Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Kaupunkirakenneselvitystyöryhmän esityksen luovuttaminen kaupunginhallitukselle

MliDno-2017-2305

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvion valmistelun aikana käytyjen keskustelujen yhteydessä on päädytty siihen, että Mikkelin kaupungin tulee hakea taloussuunnittelukaudella 2019-2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden.

Selvitystyön sisältö on seuraava:

1.       Palvelustrategian päivitys

a.      Palveluluokitus
b.      Laatukriteerit
c.      Palvelujen kehittämistarpeet

2.       Kaupunginosa-alueiden (aluekeskus) määrittely

3.       Aluekeskusten tunnusluvut

a.      Asukkaat
b.      Ikärakenne
c.      Palvelutarve

4.       Nykyiset palvelut
5.       Aiempien palveluverkkoselvitysten arviointi (opetus ja varhaiskasvatus,
          KUNULI)
6.       Valmistelu asukkaita ja toimijoita osallistaen
7.       Palveluverkkoesitykset
8.       Henkilöstöorganisaatio
9.       Taloudelliset vaikutukset

Selvitystyössä pitää huomioida ainakin seuraavat palvelut:

1.       Perusopetus
2.       Varhaiskasvatus
3.       Liikuntapaikat
4.       Kirjastot
5.       Kokoontumis- /harrastustilat
6.       Koulun tilat
7.       Hallintopalvelut
8.       Infrastruktuuripalvelut (mm. liikenneväylät ml. kevyenliikenteen väylät)
9.       Asuinalueiden viihtyisyys

Lisäksi työryhmän tehtävänä olisi saada yhtenevä käsitys vuoden 2018 talousarvion kipupisteistä ja niiden ratkaisemisesta mahdollisimman suuressa yhteisymmärryksessä.

Työryhmän jäseninä tulee olemaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajat. Työryhmän valmistelusta vastaa kaupunginjohtaja sekä palvelualuejohtajat. Työryhmän tulee raportoida selvitystyöstä säännöllisesti kaupunginhallitukselle sekä valtuustoryhmille valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaamisissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa kaupunkirakenneselvitystyöryhmän ja nimeää siihen jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajat. Työryhmän sihteeriksi kaupunginhallitus nimeää strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kaurasen

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että työryhmän tulee tehdä esitykset kaupunginhallitukselle palvelurakenteesta ja talouden tasapainotuksesta 30.4.2018 mennessä. Työryhmän tulee raportoida selvitystyöstä säännöllisesti kaupunginhallitukselle sekä valtuustoryhmille valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaamisissa.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että työryhmän tulee tehdä kaupunginhallitukselle esitys vuoden 2018 talousarvion tasapainottamisesta 24.11.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkirakenneselvitystyöryhmä on kokoontunut sen asettamisen jälkeen 15 kertaa. Työryhmän tukena on ollut konsulttityön toimittaja Perlacon Oy. Selvityksen etenemistä on käsitelty yhteistoimintaelimessä 24.1.2018, 15.2.2018, 16.3.2018 ja 18.4.2018. Lisäksi selvityksestä on annettu tilannekatsaus kaupunginvaltuustolle seminaarissa 12.2.2018 sekä kaupunginhallitukselle suunnittelukokouksessa 9.4.2018.

Työryhmän esitys luovutetaan kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Työryhmän esitystä esitellään 7.5.2018 valtuutetuille, lautakuntien jäsenille, henkilöstölle sekä tiedotusvälineille.

Esityksen julkistamisen jälkeen järjestetään sidosryhmien kuulemiset toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi netissä järjestetään kuntalaiskysely.

Tavoitteena on, että esityksen mukaiset linjaukset hyväksytään kaupunginvaltuustossa 18.6.2018. Sitä ennen esitystä käsitellään 17.5.2018 ja 30.5.2018 yhteistoimintaelimessä sekä kaupunginhallituksen kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vastaanottaa työryhmän esityksen ja merkitsee sen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi jatkoaikataulun.

Päätös

Kaupunginhallitus vastaanotti kaupunkirakenneselvitystyöryhmän esityksen.

Merkitään, että toimitusjohtaja Eero Laesterän ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.