Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Sopimus lomarahan vaihtamisesta vapaa-ajaksi vuonna 2018

MliDno-2018-983

Valmistelija

  • Titta Saksa, henkilöstöjohtaja, titta.saksa@mikkeli.fi
  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ammattijärjestöjen paikallisilta pääluottamusmiehiltä on tiedusteltu järjestöjen halukkuutta paikallisen sopimuksen tekemiseen koskien lomarahan ja tuntipalkkaisten vuosilomapalkan osan vapaa-ajaksi vaihtamista lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018-31.3.2019.

Valmiutensa sopimuksen tekemiseen ovat alustavasti ilmoittaneet sopijajärjestöjen paikallisista edustajista JHL 525:n, Jyty:n ja Jukon edustajat. Tehyn ja SuPerin taholta ei ole vielä ilmoitusta annettu.

Valmisteltu sopimus koskee kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisaloja. Sopimus ei koske kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja kunnallisen muusikkojen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisaloja. Valtakunnalliseen lääkärien virkaehtosopimukseen sisältyy mahdollisuus lomarahan vaihtamiseen vastaavaan vapaa-aikaan.

KVTES 2018-2019 liitteessä 15 ja TS 2018-2019 liiteessä 7 ovat uudet määräykset lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Liite on määräaikainen. Liitteen 15 ja liitteen 7 soveltaminen edellyttää, että sen käyttöönottamisesta sovitaan paikallisella virka- ja työehtosopimuksella. Lomarahan osan vaihtaminen vapaa-ajaksi on vapaaehtoista ja sovitaan työntekijän/viranhaltijan ja työnantajan välillä. Lomarahavapaan käyttämisessä on pyrittävä ottamaan huomioon työjärjestelyt ja henkilöstön riittävyys.

Valmistelussa on mm. huomioitu erilaisilla työajoilla, työaikajaksotuksilla ja palkkausmuodoilla työskentelevät siten, että menettelytavat olisi määritelty myös niille käytännön tapauksille, joissa esim. työaikajärjestelyt poikkeavat tavanmukaisesta. Lisäksi sopimuksessa mahdollistetaan lomarahan vaihtaminen liukuvalla asteikolla siten, että vapaa-ajaksi vaihtaminen voi koskea työpäivien lukumääränä ilmaisten 1-13 työpäivää. Vaihtosuhde noudattaa sopimusta ja on 35 %.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy tehtäväksi paikallisen sopimuksen koskien lomanmääräytymisvuoden 1.4.2018- 31.3.2019 lomarahan osan vaihtamista vapaa-ajaksi. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään sopimuksen täytäntöönpanoksi seuraavaa:

Lomarahavapaiden pitoajankohtien suunnittelu edellyttää, että kussakin työpisteessä selvitetään yhdessä henkilöstön kanssa vapaiden vaikutukset työjärjestelyihin. Lähtökohtana on, että kulloinkin vapaalla olevan työtehtävien hoito on järjestettävä siten, että poissaolosta on mahdollisimman vähän haittaa asiakaspalvelulle ja muutoinkin yksikön toiminnalle ja että tehtävien tarkoituksenmukaiseen jakoon henkilöstön kesken kiinnitetään huomiota. Esim. jo 5 päivän yhdenjaksoisen vapaan aikana tapahtuvaa tehtävien hoitoa tulee yleensä tarkastella koko yksikön puitteissa. Lomarahavapaita on mahdollisuus pitää myös yksittäisinä päivinä.

Lomarahasopimus ja lomarahataulukko ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy tehtäväksi edellä selostetun sopimuksen sekä noudatettavaksi edellä olevan esityksen koskien sopimuksen täytäntöönpanoa. Edelleen kaupunginhallitus kehottaa työyksiköitä pyrkimään siihen, että jokainen sopimuksen piiriin kuuluva työntekijä ja viranhaltija voisi niin halutessaan vaihtaa osan lomarahastaan vapaa-aikaan. Lomarahavapaa on mahdollista pitää yksittäisinä päivinä työntekijän/viranhaltijan niin halutessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, joka tiedotaa asiasta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi