Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 368 Mikkelin kaupungin johdon kokonaispalkkajärjestelmä

MliDno-2021-3193

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.6.2021 § 270 käynnistää valmistelun johtoryhmän siirtämisestä kokonaispalkkajärjestelmään. Kokonaispalkkajärjestelmän piirissä olevien henkilöiden palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Kokonaispalkkajärjestelmän piirissä olevissa tehtävissä sovelletaan kokonaistyöaikaa. Kokonaistyöaika tarkoittaa virka- ja työehtosopimusten määräysten osalta sitä, että johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevalle henkilöille ei makseta sopimusten mukaisia työaikakorvauksia (KVTES 2020-2021 III luku 21 §, 2 mom). Henkilöstöpalvelut on valmistellut johdon palkkajärjestelmän, joka on liitteenä.  Ehdotuksen mukaan kokonaispalkkajärjestelmässä olisi jatkossa johtoryhmän varsinaiset jäsenet eli kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, sivistysjohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Kokonaispalkkajärjestelmään kuuluvat tehtävät arvioidaan ja palkkatasoja olisi uudessa järjestelmässä kolme. Vaativuuden pääkriteerit ovat seuraavat; tietotaito, ongelmanratkaisu sekä vastuu ja vaikuttavuus. Jokaiselle tasolle on määritelty palkan minimitaso. Henkilökohtaista lisää voidaan maksaa korkeintaan 25 % vähimmäistason päälle. Henkilökohtaisesta osuudesta johtuen kokonaispalkat ovat luonteeltaan henkilökohtaisia.

Kaupunginjohtaja on kuullut johtoryhmän jäseniä 27.8.2021. lähetetyllä sähköpostiviestillä. Järjestelmään siirtymisen myötä kenenkään viranhaltijan palkka ei laske.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön ylintä virkamiesjohtoa koskevan kokonaispalkkajärjestelmän. Uuteen palkkajärjestelmään siirrytään 1.10.2021 alkaen.

Päätös

Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti:

Kaupunginhallitus edellyttää, että

- palkkausjärjestelmä kytketään strategian edistämiseen ja strategisten tavoitteiden toteuttamiseen

- kaupunginjohtaja tuo palkkauksen liittyvät arviointikriteerit ja mittarit kaupunginhallitukselle tiedoksi

- palkkausjärjestelmän kehittäminen on osa kaupunkikonsernin palkitsemisjärjestelmää

Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Maria Närhinen, Ari Liikanen, Tiia Tamlander ilmoittivat olevansa esteellisiä (oma asia) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Lisäksi Tarja Poikolainen ja Heidi Hänninen poistuivat kokouksesta.

Lisäksi merkitään, että hr-päällikkö Sari Häkkinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Edelleen merkitään, että tämän pykälän aikana sihteerinä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 

Tiedoksi

Johtoryhmän varsinaiset jäsenet, liikelaitos Otavian rehtori, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei saa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 50.2 §:n perusteella hakea muutosta, jos viranhaltijalla tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille työtuomioistuimessa. Virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevat asiat ratkaistaan työtuomioistuimessa.