Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 410 Valtuustoaloite Mikkelin lukion liikunnan opetuksen tiloista

MliDno-2016-1048

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuun 2016 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen ja 10 muuta valtuutettua ovat nostaneet esille huolensa Mikkelin lukion liikunnan opetuksen tiloista. Opiskelun ja opetuksen sujuvuuden kannalta olisi tärkeää löytää Mikkelin lukion opiskelijoille liikunnan opetuksen tilat lukion välittömästä läheisyydestä. Aloitteen mukaan: ”… On tärkeää toteuttaa opetussuunnitelman mukaista opetusta asianmukaisissa tiloissa. Jos vieressä sijaitsevaa urheilutaloa ei voida kunnostaa riittävän hyvin, tulee selvittää, olisiko kyseisen rakennuksen purkamisen jälkeen mahdollista laajentaa Mikkelin lukion tiloja kyseiselle alueelle osana uutta rakennusta huomioiden tilojen iltakäytön liikuntaseuruille jne… Jos Mikkelin lukio halutaan säilyttää nykyisellä paikalla, annetaan sille asianmukaiset tilat opiskelun kehittämiseksi. Nuorissa on tulevaisuus, kehitetään koulujen toimintaympäristöjä palvelemaan mahdollisimman hyvin opetussuunnitelman mukaista toimintaa.”

Myös Mikkelin lukion opiskelijakunta ja liikunnanopettajat ovat osoittaneet kaupungille kirjeen (1.6.2016) otsikolla ”Mikkelin lukio tarvitsee liikuntatilat koulun lähelle”. Kirjeessä tuodaan esille mm. Runeberginaukion urheilutalon ja Yhteiskoulun/nykyisen Päämajakoulun liikuntasalien käytön ”isännöinti” Päämajakoulun ja lukion välillä; yhdeksi lukion sisäliikuntapaikaksi osoitetun tulevan Areenan etäisyys ja etäisyyden aiheuttamat ajalliset haasteet lukiolaisten siirtymisessä lukion ja Areenan välillä; lukion välittömässä läheisyydessä olevan liikuntatilan puuttumisen aiheuttamat vaikutukset liikuntakurssien valintaan ja mahdolliseen liikunnan vähenemiseen ja lukiolaisten hyvinvointiin; ison kokoontumis- ja tapahtumatilan puuttuminen lukiosta.  Kirjeen lopussa allekirjoittajat esittävät tehtävän perusteellinen selvitys kohtuullisten liikuntatilojen saamiseksi lukion välittömään läheisyyteen – vaihtoehtoisesti kevytrakenteinen halli lukion viereen (esim. Runeberginaukion urheilutalon paikalle), Etelä-Savon Energian (ESE) tontille tai Metsolankadun hiekkakentälle, entisen Kalevankankaan koulun tontille.

Saman asian tiimoilta lukion liikunnanopettajat ja opiskelijakunta esittivät huolensa lukion sisäliikuntatiloista kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle palaverissa 17.5.2016.

Tällä hetkellä Mikkelin lukion käytössä on useita liikuntatiloja, lähimmät sisäliikuntatilat ovat lukion välittömässä läheisyydessä sijaitseva Runeberginaukion urheilutalo ja Päämajakoulun (ent. Yhteiskoulu) liikuntasalit. Lisäksi sisäliikuntatilana käytetään mm. Kalevankankaalla sijaitsevaa Sport Forumia sekä muita kohtuullisella etäisyydellä olevia liikuntatiloja.

Mikkelin lukion ja Päämajakoulun rehtorit, lukion liikunnanopettajat, Päämajakoulun apulaisrehtori ja sivistystoimenjohtaja ovat pitäneen erilaisilla kokoonpanoilla useita palavereja, joissa on neuvoteltu lukion ja Päämajakoulun käytössä olevien sisäliikuntatilojen käyttövuoroista. Yhteiset pelisäännöt on löydetty ja käyttövuorot on pystytty sopimaan yhdessä.

Päämajakoulun liikuntasalien ja Runeberginaukion urheilutalon käytön ”isännöinti” (käyttövuorojen priorisointi) muuttui 1.8.2016 alkaen. Tähän asti lukio on isännöinyt Päämajakoulun liikuntasaleja ja Päämajakoulu urheilutalon salitilaa. Päämajakoulun toimintojen sijoittuessa toistaiseksi entisen Yhteiskoulun tiloihin on nähty sujuvaksi järjestelyksi se, että Päämajakoulu vastaa pääsääntöisesti ”omasta” koulukiinteistöstään mukaan lukien koulun liikuntasalit. Näin ollen urheilutalon salin isännöinti siirtyi lukiolle. Tässä yhteydessä lukion liikunnanopettajien keskuudessa on herännyt huoli siitä, miten lukion liikunnan isojen tilojen tarve tulee yhteiskäytössä jatkossa huomioitua.

Edelleen samat tilat, sekä Päämajakoulun että urheilutalon liikuntatilat, ovat samojen käyttäjien, sekä alakoulun että lukion, käytettävissä. 1.6.2016 pidetyssä palaverissa (mukana lukion rehtori ja liikunnanopettajat sekä Päämajakoulun vararehtori ja sivistystoimenjohtaja) tilojen yhteiskäyttö linjattiin.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin mukaan lähdöstä Kalevankankaalle sijoittuvaan monitoimihalliin, Areenaan. Areena tulee tarjoamaan myös Mikkelin kouluille ja lukioille monipuolisia liikuntatiloja. Linjausten mukaan Areenan tilat on kaupungin käytettävissä koulupäivinä klo 8-16. Areenan tiloihin rakennetaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten tarvitsemat valmiudet Mikkelin lukioiden abiturienteille.

