Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Virka- ja työehtosopimusten yleiskorotukset sekä palkkataulukoiden tarkistaminen 1.5.2018

MliDno-2018-984

Valmistelija

 • Titta Saksa, henkilöstöjohtaja, titta.saksa@mikkeli.fi
 • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Virka- ja työehtosopimusten yleiskorotukset

Virka- ja työehtosopimukset 2018-2019 sisältävät yleiskorotuksia 1.5.2018 lukien. Sopimuskausi on 1.2.2018-31.3.2019. Yleiskorotukset vaihtelevat
1,25 prosentista 1,30 prosenttiin. Koko sopimuskaudenkorotukset ovat kaikilla sopimusaloilla 3,46 prosenttia.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella seuraavasti:

 • Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1,25 prosentin yleiskorotuksella, jos tehtäväkohtainen palkka on 30.4.2018 vähintään 2080 euroa tai jos tehtäväkohtainen palkka 30.4.2018 on alle 2080 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 26,00 eurolla kuukaudessa.
 • Viranhaltijan/työntekijän palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,25 prosentilla.
 • Yleiskorotus koskee myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia.
 • Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien (liite 12) palkantarkistukset noudattavat KVTES:n yleistä linjaa. Yleiskorotuksella korotetaan tehtäväkohtaisia palkkoja 26 €:lla, kuitenkin vähintään 1,25 prosentilla ja euromääräisiä henkilökohtaisia lisiä 1,25 prosentilla 1.5.2018 lukien.

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS)

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella seuraavasti:

 • tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1,25 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 30.4.201 vähintään 2 080,00 euroa.
 • Jos tehtäväkohtainen palkka on 30.4.2018 alle 2 080,00 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 26 euroa kuukaudessa.
 • TS-18:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1,25 prosentilla. Yleiskorotus ei pienennä TS-18:n 14 §:n mukaista erillislisää.
 • Yleiskorotus vähentää TS:n 14 §:n 1 momentin mukaista erillislisää vain, jos se perustuu TS:n 14 §:n 3 momentin mukaisesti tehtyyn päätökseen (koskee vain 14 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaista ”rekrytointilisää”).

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,17 prosenttia. OVTES Osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,17 prosentilla.

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES)

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden  alusta yleiskorotuksella ja jonka suuruus on 15 senttiä  Henkilökohtaisia lisiä, työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimus

Muusikkojen tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 30 euroa, kuitenkin vähintään 1,28 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,28 prosentilla.

Paikalliset palkkataulukot

Paikallisten palkkataulukoiden ajan tasalla pitämiseksi tulee palkkataulukoita tarkistaa yleiskorotusta ja yleiskorotuksen luonteisia korotuksia vastaavasti. Tällaisia palkkataulukoita ovat omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tehtäväkohtainen palkka (hoitopaikan hinta ja ns. tva-osuus), teknisten sopimuksen piiriin kuuluvien tehtäväkohtainen palkka.

KVTES:n piirissä olevilla toteutetaan 1.5.2018 lukien 26 euron tai vähintään
1,25 prosentinsuuruinen yleiskorotus, jolla korotetaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa. Näin ollen omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien paikalliseen palkka-asteikkoon tulee tehdä 1.5.2018 lukien vastaava 26 euron korotus hoitopaikan hintaan.

Teknisten sopimuksen piirissä olevilla toteutetaan 1.5.2018 lukien 26 euron tai vähintään 1,25 prosentin yleiskorotus. Näin ollen Mikkelin kaupungin teknisen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen paikalliseen palkkataulukkoon tulee tehdä vastaava korotus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy liitteiden (Perhepäivähoitajat liite 1 ja Tekniset liite 2) mukaiset palkkataulukot voimaan tuleviksi 1.5.2018 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöpalvelut, asumisen – ja toimintaympäristön palvelualue, sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue, vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, ympäristö- ja terveysvalvonta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.