Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 393 Mikkelin Toriparkki Oy:n autopaikkaosakkeiden myyminen Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille

MliDno-2018-1774

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorin käyttötarkoituksen muutoksen ja siihen liittyvän rakennusluvan johdosta yhtiö tarvitsee hallintaansa 27 uutta autopaikkaa, jotta rakennuslupa voidaan hyväksyä. Täyttääkseen edellytetyn autopaikkamäärän yhtiön on nyt tarkoitus hankkia Mikkelin kaupungilta 14 autopaikkaa ostaen kaupungin omistamia Mikkelin Toriparkki Oy:n osakkeita. Kaupungilla on toriparkissa 100 autopaikkaa ja 14 autopaikan myynti ei vaaranna kaupungin omia tarpeita.

Catella Property Oy on 31.10.2017 arvioinut Mikkelin Toriparkki Oy:n autopaikkaosakkeen, joka oikeuttaa yhden autopaikan omistukseen, käyväksi hinnaksi 25.000 euroa. Siten kokonaiskauppahinnaksi muodostuu 350.000 euroa.

Koska ostajana on toriin rajoittuvassa korttelissa sijaitseva kiinteistönomistaja, ei muilla osakkailla ole lunastusoikeutta (osakassopimuksen kohta 9).

Yhtiön ulkopuolinen uusi omistaja tarvitsee osakkeiden hankkimiseen Mikkelin Toriparkki Oy:n hallituksen yksimielisen suostumuksen (yhtiöjärjestyksen 13 §),

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä 350.000 euron kauppahinnalla Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille 14 autopaikan hallintaan oikeuttavat Mikkelin Toriparkki Oy:n osakkeet, yhteensä 14 kpl, edellyttäen, että Mikkelin Toriparkki Oy:n hallitus yhtiöjärjestyksensä 13 §:n mukaisesti antaa Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille osakkeiden hankkimiseen yksimielisen suostumuksensa. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan autopaikkaosakkeiden myyntiä edellä mainitulla tavalla tarkoittavan kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin omistamien Toriparkki Oy:n osakkeiden käypää myyntihintaa arvioitiin Catella Property Oy:ltä tilatun arvio perusteella. Arvion perusteena olleissa tiedoissa havaittiin myöhemmin epätarkkuutta. Tämän johdosta Catella Property Oy:n arvioitsijalta pyydettiin päivitetty versio arviosta, ottaen nyt huomioon havaitut epätarkkuudet ja niiden mahdollinen vaikutus arvion lopputulemaan. Lisäksi havaittiin, että myyjän oikeudesta pääomalainan takaisinmaksusta tuleviin suorituksiin ja vapaan pääoman rahastosta tehtäviin pääoman palautuksiin ei myyntipäätösasian kuvauksessa eikä itse päätöksessä ollut mainintaa.

Liitteenä olevan Catella Property Oy:n toimittaman päivitetyn arviointilausunnon mukaan alkuperäisen arvion lopputulemaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

Lisäksi todetaan, että Mikkelin kaupunki pidättää myytävien osakkeiden osalta itsellään oikeuden pääomalainan takaisinmaksusta tuleviin suorituksiin sekä mahdollisiin vapaan pääoman rahastosta tehtäviin pääoman palautuksiin ja tätä koskeva kirjaus tehdään osakkeiden myyntiä koskevaan kauppakirjaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asiassa esitetyn lisäselvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.