Areenan etäisyys Mikkelin lukiosta tuo omat ratkaistavissa olevat haasteensa opiskelijoiden sujuvalle liikkumiselle lukion ja Areenan välillä. Siirtyminen lukiolta liikuntatunneille Areenaan ja takaisin lukiolle on mahdollistettava siten, ettei siirtyminen syö muiden oppiaineiden tunteja. Lukiolta Kalevankankaalle ja Areenaan on mahdollista kulkea kevyen liikenteen väylää pitkin, yhdensuuntaisen matkan pituus on hieman yli 2 km. Sujuva kulkeminen lukion ja Areenan välillä voisi mahdollistua siten, että Mikkelin lukiolle hankitaan riittävä määrä polkupyöriä (säilytystiloineen ja lukitusjärjestelyineen). Polkupyörien huolto ja kunnossapito on tällöin järjestettävä, voisiko tämä onnistua esimerkiksi kaupungin työpajojen avulla? Teknisen toimen selvitysten mukaan Helsingissä kaupunkipyörän hankintainvestointi on 673 - 1 533 €/kpl ja kustannus 843 - 1 568 €/polkupyörä/vuosi. Mikkelissä ns. kampusfillareiden hankintahinta on ollut noin 350 €/polkupyörä (v. 2010), hävikki noin 10 % ja huoltokustannukset noin 100 - 150 €/polkupyörä/vuosi.

Teknisen toimen mukaan kevyen liikenteen väylä pitää parantaa ja silta Pankajoen välillä leventää välillä Mielikintie - Raviradantie. Tällä edistetään kevyen liikenteen sujuvuutta esim. lukion ja Kalevankankaan välillä.

On myös esitetty Runeberginaukion urheilutalon peruskorjausta tai uuden liikuntatilan rakentamista lukion välittömään läheisyyteen esimerkiksi joko urheilutalon tontille tai ns. ESE:n kortteliin. Näiden molempien jatkokäyttö ratkaistaan erillisellä kaavaprosessilla. Molempien vaihtoehtojen kustannusten on arvioitu nousevan niin korkeiksi, ettei investointi mahdu kaupungin investointiohjelmaan suunnittelukaudella. Sisäliikuntatiloja pohdittaessa on myös huomioitava jo olemassa olevien ja valmistuvien liikuntatilojen mahdollisimman korkea käyttöaste.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan selvityksen Mikkelin lukion liikunnan opetuksen tiloista tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittivät 25.4.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

”Mikkelin lukiossa opiskellaan ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa päämäärätietoisesti tiiviissä aikataulussa tavoitteena mahdollisimman hyvät lähtökohdat jatko-opinnoille. On tärkeää ajattelu- ja tietopainotteisen opiskelun vastapainoksi saada liikunnan tunneista virkistystä, tietoja ja taitoja oman terveyden edistämiseksi ja mielen virkistämiseksi.

Koulun ja opiskelun aikana saaduilla liikuntakokemuksilla on suuri merkitys tulevien vuosien harrastuksiin. Olisi ensiarvoisen tärkeää löytää itselle sopiva ja mieluisa liikuntaharrastus terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Koulujen rakentamisen ja korjausten suunnittelussa tekee huomioida muiden oppiaineiden tavoin asianmukaiset tilat liikunnan opetukseen. Niiden tulee sijaita osana rakennusta tai sen välittömässä läheisyydessä.

Hyvällä suunnittelulla vältytään kohtuuttoman pitkiltä ja sen myötä turvallisuutta heikentäviltä siirtymämatkoilta. Tämä aika voidaan käyttää asiantuntijan johdolla itse opetukseen.

Opiskelun ja opetuksen sujuvuuden kannalta olisi tärkeää löytää Mikkelin lukion opiskelijoille liikunnan opetuksen tilat lukion välittömästä läheisyydestä. On tärkeää toteuttaa opetussuunnitelman mukaista opetusta asianmukaisissa tiloissa. Jos vieressä sijaitsevaa urheilutaloa ei voida kunnostaa riittävän hyvin, tulee selvittää, olisiko kyseisen rakennuksen purkamisen jälkeen mahdollista laajentaa Mikkelin lukion tiloja kyseiselle alueelle osana uutta rakennusta huomioiden tilojen iltakäytön liikuntaseuroille jne.. Jos Mikkelin lukio halutaan säilyttää nykyisellä paikalla, annetaan sille asianmukaiset tilat opiskelun kehittämiseksi. Nuorissa on tulevaisuus, kehitetään koulujen toimintaympäristöjä palvelemaan mahdollisimman hyvin opetussuunnitelman mukaista toimintaa.

Mikkelissä 25. huhtikuuta 2016

Marita Hokkanen
Osmo Ukkonen, Leena Teittinen, Erkki Rantalainen,
Liisa Ahonen, Jari Roivas, Outi Kauria, Elina Hölttä,
Markku Aholainen, Veli Liikanen, Raine Lehkonen”

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ammattiopisto on luopunut osasta Otavankadun opetustiloja. Nämä tilat on suunniteltu muutettavan liikuntatiloiksi, jotka ovat muiden kaupungissa sijaitsevien liikuntatilojen ja -paikkojen ohella myös MIkkelin kaupungin koulujen ja oppilaitosten käytössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan täydennetyn selvityksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen jan toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.