Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Urakoitsijoiden valinta Eteläisen aluekoulun kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn

MliDno-2019-581

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Härkönen, projektipäällikkö, juha.harkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 § 71 hyväksynyt kaupunkirakenneselvityksen, jossa on esitetty, että perusopetuksen kouluverkko tiivistetään Kouluverkko 2023 -mallin pohjalta lukuvuoden 2023-2024 alkuun mennessä. Toimenpiteenä on päädytty muun muassa siihen, että uusi eteläisen alueen aluekoulu rakennetaan Urpolan koulun tontille.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman 16.3.2020 § 16 päätöksellä: Kaupunginvaltuusto hyväksyy laaditun hankesuunnitelman (3.12.2019) muilta osin kuin päämateriaalin osalta. Urpolaan rakennettavasta eteläisestä aluekoulusta tulee puukoulu. Uusi aluekoulu toteutetaan hybridikonseptina, puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen. Suunnittelun lähtökohtana on, että kustannustaso säilytetään alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisena 28,5 M€ irtaimistohankintoineen.

Kaupunginhallitus on 20.4.2020 § 140 päättänyt, että eteläinen aluekoulu hankitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja tarkentaa, että perinteisistä urakkamuodoista käytetään kokonaisvastuurakentamista (KVR). KVR-urakoinnissa urakoitsija vastaa rakennushankkeen kokonaissuunnittelusta ja varsinaisesta rakentamisesta.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjouspyyntövaihe jakautuu kahteen osaan: alustavaan ja lopulliseen tarjouspyyntöön. Alustavaan tarjouspyyntöön vastanneista urakoitsijoista valitaan neuvottelumenettelyyn 3 - 5 urakoitsijaa, joiden kanssa hanketta kehitetään urakoitsijakohtaisilla neuvotteluilla ja suunnittelulla. Neuvottelujen perusteella täydennetään tarjouspyyntöä ja laaditaan lopullinen tarjouspyyntö. Hankintayksiköllä on mahdollisuus tehdä alustavaan tarjouspyyntöön tarkennuksia ja vähäisiä muutoksia ennen lopullista tarjouspyyntöä. Muutokset eivät saa kuitenkaan oleellisesti muuttaa hankinnan luonnetta. Lopulliseen tarjouspyyntöön tarjouksensa jättäneistä urakoitsijoista valitaan hankkeen toteuttaja.

Tarjoajille, joita ei ole valittu hankkeen toteuttajaksi, on tarkoitus maksaa tarjouspalkkio niin, että 200 000 euroa jaetaan tasan hävinneiden tarjouksen jättäneiden tarjoajien kesken.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen ja hankinnan yritysvaikutusten arviointi. Hankinta ylittää EU-hankinnan kynnysarvon.

Hankinnasta on järjestetty kaksi markkinavuoropuhelua yritysten kanssa, 16.6.2020 ja 30.10.2020. Markkinavuoropuheluista on ilmoitettu Hilma-hankintakanavassa.

Eteläisen aluekoulun alustavan tarjouspyynnön asiakirjat on laadittu yhteistyössä sivistystoimen, liikuntapalvelujen, nuorisopalvelujen, kansalaisopiston ja talonrakennuspalvelujen kanssa. Laadinta on suoritettu työpajamenetelmällä, joihin on osallistunut laaja käyttäjien ja asiantuntijoiden joukko. Käyttäjätahot ovat laatineet asiakirjan toiminnallisista vaatimuksista ja tavoitteista, jossa on kuvattu laajasti koulun tulevaa toimintaa, pedagogiikkaa, toimintatapoja ja näistä koulurakennuksen tiloille ja piha-alueille aiheutuvia vaatimuksia.

Tekniset vaatimukset ja tavoitteet -asiakirja on laadittu rakennustekniikan ja talotekniikan osalta talonrakennuspalvelujen johdolla eri alan asiantuntijoita apuna käyttäen.

Tarjouspyynnön kaupallisiin asiakirjoihin kuuluu tarjouspyyntö, urakkaohjelma ja turvallisuusasiakirja. Tarjouspyynnön teknisiin asiakirjoihin liitetään toiminnallisten ja teknisten vaatimusten ja tavoitteiden lisäksi hankesuunnitelman tilaohjelma, alustava pohjatutkimus ja asemakaavaote.

Asiakirjat jaetaan kaupallisiin asiakirjoihin ja teknisiin asiakirjoihin.

 

Kaupalliset asiakirjat

Tarjouspyyntö ja hankintailmoitus

1. Urakkaohjelma

2. Turvallisuusasiakirja

 

Tekniset asiakirjat

3. Tilaohjelma

4. Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet

5. Yleiset ja rakennustekniset vaatimukset ja tavoitteet

6. LVIA-tekniset vaatimukset ja tavoitteet

7. Sähkötekniset vaatimukset ja tavoitteet

8. Pohjatutkimus (alustava) ja liuotinaineiden riskianalyysi

9. Kaavaote ja -määräykset

 

Alustavan tarjouspyynnön asiakirjoissa on esitetty mm. hankinnan kohde, tavoite, sopimuskausi ja hankintamenettely sekä hankinnan aikataulu.

Tarjoajille on esitetty vaatimuksia yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä referensseistä. Suunnittelijoiden ja vastaavan työnjohdon osalta vaatimuksia on esitetty koulutuksesta ja kokemuksesta.

Toiminnallisten ja teknisten vaatimusten ja tavoitteiden lähtökohtana on ollut valtuuston hyväksymä  hankesuunnitelma ja sen liitteenä ollut huonetilaohjelma.

Talonrakennuspalvelut (hankintayksikkönä) oikeutetaan tekemään sekä alustavan-, että lopullisen tarjouspyynnön asiakirjoihin tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta urakan sisältöä.

Eteläisen aluekoulun alustavan tarjouspyynnön asiakirjat ovat esityslistan liitteenä, lukuun ottamatta liitettä nro 8: Pohjatutkimus (alustava) ja liotinaineiden riskianalyysi, joiden tiedostomäärä on huomattava.

Liiteasiakirjat eivät ole vielä julkisia. Hankintalain 60 § mukaan ilmoituksia ja niiden sisältämiä tietoja ei saa julkaista muualla ennen kuin ne on julkaistu ensin Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tämän jälkeen yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tämän pykälän käsittelyn kautta aineiston tietoonsa saaneet osapuolet eivät ole oikeutettuja osallistumaan tarjouskilpailuun hankintalain 3 § mukaisen tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat alustavan tarjouspyynnön asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että projektipäällikkö Juha Härkönen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Valmistelija

 • Juha Härkönen, projektipäällikkö, juha.harkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on julkaissut alustavan tarjouspyynnön 30.11.2020, jossa haetaan urakoitsijaa Mikkelin kaupungin eteläisen aluekoulun KVR-urakoitsijaksi.

Hankinta toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä, jolloin hankintamenettely on kaksivaiheinen.

Vaiheessa 1 on julkaistu alustava tarjouspyyntö eli osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Vaiheen 1 päätteeksi kaupunki valitsee 3-5 kelpoisuusvaatimukset täyttävää urakoitsijaa neuvottelumenettelyyn. Koska kelpoisuusvaatimukset täyttäviä urakoitsijoita on ilmoittautunut enemmän kuin viisi, valitaan urakoitsijat neuvottelumenettelyyn tarjoajien laatimien projektisuunnitelmien perusteella.

Tarjoajat ovat esittäneet osallistumisilmoituksen liitteessä annetussa projektisuunnitelmassa urakoitsijan projektihenkilöstön (pääsuunnittelija, arkkitehti, rakennesuunnittelija ja vastaava työnjohtaja) kokemuksen ja referenssit sekä lyhyen kuvauksen toteutusehdotuksestaan. Ehdotuksessa on esitetty tarjoajan näkemys kohteen toiminnallisista, arkkitehtonisista sekä elinkaari- ja energiaratkaisuista. Tarjoajan projektihenkilöstö ja kuvaus toteutusehdotuksesta on pisteytetty laadullisiin tekijöihin perustuen. Pisteytyksien arviointi on suoritettu ns. sokkoarviointina, jolloin ko. arviointiryhmä ei ole nähnyt tarjoavan yrityksen nimeä.

Vaiheessa 2 neuvotellaan valittujen urakoitsijoiden kanssa kunkin urakoitsijan suunnitteluratkaisun kehittämisestä. Vaiheen 2 päätteeksi julkaistaan lopullinen tarjouspyyntö. Lopulliseen tarjouspyyntöön voi jättää tarjouksen ne urakoitsijat, jotka ovat mukana neuvottelujen loppuun asti. Lopullisessa tarjouspyynnössä tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta- sekä laatukriteerit). Lopullinen urakoitsijavalinta ja hankkeen aloituslupa päätetään myöhemmin.

Osallistumispyyntöön saatiin määräaikaan, 30.12.2020 kello 12:00, mennessä yhdeksän tarjousta eli osallistumishakemusta.

Tarjouksen jättäneet yritykset ovat:

 • Lujatalo Oy
 • Rakennusliike U. Lipsanen Oy
 • NCC Suomi Oy
 • Jalon Rakentajat Oy
 • Lehto Tilat Oy
 • YIT Suomi Oy
 • Rakennusliike Lapti Oy
 • Fixcel Group Oy
 • Jatke Oy
   

Kaikki tarjoajat täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset. Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan 3 – 5 urakoitsijaa projektisuunnitelmista annettujen pisteiden perusteella.

Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupungin Eteläisen aluekoulun kilpailullisen neuvottelumenettelyn toiseen vaiheeseen valitaan seuraavat viisi eniten pisteitä saanutta, kelpoisuusvaatimukset täyttävää urakoitsijaa:

 • Rakennusliike U. Lipsanen Oy
 • NCC Suomi Oy
 • Jalon Rakentajat Oy
 • YIT Suomi Oy
 • Rakennusliike Lapti Oy


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu,
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi,
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.


Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Puhelinnumero: 029 56 43300
Markkinaoikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinatuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on toimitettava osoitteeseen:

Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi


Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.