Kaupunginhallitus, kokous 6.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Eduskuntavaalit 2023 - Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

MliDno-2022-3667

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on ennen vaaleja asetettava:

 1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
   
 2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
   

Eduskuntavaaleissa  jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnanjäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnankeskusvaalilautakunnalle.

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten valinnassa tulee soveltaa myös tasa-arvolakia. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Kaupunginhallituksen on siis vaalilain 15 §:n mukaan ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa Mikkelissä on ollut edustettuina ehdokaslistojen yhdistelmien mukaan seuraavat puolueet: Kansallinen Kokoomus, Suomen Keskusta, Sininen tulevaisuus, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Vasemmistoliitto,​ Liike Nyt, Vihreä liitto, Perussuomalaiset ja Niko Salmelan valitsijayhdistys.

Edellä tarkoitettujen äänestäjäryhmien edustuksen järjestäminen ja tasa-arvovaatimuksen turvaaminen on syytä pyrkiä suorittamaan etukäteen, sillä yleensä tällaisten näkökohtien yhteen sovittaminen ilman ennakkovalmistelua on toimielimiä kaupunginhallituksessa valittaessa hankalaa.

Oikeusministeriö on pyytänyt kiinnittämään kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää puolueiden paikallisilta kunnallisjärjestöiltä ja puolueosastoilta ja valitsijayhdistykseltä, että ne tekisivät ehdotuksensa valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin (18 kpl) ja vaalitoimikuntiin (5 kpl) ja toimittaisivat ne Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään 31.1.2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ehdokkaiden nimeäminen aluevaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin kuuluu pääsääntöisesti poliittisille puolueille.

Kaikkiin vaalilautakuntiin ei ole tähän mennessä saatu ehdokkaita vaalilain 15 §:n edellyttämää määrä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää määrätä liitteestä ilmenevät henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että varajäsenet tulevat varsinaisten sijaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.

Puuttuvat nimet annetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

kaupunginhallituksen esityslistan liitteeseen on lähetyspäivän jälkeen tullut seuraavat täydennykset/lisäykset:

 • Vaalilautakunta 3. Nuijamies, varajäsen
  • Yli-insinööri Juhani Oksman (KOK)
 • Vaalilautakunta 6. Moisio, varajäsen
  • Ylirajavartija, evp Matti Ruskonmäki (KOK)
 • Vaalilautakunta 8. Emola, varajäsen
  • Erikoistuva sairaalamikrobiologi, MMM Terhi Tuhkalainen (KOK)
 • Vaalitoimikunta 3. Haukivuori, varajäsen
  • Yrittäjä Tarja Forsblom (KOK)
 • Vaalitoimikunta 5. Suomenniemi, varajäsen
  • Maatalousyrittäjä Altti Punkka (KESK)

 

kaupunginhallituksen esityslistan liitteeseen on lähetyspäivän jälkeen tullut seuraava muutos/poisto

 • Vaalilautakunta 14. Otava, varajäsen
  • Kanttori, koulunkäyntiavustaja Lea Laine (KD)


Esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että päivitetty liite lisätään pöytäkirjaan.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ehdotuksia on täydennetty ja esitetty uusia ehdokkaita vapaiksi jääneille paikoille vaalilautakuntiin:

 • äänestysalue 3. Nuijamies: varajäseneksi Sirpa Olkkonen
 • äänestysalue 6. Moisio: vrajäseneksi Riitta Lappi
 • äänestysalue 8 Emola: varajäseneksi Panu Jouhkimo
 • äänestysalue 10. Keskusta: jäseneksi Markku Airas (Tuija Korhosen tilalle)
 • äänestysalue 14. Otava: varajäseneksi Sini Soljasalo
 • äänestysalue 16. Haukivuori: jäseneksi Pasi Koponen 


Lisäksi on tullut peruutuksia osallistumisesta lautakuntatyöskentelyyn:

 • äänestysalue 6. Moisio: varajäsen Hannele Väliaho
 • äänestysalue 10. Tuppurala: varapuheenjohtaja Asikainen Katariina


Siirtyminen vaalilautakunnasta toiseen:

 • äänestysalue 1. Keskusta: Tuija Korhonen siirtyy äänestysalueelle 10. Tuppurala varapuheenjohtajaksi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä erot vaalilautakunnista sekä valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin.  

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

kaupunginhallituksen esityslistan lähetyspäivän jälkeen on tullut vaalilautakuntiin seuraavat peruutukset:

 • äänestysalue 3. Nuijamies: varajäsen Juhani Oksman
 • äänestysalue 16. Haukivuori: jäsen Mervi Eskelinen


kaupunginhallituksen esityslistan lähetyspäivän jälkeen on tullut vaalilautakuntiin seuraavat täydennykset/lisäykset:

 • äänestysalue 1. Keskusta: varajäsen Onni Kortelainen
 • äänestysalue 3. Nuijamies: varajäsen Pekka Waris
 • äänestysalue 6. Moisio: varajäsen Lea Laine
 • äänestysalue 16. Haukivuori: jäsen Kari Rämö
   

Esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.