Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Valtioneuvoston kanslian nimeämispyyntö Pohjoisen ja Itäisen Suomen ohjelmat, valmisteluryhmiin ja neuvottelukuntiin

MliDno-2024-507

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtioneuvoston kanslian nimeämispyyntö 26.1.2024:

"Valtioneuvoston kanslia tulee asettamaan hankkeen, jonka tehtävänä on kootusti valmistella toimeenpano pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmakirjauksesta ”Hallitus käynnistää valtioneuvoston kanslian johdolla Pohjoisen ohjelman ja perustaa sen työn tueksi neuvottelukunnan, sekä jatkaa Itäisen Suomen kehittämisvisiota uudessa geopoliittisessa tilanteessa.”  

Molemmille alueille laadittavien ohjelmien tavoitteena on pohjoisen ja itäisen Suomen mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntämisen edistäminen erityisesti taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista. Lisäksi ohjelmien tavoitteena on edistää Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sekä vahvistaa turvallisuutta pohjoismaisessa, EU- ja NATO-yhteistyössä niin, että uusi geopolitiikka ja reittimme länteen otetaan huomioon. 

Molemmissa ohjelmissa tulee esittää tiiviisti ja konkreettisesti toimia: 

  1. joilla voidaan lisätä kestävän kasvun mahdollisuuksia ja uusia investointeja sekä vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja alueiden elinvoimatekijöitä
  2. joilla voidaan kestävästi hyödyntää puhtaan energian mahdollisuuksia ja tukea digitaalista puhdasta kasvua
  3. joilla lisätään alueen kestävän matkailun vetovoimaa
  4. joilla edistetään osaamista ja osaavan työvoiman saatavuutta
  5. joilla vahvistetaan koko Suomen turvallisuutta, huoltovarmuutta ja omavaraisuutta
  6. joilla lisätään alueen (fyysistä ja digitaalista) saavutettavuutta.


Ohjelmien toimikausi kestää 12.2.2024 alkaen koko hallituskauden. 

Kirjausten toteuttamiseksi hallitus käynnistää Pohjoisen ja Itäisen Suomen ohjelmien valmistelun ja asettaa molempia ohjelmia varten omat valmistelutyöryhmät, joille asetetaan virkakunnasta koostuvat sihteeristöt. Lisäksi valtioneuvoston kanslia asettaa molemmille ohjelmille neuvottelukunnan tukemaan ohjelman valmistelua ja seuraamaan toimien täytäntöönpanoa valmisteluryhmän tehtävän päätyttyä. 

Työ käynnistyy molempien ohjelmien yhteisellä tilaisuudella, joka järjestetään kevään aikana Helsingissä. 

Valmisteluryhmät 
Valmisteluryhmien tehtävänä on yhdessä neuvottelukuntien kanssa tehdä ehdotukset Pohjoisen Suomen ja Itäisen Suomen ohjelmiksi ja niihin sisältyviksi toimenpiteiksi 31.12.2024 mennessä. Valmisteluryhmät raportoivat työn etenemisestä työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmälle ja kokonaisuutta käsitellään säännöllisesti myös koko hallituksen toimesta. Valmisteluryhmät ja neuvottelukunnat voivat tarvittaessa kuulla myös muita kuin ryhmissä edustettuina olevia ministeriöitä sekä asiantuntijoita. Kansliapäälliköt käsittelevät ohjelmatyötä ja hallinnonalojen välisiä yhteensovitustarpeita tarpeen mukaan. 

Molempien ohjelmien valmistelua ohjaa kaikista valtiosihteereistä koostuva ohjausryhmä, jota johtaa pääministerin valtiosihteeri. 

Pohjoisen ohjelman valmistelusta vastaa poikkihallinnollinen valmisteluryhmä, jota johtaa valtioneuvoston kanslian strategiaosaston osastopäällikkkö Harri Martikainen. Varapuheenjohtajan nimeää myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriö. Pohjoisen ohjelman neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo valtiovarainministeriöstä. Varapuheenjohtajana toimii valtiosihteeri Mikaela Nylander opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Jäseninä ovat valtiosihteerit Risto Artjoki ja Päivi Nerg. 

Itäisen ohjelman valmistelusta vastaa poikkihallinnollinen valmisteluryhmä, jota johtaa työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäällikkö Tiina Korhonen. Varapuheenjohtajana toimii valtioneuvoston kanslian strategiaosaston osastopäällikkkö Harri Martikainen. Itäisen ohjelman neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Risto Artjoki valtioneuvoston kansliasta. Varapuheenjohtajana toimii valtiosihteeri Päivi Nerg maa- ja metsätalousministeriöstä. Jäseninä ovat valtiosihteerit Riikka Slunga-Poutsalo ja Mikaela Nylander. 

Neuvottelukunnat 
Neuvottelukunnan tehtävä on tukea ohjelman valmistelua ja seurata toimien täytäntöönpanoa työryhmän työn päätyttyä. Neuvottelukunta asetetaan hallituksen toimikaudeksi. Neuvottelukuntaan pyydetään edustus eri ministeriöistä, valtionhallinnosta, alueellisilta toimijoilta sekä keskeisiä viranomaisia, elinkeinoelämän ja koulutuksen asiantuntijoita.  

Neuvottelukuntien työskentelyä tukee valmisteluryhmille asetettavien sihteeristöjen lisäksi alueiden uudistumisen neuvottelukunta ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä.  

Ohjelmien sihteeristöt ja valmisteluryhmien ja/tai neuvottelukuntien mahdolliset asiantuntijajäsenet  nimetään erikseen tästä toimeksiannosta. Valmisteluryhmät voivat tarvittaessa perustaa itselleen alisteisia työryhmiä.  
Nimeämispyynnöt 

Alla Jakelu-kohdassa listattuja tahoja pyydetään nimeämään kuhunkin niille osoitettuun valmisteluryhmään ja/tai neuvottelukuntaan yksi jäsen ja hänelle varajäsen yhteystietoineen.  

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) vaatimusten täyttämiseksi pyydetään tekemään ehdotuksia sekä nais- että miespuolisista henkilöistä. Mikäli tasa-arvolain vaatimukset mies-ja naisjäsenistä eivät täyty, pyydämme esittämään tasa-arvolain 4 a §:n mukaisen perustelun tasa-arvolaista poikkeamiselle.  

Vastaus pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo.vnk@gov.fi ja stro.vnk@gov.fi. Valmisteluryhmien osalta nimet pyydetään lähettämään viimeistään 9.2.2024 ja neuvottelukuntien osalta viimeistään 29.2.2024."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää omat edustajat Itäisen ohjelman neuvottelukuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Mikkelin kaupungin edustajiksi Itäisen ohjelman neuvottelukuntaan kaupunginjohtaja Janne Kinnusen ja varalle sivistysjohtaja Virpi Siekkisen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.