Kaupunginhallitus, kokous 9.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston hankinta

MliDno-2021-4287

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi
Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi
Marja-Terttu Koivula, hankintapäällikkö, marja-terttu.koivula@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintosäännön mukaan (29 §) lautakunta päättää palvelualueen hankinta-asioista. Tässä on kyseessä laajasta, tavoitteen mukaisesti koko kaupunkikonsernia hyödyntävä hankinnasta, jossa uudistetaan kaupungin eri toimintoja palvelevat paikkatietoalusta sekä suunnittelu- ja karttaohjelmistot.

Kaupungin paikkatietojärjestelmiä sekä karttaohjelmistoja on vuosien saatossa uusittu ja osaoptimoitu ilman kokonaisvaltaista näkemystä järjestelmien ja ohjelmistojen yhteensopivuudesta, rajapinnoista sekä käyttäjä- ja asiakasnäkökulmista. Tilanne on muodostunut ongelmalliseksi eri toimintojen yhteensopivuuden, työprosessien sujuvuuden ja käyttäjäkokemuksen kannalta. Lisäksi asiassa on havaittu kriittisiä henkilöriskejä, jotka toteutuessaan saattavat hidastaa ja vaikeuttaa suunnittelu-, kiinteistönmuodostus-, lupa- ja rakennushankkeita.

Vuoden 2021 aikana on asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen (ASTO) sisällä kartoitettu laajasti uuden järjestelmän käyttötarpeita, toiminnallisuutta ja eri aineistojen ja tietokantojen yhteensopivuutta. Samalla on tutustuttu muiden vastaavankokoisten kaupunkien järjestelmiin ja niiden toimintaan. Yleinen havainto on, että Mikkelin kaupungin käyttämät järjestelmät ovat vanhentuneita ja aiheuttavat tarpeettomasti eri työprosessien välistä hukkaa. Toinen havainto on, että kyseiset järjestelmät ovat Mikkelin kaupungissa jäljessä naapurikaupunkeihin ja yhteistyöorganisaatioihin nähden. Lisäksi on todettava, että nykyisillä järjestelmillä viranomaisvelvollisuuksien hoitamisessa on vaikeuksia. Asiasta on informoitu lautakuntaa Kaupunkikehitys-tulosalueen perehdytystilaisuudessa (2.11.2021). Asialla on myös työnantajamielikuvaan heijastuva vaikutus.

ASTO:n, tietohallinnon ja hankintayksikön asiantuntijat ovat valmistelleet hankintaa siten, että prosessi aloitetaan markkinavuoropuhelulla sitoumuksetta jo vuoden 2021 aikana. Varsinainen kilpailutus (joko kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tai avoimella tarjousmenettelyllä) tehdään markkinavuoropuhelussa saatujen näkemysten myötä vuoden 2022 alkupuolella. Hankinnan määräraha on sisällytetty kaupungin talousarvioon investointiosaan vuodelle 2022 sekä taloussuunnitteluvuodelle 2023.

Mikkelin kaupungin Hankintasääntö 2021:n mukaan (Kh § 192, 10.5.2021) merkittävissä, yli 200 000 €:n, hankinnoissa laaditaan taloudellisten vaikutusten selvitys sekä kaikissa tapauksissa yritysvaikutusten arviointi. Lisäksi hankintojen innovatiivinen potentiaali huomioidaan. Tässä tapauksessa talousvaikutukset tulevat heijastumaan TA2023 laadinnasta eteenpäin niin, että hankinta keventää käyttötalouden kulueriä koska lisenssi- ja ohjelmistomaksut pienenevät. Yritysvaikutusten arvioinnin suhteen on todettava, että palvelutuottajat voivat omissa tarjouksissaan huomioida paikallista osaamista, jonka hyödynnettävyydestä voidaan keskustella sekä markkinavuoropuhelun että mahdollisen kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana. Tämä liittyy myös hankinnan innovatiivisen potentiaalin huomioimisessa, jolloin keskeinen yhteistyökumppani (esim. hankinnan seurannan näkökulmasta) on alueellinen ammattikorkeakoulu.

