Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 362 Mikkelin kaupungin edustajat Vaalijalan kuntayhtymän yhtiökokouksissa 2021-2025

MliDno-2021-2474

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 11 §:n mukaan kukin jäsenkunta nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan kokouksen enimmäismäärästä voi kunta nimetä kaksi edustajaa. Kunta voi valita kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunta päättää yhtymäkokousedustajien toimikauden pituudesta.

Mikkelin kaupunki voi nimetä kaksi (2) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Vaalijalan kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 22.9.2021 kello 13.00 alkaen Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen juhlasalissa Nenonpellossa ja etäyhteydellä. Kokousasiakirjat lähetään jäsenkunnille sekä kuntien valitsemille yhtymäkokousedustajille 8.9.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaksi (2) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2021 - 2025.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajiksi Soile Kuitusen ja hänelle varajäseneksi Satu Taavitsaisen sekä Vesa Pöntisen ja hänelle varajäseneksi Perttu Noposen.

Valmistelija

  • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus nimesi 23.8.2021 pitämässään kokouksessa Mikkelin kaupungin edustajiksi Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin 2021-2025 Soile Kuitusen ja hänelle varajäseneksi Satu Taavitsaisen sekä Vesa Pöntisen ja hänelle varajäseneksi Perttu Noposen.

Edustajiin esitetään muutosta, niin että Satu Taavitsaisen tilalle varajäseneksi ehdotetaan Eveliina Naumasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää Soile Kuitusen varajäseneksi Eveliina Naumasen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Vaalijalan kuntayhtymä, luottamushenkilörekisterinhoitaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.