Kaupunginhallitus, kokous 8.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttötaloussuunnitelma 2016 ja lisämäärärahaesitys

MliDno-2016-215

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30§ mukaisesti ”Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.” Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:

1. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet

Talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä raportoitava lautakunnalle.

2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja
    vastuuhenkilöt)

3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
    a. yksiköiden päälliköiden toimivalta
    b. käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti

4. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat
    a. tulosyksiköittäin
    b. huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat
    c. palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden
        hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmies-
        palkkiot)
    d. investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät
        ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)

Hyväksyjä- ja asiatarkastajalista on lähetettävä sähköpostilla Kunnan Taitoaan sekä tallennettava R:\SAP\Rondo\Rondo hyväksyjät\2016 SIPS HYVAKSYJAT.

5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta
    tarpeellista

Talousarvion sopeutustoimenpiteet on huomioitava tässä yhteydessä. Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä toiminnan kannalta. Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua.

Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava talouspalveluihin, Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2016. Kuntamaiseman ja taloussuunnittelun eurot on täsmättävä keskenään toimiala- tasolla (tulot - menot – netto).

6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.

Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2016 mennessä ja toimitettava talouspalveluihin. Liikelaitokset hyväksyttävät talousarviot johtokunnilla ja tekevät tarpeellisessa laajuudessa käyttösuunnitelmat omaan käyttöönsä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Elina Hölttä esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtaimen omaisuuden osalta niin, että Vanhalan koulun kalustamisesta (ks 2016) summaksi päätetään 100 000 € ja 20 000 € siirretään takaisin perusopetuksen ict-kalustoon.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Elina Hölttä on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Elina Höltän esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Pekka Pöyry, Petri Tikkanen, Markku Paukku, Rauni Berndt, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Katri Kontunen-Karhula), kolme (3) "ei"-ääntä (Elina Hölttä, Jyrki Koivikko, Eeva Vihermäki) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Susanna Rusakko).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.8.2016 alkaen kasvatushenkilöstön suhdeluku pysyy 1/7 ja subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkonen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Katri Kontunen-Karhula, Elina Hölttä, Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Pekka Pöyry, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Markku Paukku).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Samuel Tarkiainen poistui klo 19:00, Janne Strengell poistui klo 19:12 ja Petri Pekonen poistui klo 19:16 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on käyttänyt kokouksessaan 1.2.2016/§ 28 otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 28.1.2016/§ 10:

---
Lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka esitti Olli Nepposen kannattamana otto-oikeuden käyttämistä kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 28.1.2016 § 10 ja asian palauttamista ko. lautakuntaan. Veli Liikanen esitti Rauni Lehkosen kannattamana, että kaupunginhallitus ei käytä kasvatus- ja opetuslautakunnan 28.1.2016 § 10 asian osalta otto-oikeutta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi todettiin, että puheenjohtaja on tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 "kyllä"-ääntä (Outi Kauria, Hannu Kilkki, Seija Kuikka, Olli Nepponen, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä, Sari Teittinen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen ja Anne Korhola) ja 2 "ei"-ääntä (Veli Liikanen ja Raine Lehkonen). Poissa Jaana Vartiainen ja Kati Kähkönen.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt puheenjohtaja Seija Kuikan esityksen.
---

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016 valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisena.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin, Janne Strengellin ja Petri Tikkasen kannattamana, että esittäjän ehdotukseen lisäys (johtuen § 17:n päätöksestä), että käyttösuunnitelmaa täydennetään 60 000 €:n lisämääräraha-anomuksella, joka osoitetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Jarkko Sanisalo ja Matti Piispa), kahdeksan (8) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku Paukku, Janne Strengell ja Henna Kauria) ja kaksi (2) ”tyhjä”-ääntä (Eeva Vihermäki ja Leila Selenius).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Valmistelija

  • Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman 2016 ja lautakunnan päätöksen mukaisesti hyväksyy 60 000 euron lisämääräraha-anomuksen viitaten kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen § 17/25.2.2016 (Rahulan koulun toiminnan jatkuminen). 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Vuori esitti Sari Teittisen kannattamana, että asiasta ei tehdä anomusta lisämäärärahasta vaan sivistystoimi etsii ko. määrärahan käyttösuunnitelman sisältä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Juha Vuoren esitystä, äänestävät "Ei".  Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Kyllä-ääntä (Arto Seppälä, Jaakko Väänänen, Hannu Kilkki, Raine Lehkonen, Veli Liikanen, Outi Kauria, Jaana Vartiainen, Petri Pekonen) ja 6 Ei-ääntä (Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Vesa Himanen, Sari Teittinen, Kati Kähkönen, Seija Kuikka).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.