Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 401 Kesätyöllistäminen 2017

MliDno-2016-2249

Valmistelija

 • Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Yleistä
Hallintopalvelujen työllisyyspalvelut hoitaa kaupungin kesätyöntekijöiden työllistämistä osana kaupungin työllisyyspolitiikkaa, nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä sekä kaupungin tavoitteita strategian mukaisesti. Samalla tarjotaan erilaisia näkökulmia ammatin valintamahdollisuuksiin.  Kesätyöntekijät ovat yksi voimavara toteuttaa kaupungin palvelutuotantoa.  Kesätyö tukee myös kaupungin mainekuvaa ja elinvoimaa.

Kesätyöllistäminen on aikaisemmin käsitelty kunkin talousarviovuoden alussa. Vuosi 2017 on poikkeuksellinen asuntomessujen ja Suomi-100-vuotisjuhlien sekä sote-uudistuksen  vuoksi. Kesätyön hakuaikaa on siten tarkoituksenmukaista aikaistaa.

Vuonna 2017 uutena yhteistyökumppanina on Ohjaamo Olkkari. Olkkarilla on kattava tieto nuorista, joille kesätyöpaikka on ensiarvoisen tärkeä.

Kesätyöllistämisen alustava kustannus ja kiintiöjako
Hallintopalvelun työllisyyspalvelujen talousarviossa on esitetty kesätyöllistämiseen (koululaiset) 410 000 euroa (vuonna 2016,  356 000 euroa ja lisäksi Suur-Savon Osuuspankki lahjoitti 30 000 euroa). Tällä summalla työllistetään n. 320 kesätyöntekijää. Kokonaiskustannukset palkkasivukuluineen ovat 477 819 e.  Palkkasivukulut ovat n. 15 % pienemmät, jos kesätyöntekijä on alle 17-vuotias (vuonna 2016 ikäraja oli vielä 18 v). Tällöin ei mene palkkamenoperusteista eläkemaksua. Tämä kustannussäästö mahdollistaa n. 5-6 kesätyöntekijää lisää, jos 70-80 kesätyöntekijää on alle 17-vuotias.  Tätä ei ole huomioitu erikseen jaettavassa alustavassa kiintiöjaossa.

Kiintiöjaossa on huomioitu palkkasivukustannukset ja lomaraha täysimääräisenä. Työaikakorvaukset on huomioitu lauantai- ja sunnuntaitöiden osalta. Kustannuspaikalle on varattu myös muut kulut. Näitä muita kuluja ovat mm. atk, työturvallisuus, työterveyshuolto, painatukset ja ilmoitukset jne.

Palkkauskustannukset  on laskettu yhden kuukauden palvelussuhteena palkkasivukustannuksineen. Teknisen toimen alueurakoitsijoiden ja asuntomessujen osalta 5 viikon palvelussuhteena. Peruspalkka on 890 e/kk perustehtävissä ja  1 150 e/kk työnjohdollisissa ja vaativissa tehtävissä. Toimistotyössä palkka on 840 e/kk.

Kesätyöpaikoista arvotaan  n. 25 %.

Oheismateriaalina jaetaan kaupunginhallitukselle alustava kiintiöjako kustannuksineen ja perehdyttämisopas vuodelle 2017.

Kesätyöllistäminen ja Asuntomessut 2017
Asuntomessut vaikuttavat kesätyöllistämiseen myönteisesti. Kesätyöntekijöitä tarvitaan mm. erilaisiin opastus-, järjestely- ja siivoustehtäviin. Kaupungin asuntomessuja järjestelevän henkilökunnan kanssa on käyty alustava neuvottelu 26.10.2016 niistä tehtävistä, mitä kesätyöntekijät voisivat tehdä.

Mikkeli on myös iso vapaa-aika-asuntojen paikkakunta. Asuntomessujen informaatio ja opastus järjestetään keskustan lisäksi entisissä kuntataajamissa. Tällainen kesätyötehtävä sopisi asiakaspalvelupisteisiin ja erityisesti nuorille kesätyöntekijöillemme.

Näemme, että kaupungissa asuvat nuoret tulee ottaa erityisesti huomioon asuntomessuja  tukevassa toiminnassa. Oletettavaa on, että asuntomessuille tulevat käyttävät kaupungin ja ympäristökuntien tarjoamia palveluja.

Näemme myös tärkeänä, että kaupunkimme nostaa mainekuvaansa suosimalla erityisesti alle 18-vuotiaita koululaisia. He eivät osaa kaikkea, mutta menevät ammattilaisten mukana.

Asuntomessuille esitetty kesätyöresurssi ilmenee alustavasta kiintiöjaosta. Muun kesätyötekijäresurssin esittää asuntomessuorganisaatio erikseen menettelytapoineen. Palkkakustannukset eivät voi kuitenkaan poiketa kaupungin yleisestä kesätyön palkkatasosta.

Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi ja ESSOTE
Kesätyöntekijöitä oli varattu aikaisempina vuosina  n. 70 kesätyöntekijää perusterveydenhuoltoon ja mm. vanhusväestön viriketoimintaan.  Piristyspartiot toteuttivat useana kesänä eri laitoksissa aktiviteetteja vanhuksille. Tämä toimintaa ei toteuteta kaupungin toimintona vuonna 2017. Kaupunki ei ole varannut toimintaan määrärahoja.  Kaupungin kesätyöprosessin omistaja, työllisyyspalvelut, valmistelee ESSOTElle perusterveyden huoltoon koululaisten kesätyön periaatteet ja kustannukset käsiteltäväksi.

Kesätyöpaikkojen arvonta
Kaupunki toteutti kesätyöpaikkojen arvonnan vuonna 2016. Kesätyöpaikoista arvottiin 25 %. Arvonnan perusteella valittujen osalta ei ole tullut kielteistä palautetta. Arvontaa kannattaa jatkaa. Kaupungin kesätyöpaikkoja myös vuonna 2017 n. 25 %. 

Valmisteltu tiedoteluonnos on seuraava:

Kesätöiden hakuaika 1.2.-28.2.2017
Mikkelin kaupungilla on haettavana n. 300  kesätyöpaikkaa erilaisiin tehtäviin. Hakulomake löytyy www.mikkeli.fi  Kaupungin kesätyöt.

Ketä palkataan
Määrärahalla palkataan 15-22 -vuotiaita Mikkelissä asuvia koululaisia ja opiskelijoita (peruskoululaisia, lukiolaisia ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoita)  ja 18-25 -vuotiaita ammattikorkeakoululaisia. Kesätyöntekijät palkataan suoraan ilman työvoimatoimiston työhön osoitusta. Te-toimistoon ilmoitetaan kaupungin kesätöiden työpaikat ja yhteyshenkilöt.

Rekrytoinnin sähköiset järjestelmät
Rekrytointi tehdään sähköisesti. Työsopimukset tehdään Populus-palkkajärjestelmään. Kaupungin urakkasopimuksiin liittyvät kesätyörekrytointiin liittyvät toiminnot sovitaan ao. yrittäjän kanssa erikseen.

Kesätyöntekijöiden palvelussuhde ja kuukausipalkka
Kesätyöntekijöiden palvelussuhde on pääosin kuukauden mittainen. Kesätyöntekijöille tehdään työsopimus, joka allekirjoitetaan molemminpuolisesti. Kuukausipalkka on yleistyöajassa 890 e ja toimistotyöajassa 840 e. Työnjohdon avustavissa tehtävissä ja erityistehtävissä kuukausipalkka on 1 150 e. Palkkataso on määritelty Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimus mukaisesti.

Tunnistekortti
Kaikille kesätyöntekijöille tehdään tunnistekortti ilman kuvaa ja veronumeroa. Tunnistekortin organisoinnin toteuttaa kaupungin työpajat edellisvuoden tapaan.

Palkanmaksu
Palkka maksetaan kaupungin yleisten maksupäivien mukaan.

Kaikille kesätyöntekijöille annetaan työtodistus. Se tehdään ao. toimialueilla ja työyksiköissä.

Tiedotus
Työllisyyspalvelut tiedottaa tulosyksiköitä ja tiedotusvälineitä kesätyönmenettelytavoista ja valmistelee hakumenettelyn yhteistyössä kaupungin tietohallinnon ja viestintäyksikön kanssa kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen jälkeen.

Kesätyöhön liittyvät ohjeet ja mallit löytyvät 2.1.2017 lukien W-alueelta, yleisiä ohjeita, kesätyö 2017.

Työllisyyspalvelut  järjestää RekryOn tilaisuuden 7.2-9.2.2017. Kesätyöpaikka  on esillä 9.2.2017.  RekryOn-tilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että edellä mainitut toimintatavat hyväksytään kaupungin kesätyön toteuttamiseksi vuonna 2017 edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kesätyöhön esitetyn määrärahan. Tiedotus kesätyöstä toteutetaan kaupunginvaltuuston vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että asuntomessujen muun kun kiintiöjaossa mainitun kesätyötarpeen, periaatteineen, käsitellään erikseen asuntomessuorganisaation esityksestä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Arto Seppälä esitti Raine Lehkosen kannattamana, että työllistämiseen lisätään rahaa n. 200.000 euroa eli yhteensä kaikkiaan summa olisi 600 000 euroa. Tällä summalla saisimme lähes 500 nuorta työllistettyä. Perustelut Suomen itsenäisyyden 100-vuotiaan ja Mikkelin kaupungin nuorten hyväksi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Arto Seppälän esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 kyllä ääntä (Minna Pöntinen, Outi Kauria, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Seija Kuikka, Sari Teittinen, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Kati Kähkönen, Vesa Himanen) ja 4 ei ääntä (Arto Seppälä, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 11 kpl 69%

  Minna Pöntinen, Outi Kauria, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen, Seija Kuikka, Sari Teittinen, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Kati Kähkönen, Vesa Himanen

 • Ei 4 kpl 25%

  Arto Seppälä, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen

 • Tyhjä 1 kpl 6%

   

Tiedoksi

Työllisyyspalvelut