Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 400 Kuntalaisaloite, Eläkeläisten ääntä on kuultava / Mikkelin Eläkeläisjärjestöt

MliDno-2017-2590

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin eläkeläisjärjestöt ovat lähestyneet kaupunkia kuntalaisaloitteella, jossa vaaditaan, että kaupunki ottaa toiminnassaan entistä paremmin huomioon ikääntyneet asukkaat ja eläkeläisjärjestöt.

Keskeinen huolenaihe on eläkeläisjärjestöjen tanssien järjestämiseen soveltuvan tilan puuttuminen sen jälkeen, kun Vanha Sotku siirtyi teatteriryhmien käyttöön. Talven 2017–2018 ajan tanssit ovat olleet Paukkulassa, jonka vuokraa elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue on kompensoinut niin, että se ei ole tullut järjestöille Vanhaa Sotkua kalliimmaksi. Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on valmistelussa tanssitilaa koskeva valtuustoaloite, missä yhteydessä eri tilavaihtoehtoja on selvitetty. Asiasta annetaan selvitys valtuustoaloitteen yhteydessä.

Tämän lisäksi kuntalaisaloitteessa nostetaan esille seuraavat asiat:

1) Eläkeläisstrategian laatiminen

Erillistä eläkeläisstrategiaa ei laadita, vaan kohderyhmän tarpeet otetaan huomioon Mikkelin kaupunkistrategian Hyvän elämän ohjelmassa (=hyvinvointikertomuksessa), Kestävän kasvun ohjelmassa, Elinvoimaohjelmassa sekä osallisuussuunnitelmassa. Edellä mainittujen ohjelmien ja suunnitelmien sisältämien toimenpiteiden toteuttaminen tapahtuu poikkihallinnollisesti, monitoimijaisesti ja verkostomaisesti, ja myös vanhusneuvoston vaikutusmahdollisuuksia ikääntynyttä väestöä koskevien asioiden suunnittelussa, valmistelussa ja seurannassa vahvistetaan.

Valtuustokauden alussa päivitetään Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.  Eli päivitetään Vanhuspalveluiden seudullinen toimintaohjelma vuosille 2014–2025.

Kunnan on vanhuspalvelulain (980/2012) 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa.

Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelma on osa kuntastrategiaa ja kunnan muuta strategista johtamista.

Suunnitelma otettaan huomioon osana terveydenhuoltolaissa (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja sen raportointia eli Mikkelissä osana Hyvän elämän ohjelmaa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista väestöryhmittäin raportoidaan valtuustolle vuosittain. Lisäksi kuvataan toteutuneiden toimenpiteiden vaikutukset eri- ikäisten hyvinvointiin sekä palveluiden riittävyyttä ja laatua arvioidaan ja seurataan.

2) Kaupungin avustuspolitiikka
Eläkeläisjärjestöjen avustukset ja niihin tarkoitetut varat on siirretty ESSOTE:lle, ja kaupunki katsoo, että eläkeläisjärjestöjen ensisijainen avustaminen tapahtuu sitä kautta. Järjestöt voivat hakea kaupungilta avustuksia esimerkiksi kulttuuri- ja muiden tapahtumien järjestämiseen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen kohdeavustusten muodossa. Kumppanuussopimuksia on linjattu tehtäväksi aikaisempien säännöllisten vuosiavustusten sijaan niiden toimijoiden kanssa, jotka vastaavat suurista toimintakokonaisuuksista.

3) Järjestötalo
Kaupunki valmistelee parhaillaan kumppanuustalon perustamista järjestöjen kanssa. Asia on yksi kaupungin strategisista tavoitteista.

4) Seniorikortti
Kaupunginhallitus on keskustellut asiasta kaupunkirakenneselvityksen yhteydessä. Esitys seniorikortin uudistamisesta käsitellään talousarvion yhteydessä.

5) Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä apuvälinepalvelu
Aloitteessa esitetyt sosiaali- ja terveyspalveluita sekä apuvälinepalvelua koskevat asiat siirtyneet ESSOTE:n vastuulle. Lisäksi ne kuuluvat asioihin, jotka jatkossa lienevät maakuntien vastattavana. Järjestöjen tulisi suunnatta näihin asioihin liittyvät edunvalvonta ja kehittämistoiveet ESSOTE:lle ja maakunnalle, jolloin niihin voidaan reagoida helpommin asioita valmisteltaessa.

6) Mikkelin vanhusneuvoston toiminnan ja aseman vahvistaminen

Vanhusneuvosto on vuoden 2018 alusta saakka ollut osa elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosaluetta. Samassa yhteydessä kaikkien vaikuttamistoimielimien rooleja kehitetään osana kaupungin päätöksentekoa ja kehittämistyötä. Kehittämistyön ensimmäinen askel on jäntevöittää valmistelua ja esityslistoja niin, että käsiteltävien asioiden luonne käy selväksi esittelytekstistä. Näin neuvoston jäsenillä sekä muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus perehtyä ja vaikuttaa asiaan ennen päätöksentekoa. Kaikkia neuvoston jäseniä haastetaan tuomaan ajankohtaisia asioita käsiteltäväksi. Jäsenet tiedottavat omia taustajärjestöjään vanhusneuvostossa käsiteltävistä asioista ja tuovat järjestöjen ja ikäihmisten äänen kuuluviin. Kaupungin kaikissa viranhaltija- ja luottamuselimissä päätöksentekoprosesseissa pyritään mahdollisimman varhain kuulemaan vanhusneuvostoa ikäihmisiä koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto evästää lautakuntaedustajiaan ikäihmisiä koskevissa asioissa. Kehittämisen seuraavaa vaihetta pohditaan syksyn 2018 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastineena eläkeläisten kuulemista koskevaan kuntalaisaloitteeseen.

