Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Työllisyysjohtajan virkavaali

MliDno-2023-3941

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 30.10.2023 perustaa työllisyysjohtajan viran. Viran perustaminen on tarpeen ennen tulevan työllisyysalueen toiminnan aloitusta 1.1.2025, jotta tuleva työllisyysalueen johtaja on tiivisti mukana työllisyysalueen valmistelussa jo vuoden 2024 aikana. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja laajaalainen työllisyyden ja työvoimapolitiikan tuntemus. Työllisyysjohtaja vastaa Mikkelin seudun työllisyyspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä.

Kaupungin hallintosäännössä ei ole vielä erillistä määräystä toimivallasta työllisyysjohtajan virkavalinnasta. Tarkoitus on, että työllisyyspalveluista perustetaan vuoden 2024 aikana itsenäinen (seudullinen) tulosyksikkö samalla tavalla kuin seudullisesta ympäristöpalveluista. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus valitsee mm. ympäristöpalveluiden johtajan. Lisäksi hallintosäännön 52 §:n mukaan mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kaupunginhallituksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää julistaa työllisyysjohtajan viran auki haettavaksi 1.12.2023 lukien siten,​ että hakuaika päättyy 29.12.2023 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Kaupunginhallitus nimeää työllisyysjohtajan haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään Jarno Strengellin, Pirkko Valtolan, Pekka Pöyryn, Nina Jussi-Pekan, kaupunginjohtaja Janne Kinnusen ja hallintojohtaja Ari Liikasen.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.11.2023 § 368 julistaa työllisyysjohtajan viran auki haettavaksi 1.12.2023 lukien siten, että hakuaika päättyy 29.1.2023 klo 15.00. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään Jarno Strengellin, Pirkko Valtolan, Pekka Pöyryn, Nina Jussi-Pekan, kaupunginjohtaja Janne Kinnusen ja hallintojohtaja Ari Liikasen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja laajaalainen työllisyyden ja työvoimapolitiikan tuntemus. Työllisyysjohtaja vastaa Mikkelin seudun työllisyyspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä sekä vastaa uusien työvoimapalveluiden perustamisesta ja uudistuksen (TE2024) johtamisesta kohti vuonna 2025 alkavia seudullisia työvoimapalveluja. Eduksi on katsottu käytännön kokemus suuren yksikön ja isojen kokonaisuuksien johtamisesta, erityisesti monipuolisen muutoksen johtamisesta sekä vahva esihenkilö- ja taloushallintokokemus.

Virkaa haki kaikkiaan 13 henkilöä (Kuntarekry). Haastatteluryhmä kutsui haastateltaviksi neljä hakijaa ja haastattelun jälkeen henkilöarviossa kävi kaksi henkilöä. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää uudesta hakumenettelystä. 

Hakijamäärää voidaan työllisyysjohtajan viran merkittävyys huomioon ottaen pitää suhteellisen vähäisenä ja siten hakijapohjan laajentaminen on perusteltua. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista julistaa työllisyysjohtajan virka uudelleen haettavaksi. Virkaa aiemman hakuajan puitteissa hakeneet huomioidaan virkaa täytettäessä. Kaupunginhallituksen 27.11.2023 nimeämä haastatteluryhmä valmistelee edelleen virantäyttöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää julistaa työllisyysjohtajan viran uudelleen haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.2.2024 klo 15.00. Työllisyysjohtajan virkaa edellisellä hakukerralla hakeneiden hakemukset otetaan virkaa täytettäessä huomioon.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

hakijat, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.