Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

MliDno-2020-952

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 4.5.2020 on esitelty Inspira Oy:n laatima energiaomistusselvitys. Päätöksellään 8.6.2020 § 211 kaupunginhallitus on nimennyt energiatyöryhmän, jonka kokoonpanoa on vielä päivitetty päätöksellä KH 12.10.2020 § 313.

Inspiran laatima raportti on toiminut lähtökohtana energiaomistusjärjestelyvaihtoehtojen arvioinnille ja niiden keskinäiselle vertailulle. Energiatyöryhmän toimeksiantoa on tarkennettu kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 7.9.2020, jolloin energiatyöryhmän selvitystehtävän on todettu koostuvan kolmesta eri pääosiosta: 1) energiaratkaisun vaihtoehdoista, 2) lähtökohtatietojen hahmottamisesta ja niiden tarkentamisesta sekä 3) kaupasta saatavien varojen käyttöön annettavasta ehdotuksesta.

Syksyllä 2020 aktiivisesti työskennellyt ja useita asiantuntijatahoja kuullut energiatyöryhmä on selvittänyt eri toimintavaihtoehtoja, jotka on yksilöity ja analysoitu liitteenä olevassa työryhmän raportissa. Prosessin aikana on kuultu myös Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoa.

Energiatyöryhmän johtopäätökset ja suositukset on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy energiatyöryhmän suositusten mukaisesti omistajapoliittisena linjauksena

 • Etelä-Savon Energia Oy:n 33,3-49 % vähemmistöosuuden myymisen liitteenä olevassa raportissa tarkemmin määritellyin reunaehdoin ja antaa myyntiprosessille käynnistysluvan (myyntiprosessiin liittyvät asiantuntijapalvelut kilpailutetaan ja kilpailutusasiakirjat tuodaan hankintaohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi), 
 • keskusteluiden käynnistämisen kuntaomistajien kanssa Suur-Savon Sähkö Oy:n päätöksentekorakenteisiin ja yhtiöjärjestyksen mahdollisiin päivitystarpeisiin liityen, sekä
 • energiatyöryhmän esityksen myynnistä saatavien varojen käytöstä.

 

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Olli Miettisen, Soile Kuitusen ja Jyrki Koivikon kannattamana asian jättämäistä pöydälle ja asiaa seuraavan kerran käsitellään kaupunginhallituksessa 18.1.2021.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattaat  asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä asian jättämisestä pöydälle äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 Jaa ääntä (Nina Jussi-Pekka, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Jukka Pöyry) ja 6 Ei ääntä (Soile Kuitunen, Olli Miettinen, Jatta Juhola, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että Jarno Strengellin esitys asian jättämisestä pöydälle on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola, Olli Miettinen ja Nina Jussi-Pekka.

Merkitään, että Soile Kuitunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa ja varajäsen Jenni Tissari poistui kokouksesta.

Merkitään, että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että tämän pykälän toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Pöyry.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esityksensä seuraavaan muotoon: kaupunginhallitus päättää valtuuttaa energiatyöryhmän selvittämään pääomasijoittajien kiinnostusta sekä käymään vielä läpi energiaomistusjärjestelyihin liittyviä tarkennettavia asioita mm. Suur-Savon Sähkön kanssa. Lisäksi energiaselvitystyöryhmä velvoitetaan raportoimaan hallitusta viikoittain neuvottelujen etenemisestä sekä tuomaan esityksensä jatkotoimenpiteiksi kaupunginhallituksen kokoukseen 8.2.2021.

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että kaupunginhallitus päättää ettei se hyväksy energiatyöryhmän suositusten mukaisesti omistajapoliittisena linjauksena EteläSavon Energia Oy:n 33,3-49 % vähemmistöosuuden myymistä eikä anna myyntiprosessille käynnistyslupaa keskusteluiden käynnistämisestä Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajien kanssa eikä energiatyöryhmän esitystä myynnistä saatavien varojen käytöstä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen esityksensä.

Merkitään,​ että Arto Seppälä ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Energiatyöryhmä on jatkanut työskentelyään tapaamalla potentiaalisia yhteistyökumppaneita, Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoa sekä eräitä alan asiantuntijoita. Energiatyöryhmä ei ole kaupunginhallituksen 11.1.2021 linjaukseen perustuen enää jatkanut Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. 

Selvitettyjä vaihtoehtoja ovat olleet osakejärjestelyt Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, osakejärjestelyt ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa, osakkaiden keskinäiset holdingyhtiöjärjestelyt sekä fuusioratkaisut.  

Työryhmä pitää ensisijaisena ratkaisuna Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjä ja suosittaa, että ratkaisun jatkovalmistelu toteutetaan yhteistyössä kilpailutettavan neuvonantajan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. 

Jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetetaan esityksen käsittely kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Olli Miettisen, Pekka Pöyryn, Nina Jussi-Pekan ja Soile Kuitusen kannattamana, että energiatyöryhmä jatkaa edelleen työskentelyään kaupunginjohtajan tukena.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus pidetään tietoisena energiatyöryhmän työstä. Tilaisuuksiin, missä energiatyöryhmän työtä käsitellään, kutsutaan mukaan myös kaikkien valtuustossa edustettuina olevien ryhmien edustus. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja 

 • kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon, 
 • kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille sekä
 • laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus.


Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään,​ että Arto Seppälä,​ Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola,​ Olli Miettinen ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään,​ että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.05-18.15.

Merkitään, että tämän pykälän aikana paikalla oli myös energiatyöryhmän jäsen Markku Kakriainen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Eriävä mielipide

 • Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

  • Luonnollisessa monopoliasemassa olevien energiayhtiöiden tai niiden osuuksien myyminen on vahingollista sekä Mikkelin kaupungin että maaseudun ihmisten tulevaisuudelle. Kaupungin tulot pienenevät ja asukkaiden energiakustannukset kasvavat.
  • Mikkelin kaupungin käyttötalous on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi ylisuurten investointien takia niistä muodostuu vuosittain lisävelkaa kymmeniä miljoonia euroja.
  • Vastustan, sekä Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä tai fuusiota.
  • Ennen minkään omaisuuden realisointia tulee käyttötalous saattaa tasapainoon, sekä karsia ja hajauttaa investointeja pidemmälle aikavälille. Muuten energiayhtiöiden myyntitulo on muutamassa vuodessa kuittautunut lisävelkaantumiseen ja joudutaan vähin erin myymään koko energiayhtiöomaisuus.
    
  • Esitän, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Se tarkoittaa myös 
  • että kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon
  • että kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille
  • että laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.