Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Demola-ohjelman toteutus

MliDno-2023-3996

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitetyssä hankkeessa toteutetaan Demola-konseptin mukaisia innovaatioprojekteja Mikkelissä keväällä 2024.

Hanke tukee Mikkelin kasvuohjelman toteutusta. Innovaatioprojektit kohdennetaan erityisesti kasvuohjelman teemoihin ’Nuorten unelmakaupunki’ sekä "Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö. Innovaatioprojektien tuloksena syntyy konsepteja, demoja ja näkökulmia jatkokehittämistä ja jatkuvaa tulevaisuustyötä varten. Mikkelin kaupungille siirtyy rinnakkainen laaja käyttöoikeus (non-exclusive global license) projektien
tulosaineistoon.

Lisäksi hanke vahvistaa nuorten osaajien, oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. Innovaatioprojektien tuloksena syntyvä sisältö toimii välineenä rakentaa dialogia elinkeinoelämän kanssa ja yhdessä kaupungin henkilöstön ja korkeakoulujen kanssa. Esitetty toteutus on Mikkelin kaupungin kanssa yhteistyöpilotti. Jatkuvuuden tapaamiseksi ja toiminnan skaalaamiseksi pyritään edistämään toiminnan hankkeistamista yhteistyössä XAMK:n ja alueellisten toimijoiden kanssa kevään 2024 aikana. Yhteistyöpilotin aikana kartoitetaan yritysten ja alueen oppilaitosten kiinnostusta osallistua toimintaan laajemmin syksystä 2024 alkaen.

Hanke toteutetaan helmi-kesäkuussa 2024 seuraavissa vaiheissa:

1) Projektiportfolion ja sisällöllisen kohdennuksen tarkentaminen (helmikuu 2024)
Projektiportfolio määritetään yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa tammikuussa. Projektit suunnitellaan Mikkelin kasvuohjelman pohjalta.m Projekteissa opiskelijat tuovat seuraavan sukupolven näkemyksen kehitys- ja tulevaisuustyöhön.

Esimerkkejä mahdollisista projektiaiheista ovat:
- Millaista elämäntapaa modernit mikkeliläiset hakevat ja millaisilla valinnoilla sekä palveluilla sitä voitaisiin tukea?
- Millaisiin kausiasukkaisiin voidaan varautua tulevaisuudessa ihmisten arvojen sekä liikkumis- ja elämäntapojen muuttuessa? Millaisella palvelukonseptilla kausiasumisesta voitaisiin tehdä modernia? Kuinka kausiasukkaisiin ollaan yhteydessä muulloinkin kuin vain silloin kuin he ovat itse aktiivisia ja millainen mukaan kuuluvuuden tunne olisi mahdollista rakentaa kausiasukkaiden tiimoille?
- Turvallisuuden tunne kaupungeissa muodostuu monista tekijöistä yleisellä ja yksilöllisellä tasolla ja esimerkiksi siisteydellä on oma roolinsa tässä. Mitä tarkoittaa turvallisuus seuraavan sukupolven näkökulmasta ja millä konkreettisilla tavoilla turvallisuushakuisia arvoja voisi palvella entistä paremmin?
- Mitä vaihtoehtoja kaupunkilaisten arjen suunnittelemiseksi radikaalisti uudelleen voidaan tunnistaa? Millaisia mahdollisuuksia palveluiden hajauttaminen esim. työ- ja vapaa-ajan matkojen varrelle voisi avata Mikkelissä?

Demola Global vastaa projektien suunnittelusta Mikkelin kaupungin johdon kanssa käytävien keskustelujen pohjalta.

2) Monialaisten innovaatiotiimien kokoaminen (helmikuu 2024)
Opiskelijat tuovat seuraavan sukupolven kaupunkilaisten ja päättäjien näkökulmat kehittämistyön pohjaksi. Alueen oppilaitosten opiskelijoista muodostuvat tiimit kootaan avoimen hakuprosessin kautta. Hakuprosessi käytetään Demolan verkkoalustaa käyttäen ja tiiviissä yhteistyössä alueen oppilaitosten (etenkin XAMK) kanssa. Toteutettavien projektien lukumäärä perustuu laadukkaiden hakijoiden määrään.

Demola Global vastaa tiimien muodostamisesta hakemusten perusteella sekä IPR- ja sopimushallinnasta kaikkien tiimien kanssa.XAMK vastaa yhteistyöstä opetushenkilöstön ja opiskelijayhteisöjen kanssa sekä XAMK:n opiskelijamarkkinoinnista. Muiden oppilaitosten aktivointi toteutetaan Mikkelin kaupungin ja Demola Globalin yhteistyönä.

3) Innovaatioprojektien läpivienti (maaliskuu – toukokuu 2024)
Innovaatioprojektit toteutetaan 8-10 viikon aikana strukturoidun Demola-prosessin mukaisesti. Prosessiin kuuluu kolme keskeistä Mikkelissä järjestettävää milestone-tapahtumaa. Tiimien, Mikkelin kaupungin, alueen sidosryhmien ja yritysten lisäksi tapahtumiin voidaan kutsua esimerkiksi Mikkelin nuorisovaltuusto.

Demola Global vastaa projektien läpiviennistä, milestone-tapahtumien sisällöllisestä toteutuksesta, tiimien päivittäisestä ohjauksesta, kollaboraatiotyökaluista sekä yhteistyöstä muiden Demola-tiimien kanssa. XAMK vastaa kick-off, mid bootcamp and final event -tapahtumien tuottamisesta. Mikkelin kaupunki vastaa kaupungin henkilöstön kutsumisesta tapahtumiin. Alueen yritysten kutsuminen sekä viestintä toteutetaan toimijoiden yhteistyönä.

Mikkelin kaupungin henkilöstöä kutsutaan Kick-off, Mid-event, ja Final event -tapahtumiin tapaamaan tiimejä, verkottumaan alueen yritysten kanssa sekä keskustelemaan kehitetyistä konsepteista. Lisäksi erillisiä tapaamisia projektien tulosten tulkitsemiseksi jatkohyödyntämistä varten voidaan järjestää valituille Mikkelin kaupungin avainhenkilöille touko- tai kesäkuussa.

Demola Global, Mikkelin kaupunki ja XAMK kutsuvat alueen yrityksiä ja toimijoita milestonetapahtumiin tutustumaan tiimien tuloksiin, validoimaan konsepteja ja tapaamaan muita alueen toimijoita. Demola-projektit toimivat epämuodollisena ja toimintakeskeisenä alustana toimijoiden verkottamiseksi ja yhteisen tulevaisuuskeskeisen innostuksen luomiseksi. Kutsu alueen yrityksille voidaan esittää esimerkiksi Mikkelin kaupungin järjestämässä elinvoimafoorumissa sekä käyttäen suoria yhteyksiä keskeisiin yrityksiin.

Hankkeen kevään 2024 toteutuksen kokonaiskustannus Demola Globalille on yhteensä 50.000 €. Tämän lisäksi XAMK vastaa opiskelijamarkkinointiin ja Demola-prosessiin liittyvien tapahtumien tuottamiseen liittyvistä kustannuksista.

Esitetty Mikkelin kaupungin rahoitusosuus on 15.000 €, mihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Mikkelin kaupungin rahoitusosuus laskutetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hankkeen toteuttaja Demola Global on suomalainen innovaatio- ja tulevaisuustyön edelläkävijä, joka toimii kansainvälisesti ja hyödyntää co-creation menetelmää tulevaisuuden asiantuntijoiden ja johtajien, eli opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden osallistamiseksi kansainväliseen kehitystyöhön. Menetelmän ja Demola-toiminnan lähtökohtana on tuottaa inspiroivia ja konkreettisia tulevaisuuskuvia sekä ymmärrystä muutosvoimista ja antaa vastauksen kysymykseen: Olisiko tällä vaikutusta meidän toimintaamme tulevaisuudessa? (Trend-in-context, relevancy)

Demolan innovaatioprojektimallia käytetään useiden alueellisten ja kansallisten ekosysteemien perustan rakentajana, startup toiminnan mahdollistajana sekä uudenlaisia osaamisten kehittämiseen ja Demolatoimintamalli on valittu yhdeksi suositelluksi käytännöksi EU-tason industry–academia innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää toteuttaa Demola-ohjelman esitetyllä tavalla. Hankkeen kuntarahoitusosuus 15.000 € osoitetaan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Demola Global, Mikkelin kaupunki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.