Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Konsernitilisopimuksen korkoperusteiden ja tililuottojen vahvistaminen

MliDno-2021-175

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalvelut kilpailutti sopimuskauden päättyessä konsernitilipalvelut ja niihin liittyvän tililuoton ajalle 1.2.2021–31.1.2024, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 6 kk irtisanomisajalla. Kilpailutuksen perusteella kaupunginhallitus päätti 18.1.2021 § 30 hankkia palvelun OP Yrityspankki Oyj:ltä.

Konsernitilipalveluun on liitetty 25 miljoonan euron tililuottolimiitti. Kaupunginvaltuusto on 27.3.2017 § 27 päättänyt kaupungin myöntämien tililuottojen korkoperusteista. Kaupungin konsernitilipalvelun puitteissa myöntämien tililuottojen  korkoehdot on perusteltua tarkistaa sopimuskauden ja -ehtojen muuttuessa.

OP Yrityspankki Oyj:n tarjouksen mukaiset, Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ovat 1.2.2021 alkaen seuraavat:

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Käytettävän tililuoton korko on 3 kk euribor + 0,30 %
 • Tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa. Tilin saldon ylittäessä ns. 10 000 000,00 euron nollapatjan peritään ylittävältä osalta negatiivista viitekorkoa EKP:n kulloinkin voimassa olevan talletuskoron mukaan. Negatiivinen talletuskorko veloitetaan pankin toimesta konsernitilipalvelun omistajalta eli Mikkelin kaupungilta toteutuneen konsernitilisaldon mukaisesti.

 

Kaupunki vastaa konsernitilipalvelun kilpailuttamisesta ja ylläpidosta volyymiin perustuvien toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi sekä konserniyhteisöjen lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. Kaupunki veloittaa konserniyhteisöiltä korkoa tililuoton käytöstä. Tililuottojen korkoperusteet konserniyhteisöjen osalta ovat:

Mikkelin kaupungin taseyksikkö ja liikelaitokset

 • tililuottoprovisio on 0,10 % tililuoton kokonaismäärästä
 • käytettävän tililuoton korko on 3 kk euribor + 0,40 % (kaupungin korko + 0,10 %)
 • Tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa.
   

Mikkelin kaupungin konserniyhteisöt/yhtiöt

 • tililuottoprovisio on 0,10 % + 0,10 % = 0,20 %
 • käytettävän tililuoton korko on 3 kk euribor + 0,60 % (kaupungin korko + 0,30 %)
 • Tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa.

 

Konsernitilin 10 000 000,00 euron ns. nollapatjan ylittävästä osuudesta veloitettavan negatiivisen koron vuoksi kaupunki kehottaa konsernitilipalvelussa mukana olevia konserniyhteisöjä huolelliseen kassanhallintaan ja -suunnitteluun negatiivisen koron välttämiseksi. Talouspalvelut seuraa negatiivisen talletuskoron vaikutuksia ja ohjeistaa tarvittaessa erikseen konserniyhtiöitä konsernitileille tehtävien talletusten suhteen.

Kaupunginvaltuusto on viimeksi 16.3.2020 § 18 vahvistanut konsernisopimukseen liitetyt tililuotot, jonka jälkeen valtuusto on päätöksellään 25.1.2021 § 8 myöntänyt BioSairila Oy:lle konsernitiliratkaisuun liittyvän tililuoton. Vahvistettavat konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa konsernitilipalveluun liittyvien konsernitilisopimusten korkoperusteet ja liitteen mukaiset konsernitilisopimuksen tililuotot.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.