Palvelukokonaisuuden hankkimiseksi Mikkelin kaupunki tekee tietopyynnön Hilmaan. Tietopyyntö käynnistää hankintalain mukaisen hankintamenettelyn, jonka tavoitteena on investoida uuteen järjestelmään ja ottaa käyttöön uusittu paikkatietoalusta ja karttaohjelmat vuosien 2022 ja 2023 aikana. Hankintakokonaisuus tuodaan kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn hankintaprosessiin liittyvien markkinavuoropuhelun ja varsinaisen kilpailutuksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy paikkatietoalustan ja karttaohjelmien kokonaisuuden hankintaprosessin aloittavan tietopyynnön liitteineen ja valtuuttaa maankäyttöjohtajan tekemään siihen tarvittavia vähäisiä muutoksia. Lautakunta valtuuttaa maankäyttöjohtajan jatkamaan hankintaprosessia yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi
 • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi
 • Sini Pennanen, hankintapäällikkö, sini.pennanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan taustaa
Mikkelin kaupunkikonsernissa on suuri tarve uuden paikkatieto-​ ja karttajärjestelmän käyttöönotolle. Vuosien saatossa paikkatieto-​,​ rekisteri-​ ja muita karttaohjelmia on osaoptimoitu tulosalue ja -​yksiköittäin. Tapahtuneen johdosta tietoa on hajallaan eri järjestelmissä ja tiedonsiirto järjestelmien välillä ja tiedon julkaisu on muodostunut haastavaksi. Paikkatietoprosessissa ei ole yhtenäisyyttä ja se aiheuttaa työssä ajallista ja toiminnallista hukkaa, joka hidastaa eri prosesseja kaupungin toimintojen sisällä.

Mikkelin kaupunki pyysi 4.2.2022 HILMA -​ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset. fi julkaistulla hankintailmoituksella osallistumishakemuksia kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavaan kaupungin paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston hankintaan. Hankintailmoituksen julkaisi Mikkelin kaupungin hankintapalvelut. Ratkaisun hankinnasta tehdään 36 kk:n sopimus ja määräaikaisen keston jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Tilaajan kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja Toimittajan 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Hankinnan tarve on ollut suurin kaupunkiorganisaatiossa jo pidemmän aikaa. Myös tämä hankintaprosessi on viivähtänyt eräiden henkilövaihdosten takia eräissä keskeisissä virkapositioissa (tietohallintopäällikkö,​ hankintapäällikkö) viime aikoina. Nyt valmistelu on tehty ja hankintapäätös on mahdollista saada päätökseen.

Hankintamenettely
Hankintamenettelynä oli hankintalain 36 §:n mukainen kilpailullinen neuvottelumenettely. Hankintalain 70 §:n mukaisesti kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö kutsui yhtäaikaisesti ja kirjallisesti valitut ehdokkaat jättämään tarjouksensa tai osallistumaan neuvotteluihin. Kutsussa mainittiin internet-​osoite,​ jossa tarjouspyyntö ja muut hankinta-​asiakirjat on asetettu saataville sähköisessä muodossa.

Kyseessä on EU-​kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta lähetettiin neuvottelujen päätyttyä lopullinen tarjouspyyntö 19.10.2022 ja tarjouspyyntö oli saatavilla sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-​toimittajaportaalissa. 

Hankintayksikkö voi valita kilpailullisen neuvottelumenettelyn,​ mikäli hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää olemassa olevia ratkaisuja mukauttamatta. Hankintayksikkö valitsi hankintamenettelyksi kilpailullisen neuvottelumenettelyn perustuen olemassa olevien ratkaisujen tai järjestelmien yhdistämiseen ja tästä muodostuneeseen laajamittaiseen tietotekniseen hankkeeseen.

Hankintaprosessi
Kilpailullista neuvottelumenettelyä edelsivät markkinavuoropuhelut,​ joihin osallistui kahdeksan (8) järjestelmätoimittajaa. Markkinavuoropuhelut pidettiin vuosi sitten (14. –16.12.2021).
Kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäiselle neuvottelukierrokselle (19.–24.5.2022) ilmoittautui neljä (4) aiempaan markkinavuoropuheluun osallistunutta toimijaa. Niistä toiselle kierrokselle (9.–16.6.2022) valittiin kolme toimijaa. Kolmannelle neuvottelukierrokselle (21.–22.6.2022) valittiin kaksi toimijaa,​ joilta pyydettiin lopullinen tarjouspyyntö.

Neuvottelumenettelyn aikana toiselle ja kolmannelle neuvottelukierrokselle etenivät toimijat,​ joiden tarjoamat palvelut vastasivat parhaimmalla tavalla Mikkelin kaupungin tarvetta kokonaisvaltaisen paikkatieto-​ ja karttaohjelmaratkaisun hankkimiseksi. Neuvottelumenettelyn ydin on siinä,​ että tarjoajia kilpailutetaan mukauttamalla tarjottuja ratkaisua Mikkelille hyödyllisellä tavalla.

Neuvottelukierrosten aikana asiaa työsti kaupungin puolelta laaja työryhmä,​ jossa oli edustus kaikkien ASTO-​palvelualueen tulosyksiköiden,​ seudullisten ympäristöpalveluiden,​ vesilaitoksen ja eräiden konserniyhtiöiden puolesta. Kyseessä oli siis ns. monialainen asiantuntijaryhmä,​ joka edusti laajasti paikkatieto-​ ja karttaohjelmien käyttäjiä. Molemmat kaksi (2) tarjousvaiheeseen edenneet toimijat olivat kansallisesti merkittävimmät alan palvelutuottajat.

Hankinnan jakaminen osiin
Hankintaa ei ollut jaettu osiin,​ koska kyseessä on kokonaisuus,​ jonka jakaminen osiin huomattavasti hankaloittaisi palvelun hallintaa sekä Tilaajan ja Toimittajan välisen yhteistyö huomioiden,​ ratkaisun olennaisia toiminnallisuuksia. Hajautettu tarjous olisi myös neuvottelumenettelyssä saatujen tietojen mukaan ollut kalliimpi.

Tarjouksen jätti määräaikaan (21.11.2022 klo 8:00) mennessä yksi yritys: Trimble Solutions Oy (0196634-​1).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouspyyntöön osallistunut tarjous täytti tarjouspyynnön vaatimukset. 

Tarjousten vertailu
Valintaperusteena oli sekä laadullinen että hinnallinen arviointi. Vertailua ei suoritettu,​ koska tarjouksia saatiin vain yksi ja tarjous todettiin olevan hyväksyttävissä.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin 
(hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 2 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa,​ joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä ja tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Hankintayksikkö on tarkastanut ennen hankintapäätöstä tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Trimble Solutions Oy:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote lain mukaan vastuuhenkilöiden osalta sekä yhteisösakko-​ote yrityksen osalta. 

Hankinnan ratkaisu,​ investointikulu ja kustannusvaikutukset
Trimble Solutions Oy (0196634-​1) esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi Mikkelin kaupungin paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston hankintaan.

Hankinta-​asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat,​ kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Mikkelin kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista,​ sillä edellytyksellä,​ että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen arvioitu arvo neljälle (4) vuodelle on laskennallisesti noin 1 350 000 euroa (alv 0 %).

Hankinnalle on 900 000 euron investointivaraus kaupungin 2023 talousarviossa (Kv 14.11./§ 145). Saadun ja hyväksytyksi esitettävän tarjouksen investoinnin hinta on 466 800 euroa,​ joka tullaan käyttämään vuoden 2023 aikana. Vuosi 2023 on uudistushankkeen nk. käyttöönottovuosi. Investointi jakaantuu seuraaviin kulueriin:

-​    Käyttöönotto (aineistojen muutokset,​ Saas-​järjestelmä jne.) 225 000 €
-​    Käyttöönottoon liittyvät asiantuntijapalvelut 98 000 €
-​    Tekniset asennus-​ ja asiantuntijapalvelut 80 000 €
-​    Käyttöönoton projektipäällikköpalvelut 63 000 €
-​    Ympäristövalvonnan järjestelmä 3 800 €

Vuodesta 2024 eteenpäin paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston käyttö on käyttötalouden kulua. Sen vuosittainen summa on saadun tarjouksen perusteella 295 000 euroa (lisenssimaksut eli käyttäjämaksut 130 718 €;​ tuki-​ ja sovelluspalvelut 164 400 €). Tällä hetkellä kaupungin käyttötaloudessa lisenssi-​ ja muihin sovelluspalvelumaksuja paikkatieto-​ ja karttaohjelmiin on varattu laskennallisesti 251 000 euroa. Lisäksi varaudutaan vuositasolla täydentäviin koulutuspalveluihin 
(uudet käyttäjät,​ enintään 66 000 €) ja muihin teknisiin asennus-​ ja asiantuntijapalveluihin (tuntiperusteinen maksu,​ enintään 159 540 €). Käyttötaloudessa varsinkin jälkimmäinen maksuosuus pienenee taloussuunnitteluvuosien aikana käyttökokemusten karttuessa. Koulutuspalveluita käytetään harkiten.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valita sopimuskumppaniksi paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston toimittajaksi Trimble Solutions Oy:n (0196634-​1) edellä esitetyn menettelyn perusteella.

Sopimuskauden pituus on kolme (4) vuotta alkaen 1.1.2023 ja sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevaksi. Hankinnan kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 1 350 000 euroa sopimuskaudella (laskennallisesti 4 vuotta). Maankäyttöjohtaja yhdessä ryhmän kanssa oikeutetaan käymään sopimusneuvottelu valitun toimittajan kanssa sekä allekirjoittamaan asiaan koskeva hankintasopimus.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan toisen kappaleen toisen lauseen osalta seuraavasti: "Hankinnan kokonaisarvio on sitoumuksetta noin 1 990 000 euroa sopimuskaudella (laskennallisesti 4 vuotta)."

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs ja hankintapäällikkö Sini Pennanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Kokouksessa asian käsittelyn ajan läsnä myös kaavoitusinsinööri Minna Frosti.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, tarjouksen jättänyt Cloudia-järjestelmän kautta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu,
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi,
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.


Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Osoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Puhelinnumero: 029 56 43300
Markkinaoikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinatuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on toimitettava osoitteeseen:

Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.