Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Varainhoitopalveluiden kilpailutus 2024 alkaen

MliDno-2024-532

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 6.11.2023 §343 Etelä-Savon Energia Oy:n 49 %:n vähemmistöosuuden myymisestä. Myyntiprosessin tullessa lopulliseen täytäntöönpanovaiheeseen, tuloutuu Mikkelin kaupungille yhtiön osakkeiden myymisestä saatava kauppahinta. Samassa yhteydessä tuloutuu myös järjestelyyn liittyvä ylimääräinen osinko Etelä-Savon Energia Oy:ltä, sekä lisäksi ESE-konsernin konsernilainat maksetaan kaupungille ennenaikaisesti takaisin. Tuloutusten yhteismääräksi arvioidaan noin 180 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.12.2023 §132, että energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvista varoista 100 miljoonaa euroa käytetään kaupungin lainojen ennenaikaiseen poismaksuun, ja että loppuosa varoista sijoitetaan.

Sijoitustoiminnan toteuttaminen tarkoituksenmukaisesti edellyttää ammattimaisen varainhoitopalvelun hankintaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 §131 Mikkelin kaupungin sijoitustoiminnan perusteet. Periaatteiden mukaan varainhoito ja sijoitustoiminta toteutetaan lähtökohtaisesti ammattimaisia varainhoitopalveluja tarjoavia yhteistyökumppaneita käyttämällä.

Varainhoitopalvelujen kilpailutusta on valmisteltu yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja SFR Advisors Oy:n kesken. Hankintasäännön mukaisesti yli 1 miljoonan euron hankintapäätökset tekee kaupunginhallitus. Ennen hankintapäätöstä kaupunginvaltuustolta tulee hakea lisämääräraha varainhoitopalveluiden ostamisen aiheuttamiin kustannuksiin. Lisämäärärahan tarve täsmentyy tarjouskilpailun myötä. Ensivaiheessa kaupunginhallituksen on kuitenkin hyväksyttävä hankintaa koskevat tarjouspyyntöasiakirjat, jotta tarjouskilpailu saadaan käynnistettyä.

Hankinnan reunaehdot asetetaan valtuuston 11.12.2023 §131 hyväksymän sijoitustoiminnan periaatteiden sekä kaupunginhallituksen 20.11.2023 §352 hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti. Asiakirjaluonnokset eivät ole vielä valmisteluvaiheessa julkisia, joten tarjouspyyntöluonnos ja siihen liittyvät muut asiakirjaluonnokset esitetään kaupunginhallitukselle oheismateriaalina. SFR Advisors Oy selostaa asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn tarjouspyyntöluonnoksen sekä muut hankintaan liittyvät kilpailutusasiakirjaluonnokset.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa Mikkelin kaupungin vs. talousjohtajan tekemään tarvittaessa asiakirjoihin pieniä muutoksia ennen tarjouspyynnön julkaisemista.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: 

"Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn tarjouspyyntöluonnoksen sekä muut hankintaan liittyvät kilpailutusasiakirjaluonnokset. Ennen tarjouskilpailun julkistamista kaupunki järjestää hankinnassa markkinavuoropuhelun.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa Mikkelin kaupungin vs. talousjohtajan tekemään tarvittaessa asiakirjoihin pieniä muutoksia ennen tarjouspyynnön julkaisemista. Päätöksentekovaiheessa esitetään asiassa tehty yritysvaikutusten arvioinnin tulokset."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että SFR Advisors Oy:n edustajat Eero Okkolin ja Stefan Nordling selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 

Tiedoksi

SFR Advirors Oy, kirjaamo, hankintapalvelut, talouspalvelut, 

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.