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin eläkeläisjärjestöt ovat lähestyneet kaupunkia kuntalaisaloitteella, jossa vaaditaan, että kaupunki ottaa toiminnassaan entistä paremmin huomioon ikääntyneet asukkaat ja eläkeläisjärjestöt. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on käsitellyt aloitteeseen annettavaa vastinetta kokouksessaan 29.8.2018 § 73 ja päätti tuolloin asian lähettämisestä uuteen valmisteluun.

Keskeinen huolenaihe on eläkeläisjärjestöjen tanssien järjestämiseen soveltuvan tilan puuttuminen sen jälkeen, kun Vanha Sotku siirtyi teatteriryhmien käyttöön. Talven 2017–2018 ajan tanssit ovat olleet Paukkulassa, jonka vuokraa elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue on kompensoinut niin, että se ei ole tullut järjestöille Vanhaa Sotkua kalliimmaksi. Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on valmistelussa tanssitilaa koskeva valtuustoaloite, missä yhteydessä eri tilavaihtoehtoja on selvitetty. Asiasta annetaan selvitys valtuustoaloitteen yhteydessä.

Tämän lisäksi kuntalaisaloitteessa nostetaan esille seuraavat asiat:

1) Eläkeläisstrategian laatiminen

Kunnan on vanhuspalvelulain (980/2012) 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa.

Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelma on osa kuntastrategiaa ja kunnan muuta strategista johtamista.

Suunnitelma otettaan huomioon osana terveydenhuoltolaissa (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja sen raportointia eli Mikkelissä osana Hyvän elämän ohjelmaa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista väestöryhmittäin raportoidaan valtuustolle vuosittain. Lisäksi kuvataan toteutuneiden toimenpiteiden vaikutukset eri-ikäisten hyvinvointiin sekä palveluiden riittävyyttä ja laatua arvioidaan ja seurataan.

Hyvinvointikoordinaattori laatii vanhusneuvoston kanssa yhteistyössä vanhusohjelman, jolla toteutetaan vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisia tavoitteita. Ohjelma tehdään yhteistyössä Essoten ja maakunnan kanssa ja sen tekemiseen otetaan mukaan järjestöjä. Ohjelman laatiminen on tavoitteena Hyvän elämän –ohjelmassa kohdan 3. Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin alakohdassa 2. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.

2) Kaupungin avustuspolitiikka

Eläkeläisjärjestöjen avustukset ja niihin tarkoitetut varat on siirretty ESSOTE:lle, ja kaupunki on käynyt neuvotteluja avustuslinjauksista. Neuvotteluja jatketaan niin Essoten kuin maakunnankin kanssa.   Järjestöt voivat hakea kaupungilta avustuksia esimerkiksi kulttuuri- ja muiden tapahtumien järjestämiseen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen kohdeavustusten muodossa. Kumppanuusmallia, jossa linjataan muun muassa kumppanuuksien kehittämistä, valmistellaan yhdessä järjestöjen kanssa osana kumppanuustaloa.

3) Järjestötalo

Kaupunki valmistelee parhaillaan kumppanuustalon perustamista järjestöjen kanssa. Asia on yksi kaupungin strategisista tavoitteista.

4) Seniorikortti

Kaupunginhallitus on keskustellut asiasta kaupunkirakenneselvityksen yhteydessä. Esitys seniorikortin uudistamisesta käsitellään talousarvion yhteydessä.

5) Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä apuvälinepalvelu
Aloitteessa esitetyt sosiaali- ja terveyspalveluita sekä apuvälinepalvelua koskevat asiat siirtyneet ESSOTE:n vastuulle. Lisäksi ne kuuluvat asioihin, jotka jatkossa lienevät maakuntien vastattavana. Kaupunki ottaa apuvälineisiin liittyvät kysymykset esille neuvotteluissaan Essoten kanssa.

6) Mikkelin vanhusneuvoston toiminnan ja aseman vahvistaminen

Vanhusneuvosto on vuoden 2018 alusta saakka ollut osa elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosaluetta. Samassa yhteydessä kaikkien vaikuttamistoimielimien rooleja kehitetään osana kaupungin päätöksentekoa ja kehittämistyötä. Kehittämistyön ensimmäinen askel on jäntevöittää valmistelua ja esityslistoja niin, että käsiteltävien asioiden luonne käy selväksi esittelytekstistä. Näin neuvoston jäsenillä sekä muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus perehtyä ja vaikuttaa asiaan ennen päätöksentekoa. Kaikkia neuvoston jäseniä haastetaan tuomaan ajankohtaisia asioita käsiteltäväksi. Jäsenet tiedottavat omia taustajärjestöjään vanhusneuvostossa käsiteltävistä asioista ja tuovat järjestöjen ja ikäihmisten äänen kuuluviin. Kaupungin kaikissa viranhaltija- ja luottamuselimissä päätöksentekoprosesseissa pyritään mahdollisimman varhain kuulemaan vanhusneuvostoa ikäihmisiä koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto evästää lautakuntaedustajiaan ikäihmisiä koskevissa asioissa. Kehittämisen seuraavaa vaihetta pohditaan syksyn 2018 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastineena eläkeläisten kuulemista koskevaan kuntalaisaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Aleksi Nieminen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan selvityksen eläkeläisten kuulemista koskevaan kuntalaisaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus toteaa esille nostetut asiat otettavan huomioon vireillä olevan palvelusuunnitelman yhteydessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.