Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 313 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistuksesta

MliDno-2016-1240

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hans Gärdström, johtava ylilääkäri, Hans.Gardstrom@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen hallitus on antanut esitykset terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä esitykset asetuksista koskien erikoissairaanhoidon työnjakoa sekä tehtävien keskittämistä sekä kiireellisen hoidon perusteita sekä päivystyksen erikoisalakohtaisia edellytyksiä. Lakiluonnoksista ja asetuksista pyydetään lausunto erillisellä kyselyllä 10.9 mennessä.

Esityksen perussisällöstä luonnoksessa todetaan seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolain erikoissairaanhoidon keskittämistä, ensihoitoa ja kiireellistä hoitoa koskevia säännöksiä sekä sosiaalihuoltolain sosiaalipäivystystä ja sosiaalihuollon saatavuutta ja saavutettavuutta koskevia säännöksiä.

Esityksen mukaan päivystysjärjestelmä muutettaisiin siten, että maassa olisi 12 ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä, joissa olisi useiden erikoisalojen päivystys ja sosiaalipäivystys. Laajan päivystyksen yksikössä olisi valmiudet erityistilanteiden hoitamiseen ja mahdollisuus tukea muita päivystysyksiköitä.

Muissa keskussairaaloissa järjestettäisiin ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, joka sisältäisi tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen. Lisäksi lähipalveluina järjestettävää kiireellistä vastaanottotoimintaa vahvistetaan.

Asiakasturvallisuuden sekä sosiaalipalvelujen laadun ja vaikuttavuuden takaamiseksi sosiaalipalveluja voitaisiin keskittää valtakunnallisesti tai alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen tai tarpeen mukaan muiden palvelujen yhteydessä. Saumattoman palvelun toteuttamiseksi sekä kiireettömän että kiireellisen hoidon yhteydessä tulisi arvioida mahdollinen sosiaalihuollon tarve.

Sosiaalipäivystystä olisi järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Velvoitetta psykososiaalisen tuen järjestämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-työnä osana kiireellistä hoitoa selkeytettäisiin. Kaikissa päivystystä toteuttavissa yksiköissä tulisi olla riittävät voimavarat ja osaaminen.

Esityksessä säädetään erikoissairaanhoidon työnjaosta osoittamalla tiettyjä tehtäviä valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistosairaalaan sekä alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavan tasoiseen sairaalaan taikka 12 laajaa päivystystä ylläpitävään sairaalaan. Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, koottaisiin niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Ensihoitopalvelussa erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä palvelutasopäätöksen laatimisessa, ohjeistuksen yhteen sovittamisessa ja valmiussuunnittelussa vahvistetaan.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä Essoten kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Talo, hallintopäällikkö, timo.talo@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että asiassa annetaan liitteen mukainen lausunto.

Lausunto toimitetaan ennen kokousta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan tekemään lausuntoon vielä vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö