Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 373 Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

MliDno-2021-3090

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 92 § kuuluu seuraavasti:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintoäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
 3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."
   

Hallintosäännön 47 §:

"Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja."

Hallintosäännön 48 §:

"Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan puheenjohtaja ja puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä."

Hallintosäännön 50 § 1 mom.:

"Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen ja kaupunginhallituksen jaoston on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan."

Hallintosäännön 50 § 5 mom.:

"Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi."

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:

Kaupunginhallitus kehottaa siirrettyä toimivaltaa käyttäviä viranomaisia huolehtimaan kuntalain 92 §:n tarkoittamien päätösten ilmoittamisesta ylemmälle viranomaiselle kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Kaupunginhallituksen alaisten viranomaisten osalta kaupunginhallitus päättää, ettei seuraavista päätöksistä tarvitse ilmoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallitukselle ja/tai kaupunginjohtajalle:

 • virka- tai työehtosopimuksen mukaiset kokemus-, palvelu-,  määrävuosi- ja työkokemuslisät
 • vuosilomapäätökset
 • muiden virka- tai työehtosopimuksen mukaisten ei-harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen
 • palkattomat virkavapaudet ja työlomat, joiden kesto on enintään yksi vuosi
 • henkilöstövalinnat
 • koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
 • sopimukset,  joiden kustannusvaikutus on alle 15.000 euroa
 • hankinnat, joiden kustannusvaikutus on alle 15.000 euroa
 • vuokrasaatavien vapautuspäätökset, joiden kustannusvaikutus on alle 15.000 euroa
 • edustustilaisuuksien järjestäminen, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
 • verohuojennuspäätökset
 • otto-oikeuspäätökset
 • päätökset muutoksista ostolaskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin
 • päätökset alitilityskassoihin liittyvistä muutoksista
 • päätökset saatavien poistoista kirjanpidosta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asian ottamisen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 348 §:ssä 30.8.2021 esitetyllä tavalla.

Päätös

Esittelijä muutti esityksen muotoon: "... kaupunginhallituksen alaisten viranomaisten osalta kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä seuraavista päätöksistä otto-oikeutta eikä niistä tarvitse ilmoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallitukselle ja/tai kaupunginjohtajalle: ..."

Hyväksyttiin.