soveltuva AMK-insinöörin tutkinto,
     
  • asemakaava-arkkitehdin virka muutetaan kaavoittajaksi ja kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva arkkitehdin tutkinto, diplomi-insinöörin tai soveltuva AMK-insinööri tutkinto tai soveltuva aikaisempi insinööritutkinto
     
  • palkkaus määräytyy teknisen sopimuksen palkkaryhmän III (50101011) mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi