Kaupunginhallitus, kokous 9.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Haukivuoren aluejohtokunta 2021-2025, jäsenten vaihto

MliDno-2021-1159

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 36 §:ssä säädetään mm.

"Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia edistämään kunnan osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan kunnan asianomaisen osa-alueen asukkaiden esityksestä."

Kaupungin hallintosäännön 14 §:ssä todetaan:

"Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa, joiden nimet ovat Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan."

Kuntaliiton yleiskirjeen 8/2021 mukaan

"Vaalikelpoisuus johtokuntaan ja toimikuntaan (kuntalain 74.3 §)

"Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia rajoituksia ei ole. Myöskään kotikuntavaatimusta ei ole. Johtokuntaan ja toimikuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää valintahetkellä ja että häntä ei ole käräjäoikeuden päätöksellä julistettu vajaavaltaiseksi.

Johtokunta vastaa kunnan liikelaitoksen tai muun laitoksen toiminnasta. Toimikunta asetetaan usein projektiluonteisia tehtäviä, esimerkiksi rakennushankkeen toteuttamista varten. Näissä tehtävissä vaaditaan usein erityistä asiantuntemusta. Esimerkiksi liikelaitoksen johtokuntaan on syytä valita henkilöitä, joilla on kyseisen toimialan asiantuntemusta.

Liikelaitoksen, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen toiminnassa tärkeää on myös käyttäjä- ja henkilöstödemokratian toteuttamismahdollisuudet. Johtokunnan kokoonpanossa voidaan ottaa huomioon palvelujen käyttäjien ja henkilöstön edustus (ks. kuntalain 31.1 §:n 4 kohta)."

Haukivuorella on järjestetty äänestys alueen asukkaille aluejohtokuntaan valittavaksi esitettävistä jäsenistä toimikaudelle 2021 - 2025. Äänestyksen perusteella Haukivuoren aluejohtokuntaan esitetään seuraavia henkilöitä:

Varsinaiset jäsenet:

1. Eveliina Naumanen
2. Eljas Pölhö
3. Elina Vauhkonen
4. Amir Turkanovic
5. Jukka Ahtiainen
6. Mikko Pöyhönen
7. Joel Moilanen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Jari Ahokas
2. Sanna Saloviin
3. Miro Petäjämäki

Lisäksi aluejohtokunnan puheenjohtajaksi on esitetty Eveliina Naumasta ja varapuheenjohtajaksi Eljas Pölhöä. 

Kuntaliiton yleiskirjeessä 8/2021 todetaan seuraavaa:

"Kunnalliset toimielimet

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi

  • kunnanhallitus ja sen jaostot
  • lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot
  • johtokunnat ja niiden jaostot sekä
  • toimikunnat.


Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Erityiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan kiintiöstä kunnallisia toimielimiä valittaessa. Lähinnä poikkeaminen voinee tulla kysymykseen johtokunnassa ja toimikunnassa."

Kuntaliiton lakiosastolta saadun kannanoton mukaan hallintosäännön kirjaus alueen asukkaiden esityksestä ei ole riittävä poikkeamisen peruste tasa-arvosta, vaikka esitys onkin perustunut alueen asukkainen ja vapaa-ajan asukkaiden äänestykseen. Tämän vuoksi alueen asukkaiden esitystä ei voi sellaisenaan hyväksyä. Valinnan tulee kuitenkin pohjautua tehtyyn äänestykseen, jolloin aluejohtokunnan jäsenet ja varajäsenet tulisi valita seuraavasti: 

Varsinaiset jäsenet:

1. Eveliina Naumanen
2. Eljas Pölhö
3. Elina Vauhkonen
4. Amir Turkanovic
5. Jukka Ahtiainen
6. Helena Manninen
7. Joel Moilanen

Varajäsenet:

1. Jari Ahokas
2. Mikko Pöyhönen 
3. Sanna Saloviin 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Haukivuoren aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:

1. Eveliina Naumanen
2. Eljas Pölhö
3. Elina Vauhkonen
4. Amir Turkanovic
5. Jukka Ahtiainen
6. Helena Manninen
7. Joel Moilanen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Jari Ahokas
2. Mikko Pöyhönen 
3. Sanna Saloviin 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajaksi Eveliina Naumasen ja varapuheenjohtajaksi Eljas Pölhön.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Haukivuoren aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:

1. Eveliina Naumanen
2. Eljas Pölhö
3. Elina Vauhkonen
4. Amir Turkanovic
5. Jukka Ahtiainen
6. Helena Manninen
7. Joel Moilanen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Jari Ahokas
2. Mikko Pöyhönen 
3. Sanna Saloviin 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajaksi Eveliina Naumasen ja varapuheenjohtajaksi Eljas Pölhön.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan jäsen (vapaa-ajanasukas) Jukka Ahtiainen pyytää siirtoa varajäseneksi henkilökohtaisista syistä. 

Jukka Ahtiaisen tilalle Haukivuoren aluejohtokunnan varsinaiseksi jäseneksi esitetään Jari Ahokasta (vapaa-ajanasukas). Ahokas sai vuonna 2021 järjestetyssä aluejohtokunnan vaalissa seuraavaksi eniten ääniä ja oli aluejohtokunnan ensimmäinen varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Jukka Ahtiaisen siirtyminen varajäseneksi hyväksytään ja tilalle varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään Jari Ahokas.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi esitettiin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että Jukka Ahtiainen olisi 1. varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Jukka Ahtiaisen siirtyminen Haukivuoren aluejohtokunnan varajäseneksi hyväksytään ja hänen tilalle varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään Jari Ahokas jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Jukka Ahtiainen olisi kutsumisjärjestyksessä 1. varajäsen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.