Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 364 Nimeämispyyntö Etelä-Savon ELO-johtoryhmään vuosiksi 2022 - 2025

MliDno-2021-3274

Valmistelija

 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä (ISO ELO) on toiminut vuosina 2013 - 2016 ja nuorisotakuun neuvottelukunta vuosina 2013 - 2014 sekä elinikäisen oppimisen ja ohjauksen johtoryhmä vuosina 2018 - 2021. ELO-toimintaa ollaan jälleen uudistamassa. Siihen kuuluu tärkeänä osana myös nuorisotakuun kannalta nuorten palvelujen kehittäminen, minkä näkyvin osa on tällä hetkellä Ohjaamo-toiminta. ELO-johtoryhmän tehtävänä maakunnallisesti on

  1. uudistaa ja panna täytäntöön maakuntaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun strategiset tavoitteet vuosiksi 2022 – 2027,
  2. suunnata sekä nuorille että kaikenikäisille tarkoitettua Ohjaamo-toimintaa ja Ohjaamo-tyyppistä toimintaa,
  3. suunnata oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta edistäviä kehittämiskohteita ja hankkeita,
  4. viitoittaa ohjauspalvelujen arviointia ja arvioida ohjauksen järjestelyjen laatua palvelujen kehittämiseksi,
  5. jäsentää suunnat ohjauksen yhteisiin käytännön järjestelyihin koko maakunnassa ja
  6. suunnata esimerkiksi verkostotapahtumia, lisä- ja täydennyskoulutusta ja muita yhteisiä tapahtumia, joilla syvennetään ja täydennetään oppimisen, ohjauksen ja nuorten ohjauksen ja osallisuuden taitoja.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kaupunginhallitusta nimeämään erityisesti kaupunginhallituksen jäsenistä jäsenen Etelä-Savon ELO-johtoryhmään (elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä) vuosiksi 2022-2025, koska sekä ELO- että nuorisotakuun asiat ovat monen hallinnonalan yhteisiä (sivistys-, sosiaali-, terveys-, elinkeino-, työllisyysasiat ym.) ja koska ELO-johtoryhmässä tarvitaan myös päätöksentekoon pystyviä.

Uusi ELO-johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran etänä valtakunnallisessa ELOLIV 2021:ssä to 16.9.2021 klo 12 - 16, mihin ilmoittaudutaan sähköisesti viimeistään 7.9.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää Etelä-Savon ELO-johtoryhmään jäsenen vuosiksi 2022 - 2025.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläisen.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, luottamushenkilörekisterinhoitaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.