Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kattilansillan päiväkoti, vuokrasopimus Mikalo Oy

MliDno-2018-1415

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilapalvelut on yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa valmistellut Kattilansillan päiväkodin rakentamista. Uusi päiväkoti korvaa Laajalammen alueella olevat kolme muuta varhaiskasvatuksen yksikköä.

Vuokrauksen pääperiaatteet

Päiväkodin omistaja ja vuokranantaja on Mikalo Oy.

Päiväkodin vuokralainen on vuokraus- ja käyttöpalvelut, joka edelleen vuokraa kiinteistön varhaiskasvatukselle.

Vuokra-aika on 25 vuotta.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut -tulosyksikkö maksaa Mikalo Oy:lle kiinteistön pääomavuokran (esisopimuksen liite 5) ja hallintopalvelusopimuksen (esisopimuksen liite 6) mukaiset hallintokulut. 4,0 M€ investointi 25 vuoden poistoajalla ja nykyisellä (3 %) korkotasolla johtaa noin 12 €/brm2/kk pääomavuokratasoon. Todellinen vuokrataso määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Ylläpidon osalta tilapalvelut vastaa vuokra-aikana kaikista kiinteistön huolto-, käyttö-, korjaus- ja kunnossapitokustannuksista (vastuunjako esisopimuksen liite 7). Ylläpitokustannus on noin 4,5 €/m2, josta muodostuu ylläpitovuokra.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut veloittaa pääomavuokran sekä ylläpitovuokran varhaiskasvatukselta.

Hankkeen päätiedot

Hanke kilpailutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana. Päiväkodin urakkalaskenta on käynnissä ja hankintapäätöksen tekee Mikalo Oy:n hallitus. Tarjousten jättöaika päättyy 25.3.2019.

Alustava toteutusaika on 5/2019 – 6/2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan esisopimuksen Mikalo Oy:n kanssa sekä oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sen. Varsinaisen vuokrasopimuksen osalta kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen solmimaan sen, sekä tekemään siihen vähäisiä tarkennuksia esisopimuksessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Esisopimus voidaan allekirjoittaa heti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan esisopimuksen Mikalo Oy:n kanssa sekä oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sen. Varsinaisen vuokrasopimuksen osalta kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen solmimaan sen, sekä tekemään siihen vähäisiä tarkennuksia esisopimuksessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Esisopimus voidaan allekirjoittaa heti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Markku Kakriainen (Mikalo Oy:n hallituksen pj) ja varavaltuutettu Kalle Nieminen (Mikalo Oy:n hallituksen vpj) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.3.2019 § 33 hyväksynyt Mikalo Oy:n kanssa solmittavan Kattilansillan päiväkodin esisopimuksen. Varsinaisen vuokrasopimuksen osalta kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen solmimaan sopimuksen, sekä tekemään siihen vähäisiä tarkennuksia esisopimuksessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen sekä oikeuttaa palvelujohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikalo Oy / Hannu Sormunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.