Kaupunginhallitus, kokous 8.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajuus Mikkelin varhaiskasvatuksessa 1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-490

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tasavallan presidentti vahvisti 29.1.2016 lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 80/2015 vp). Subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella ei ole oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on kuitenkin oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä. Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Varhaiskasvatus on kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Lapsella, jonka oikeus varhaiskasvatukseen on laajempi kuin 20 tuntia, on myös ennen oppivelvollisuusikää oikeus esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Laki tulee voimaan 1.8.2016.

Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lisäksi on mahdollista saada edelleen myös kokopäiväistä varhaiskasvatusta edellä kerrotuin ehdoin mm. sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa yhdessä tilannetta arvioiden.

Lapsen ollessa koko päivän varhaiskasvatuksessa, hänellä on aktiivisin toiminnan aika noin puolet päivästä. Iltapäivällä lapset ovat päivälevolla, sitten välipalalla, minkä jälkeen on yleensä ulkoilua. Lapset, jotka ovat varhaiskasvatuksessa päivittäin puoli päivää, saavat päivän osalle hyvin aktiivista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Myöskään mm. noin vuoden ikäistä lasta ajatellen kokopäivän kestävä päivähoito vanhemman ollessa kotona ei lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyden näkökulmasta vaikuta perustellulta.

Lakimuutoksesta aiheutuvia kustannusvaikutuksia ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. Mikkelissä hoitoaikaperustainen laskutus tukee jo tällä hetkellä 20 viikkotunnin varhaiskasvausoikeutta. Lakimuutos tulee selkeyttämään palveluohjausta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mikkelissä muutetaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että lapsella on kuitenkin oikeus myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä ehdoilla, mitä 1.8.2016 voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan arvioiden mm. yhdessä sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Sari Rautiaisen kannattamana, että lautakunta päättää, että Mikkelissä ei muuteta varhaiskasvatuksen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistamalla tavalla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Jarkko Sanisalo, Janne Strengell, Matti Piispa, Henna Kauria, Leila Selenius ja Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt ja Markku Paukku).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä muutetaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että lapsella on kuitenkin oikeus myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä ehdoilla, mitä 1.8.2016 voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan arvoiden mm. yhdessä sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Veli Liikanen esitti Raine Lehkosen ja Jaana Vartiaisen kannattamana, että Mikkelissä ei muuteta varhaiskasvatuksen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistamalla tavalla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Kyllä-ääntä (Jaakko Väänänen, Seija Kuikka, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Petri Pekonen, Vesa Himanen, Juha Vuori, Outi Kauria) ja 6 Ei-ääntä (Veli Liikanen, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Arto Seppälä, Jaana Vartiainen, Kati Kähkönen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen esitti kaupunginhallituksen varhaiskasvatuksen tekemän lapsivaikutusten arvioinnin, mikä liitettiin pöytäkirjaan.