Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 319 Metsäsairila Oy:n konsernilaina 2022

MliDno-2018-2307

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
 • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 78 hyväksynyt Mikkelin kaupungin konsernirahoitus- ja takausperiaatteet. Konserniyhtiöiden rahoituksen tavoitteena on konsernin kokonaistaloudellisesti edullisempi rahoitus. Konsernirahoituksen periaatteiden mukaisesti kaupunki varautuu talousarviossa konsernilainojen myöntämiseen. Kaupunginvaltuuston 13.12.2021, § 187 hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa kaupunginhallitukselle annetaan oikeus myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille yhteensä 7 miljoona euroa vuonna 2022. Kaupunginhallitus on aiemmin vuonna 2022 myöntänyt antolainoja konserniyhtiöille ja liikelaitoksille yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Metsäsairila Oy on 26.8.2022 pyytänyt Mikkelin kaupungilta lainatarjousta vuoden 2022-2024 investointien ja toiminnan kassavirran turvaamiseksi. 

Jätelain mukanaan tuomat muutokset ja velvoitteiden määrän kasvaminen aiheuttavat etupainotteisia kustannuksia, joita yhtiö ei pysty varmuudella kattamaan varsinaisen toiminnan rahavirralla. Uudet toiminnot sitovat pääomaa aiempaa enemmän. Metsäsairila Oy inhouseyhtiön aseman vuoksi markkinaehtoisen liiketoiminnan myynnin ulosmyyntiraja on jätelain mukaan 10 %. TSV-sopimusten päättyessä 31.12.2022 markkinaehtoisen liiketoiminnan uudelleenjärjestely tulee ajankohtaiseksi vuoden 2023 alusta. Markkinaehtoisen liiketoiminnan muutosten vaikutus yhtiön kassavirtaan tulee olemaan merkittävä.

Metsäsairila Oy pyytää lainatarjousta seuraavin ehdoin:

 • Lainamäärä: 1 500 000 euroa
 • Laina-aika: 10 vuotta
 • Lainan korko (vaihtoehtoisesti a tai b):
  • a) Vaihtuvakorkoinen, euribor 12 kk
  • b) Kiinteäkorkoinen
 • Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
 • Laina voidaan tarvittaessa nostaa useammassa erässä. Metsäsairila Oy:lle jää mahdollisuus olla nostamatta koko myönnettyä lainaa.


Metsäsairila Oy pyytää tarjousta 15.9.2022 mennessä. 

Konsernirahoituksen periaatteiden mukaan lainan myöntämisen edellytyksinä on, että konserniyhtiön lainat ovat Apollo-järjestelmässä ja kaupungilla on käytössä yhtiön viimeisin tilinpäätös. Lisäksi konserniyhtiön tulee lähtökohtaisesti asettaa vakuudet lainalle. 

Metsäsairila Oy:n lainat ovat viety Apollo-järjestelmään ja kaupungilla on käyttössä yhtiön viimeisin tilinpäätös.  Ennen lainan myöntämistä yhtiön tulee asettaa lainapääomaa vastaava määrä vakuuksia.

Rahoitusmarkkinanäkökulmasta talouspalvelut esittää 1 500 000 euron lainan myöntämistä Metsäsairila Oy:lle seuraavilla vaihtoehdoilla. Vaihtoehdot a) ja b) ovat keskenään vaihtoehtoisia, eli yhtiö voi hyväksyä niistä vain toisen. Lainan kokonaismäärä on tarjouspyynnön mukaisesti enintään 1 500 000 euroa. Laina on mahdollista nostaa tarpeenmukaisissa erissä ja yhtiöllä on mahdollisuus olla nostamatta koko myönnettyä lainaa.

a) Vaihtuvakorkoinen laina

Lainan viitekorko: Euribor 12kk

Marginaali: Tieto piilotettu rahoituksen kilpailutuksen vuoksi (julkisuuslaki 24.1 § 17).

Laina-aika: 10 vuotta

Koron maksu: Vuosittain 31.12.

Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä

Euriborkoron ollessa negatiivinen, viitekoron arvona käytetään nollaa.

Marginaali on voimassa ensimmäiset kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen uudelleenhinnoittelu sen hetkistä markkinatilannetta vastaavaksi.

 

b) Kiinteäkorkoinen laina

Lainan korko: Tieto piilotettu rahoituksen kilpailutuksen vuoksi (julkisuuslaki 24.1 § 17).

Laina-aika: 10 vuotta

Koron maksu: Puolivuosittain tai kerran vuodessa

Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä

Korko on voimassa ensimmäiset kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen mahdollinen uudelleenhinnoittelu sen hetkistä markkinatilannetta vastaavaksi.

Rahoituksen hintaa arvioidessa on tarkasteltu yhtiön taloudellista tilannetta, lainan saamista vapailta markkinoilta ilman kaupungin takausta sekä vapailta markkinoilta saadun lainan hinnoittelua kaupungin takauksella tai yhtiön omilla vakuuksilla. Lisäksi on tarkasteltu kaupungin oman varainhankinnan tilannetta markkinoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Metsäsairila Oy:lle konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Mikäli Metsäsairila Oy hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan yhtiölle tarjouksessa esitetyin ehdoin. Lainan myöntämisen edellytyksen on, että yhtiö asettaa riittävät vakuudet lainalle. 

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset Metsäsairila Oy:n kanssa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy/Susanna Tuhkanen ja Ville Kakkonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.