Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 396 Kiinteistön 491-2-6-99 ostaminen / Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30

MliDno-2018-2328

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30 omistaa osoitteessa Mannerheimintie 30 rakennetun kiinteistön, jossa aiemmin toimi Berner Pultti Oy Mikkeli -niminen kiinnitystarvikeliike. Berner Pultti Oy Mikkelin toiminnan loputtua kiinteistö on siitä lähtien ollut omistajillaan myytävien tai itse jalostettavien kohteiden salkussa. Kiinteistön kiinteistötunnus on 491-2-6-99, pinta-ala 2.481 m2, asemakaavamerkintä ALT (liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue) ja rakennusoikeus 2.000 k-m2. Kiinteistöllä sijaitsee noin 1.200 k-m2 suuruinen liike- ja varastorakennus.

Kiinteistön ostamisesta kaupungille alueen muuttuvan maankäytön tarpeiden tyydyttämiseksi on neuvoteltu maanomistajan kanssa. Kiinteistön arvosta on pyydetty liitteenä oleva arvio (Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co), jonka mukaan kiinteistön arvo on hintaluokassa 350.000 euroa +/- 10 %.

Maanomistajan kanssa käytyjen neuvottelujen lopputulemana on nyt päädytty esittämään, että alueen tulevaisuudessa muuttuvan maankäytön tarpeiden tyydyttämiseksi kaupunki ostaisi kiinteistön hintaan 600.000 euroa. Myyjä on jo puoleltaan hyväksynyt neuvottelujen lopputuloksen siten, että se sitoutuu myymään kiinteistön kyseisellä rahasummalla, mikäli ostamisesta tehdään tätä tarkoittava kaupungin päätös joka saa lainvoiman. Kauppasumma poikkeaa selvästi ylöspäin kiinteistöarvion määrittämästä arvon ylärajasta, mutta kyseessä on neuvottelutulos, jonka muotoutumiseen on vaikuttanut yleinen tietoisuus alueen tulevaisuudessa muuttuvasta maankäytöstä ja maankäytön tarpeista.

Kiinteistön tilat ovat tällä hetkellä tyhjiä ja kaupunki voi kaupan toteutuessa neuvotella kiinteistön välittömästä jatkokäytöstä uusien vuokralaisten kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ostaa Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:ltä osoitteessa Mannerheimintie 30 sijaitsevan kiinteistön 491-2-6-99 rakennuksineen 600.000 euron kauppahinnalla ja muutoin tavanomaisin kaupan ehdoin. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin ja kaupunginlakimiehen valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava kauppakirja.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 600.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijä täydensi esitystään siten, että kauppa toteutetaan tavanomaisin kaupan ehdoin edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää esitetyn lisämäärärahan. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30 / Jorma Laakso

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi