Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 392 Kaupunginhallituksen lausunto Metsä-Sairilan ympäristönasukkaat ry:n valitukseen Metsä-Sairilan jätekeskuksen ympäristöluvasta

MliDno-2015-1776

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi
  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Mikkelin kaupungin vastinetta Metsä-Sairilan ympäristönasukkaat ry:n tekemään valitukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä numero 21/2018/1, 20.7.2018. Päätös koskee Metsä-Sairilan jätekeskuksen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa sekä kompostointilaitoksen ympäristöluvan muuttamista.

Valituksessa on kuusi yksilöityä vaatimusta perusteluineen: Ympäristölupa tulee kumota (viisi ensimmäistä vaatimusta), sekä toiminnan aloittamislupa tulee kumota (kuudes vaatimus).

Mikäli lupaa ei kumota, on valituksessa nostettu esille mm. seuraavia vaatimuksia; lupa tulee olla vain vihermassoille, mikäli lupaa muutetaan, tulee hakea uusi ympäristölupa ja käydä läpi YVA -menettely. Häiriötilanteissa laitokselle ei saa tuoda käsiteltäviä aineksia. Luvassa tulee olla määräys mitenkä EVIRA:n hyväksymiä kiinteitä lannoitevalmisteita varastoidaan ja mitenkä varastoimisen aikana ehkäistään hajuhaittoja. Hajumittaukset tulee tehdä kaksi kertaa vuodessa. Selvitys erihajukaasujen päästöistä tulee esittää puolen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan aloittamislupaa ei tule myöntää muille kuin vihermassoille. Vihermassojen määrä tulee pysyä alle ympäristöluparajan.

Valituksessa asiaa on taustoitettu liiteasikirjoilla (17 eri kappaletta). Näissä on mukana mm. Kekkilän hajuraportteja ja EVIRA:n tarkastuskäynti.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on 5.2.2018 antanut Metsäsairila Oy:n biokaasulaitoksen ympäristöluvan, aloittamisluvan ja kompostointilaitoksen ympäristöluvan muutokseen liittyvä lausunnon joka on merkitty tiedoksi ympäristölautakunnassa 8.3.2018. Annettu lausunto on liitteenä.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei Itä-Suomen aluehallintoviraston kyseessä olevaa päätöstä tule kumota. Kaupunginhallitus ei ota vastineessaan kantaa määräysten yksityiskohtaisiin muotoiluihin.

Valitusasiakirjan sivulla 6 kerrotaan mm. kompostointilaitoksen jatkuvista hajuhaitoista ja siitä, että tehtyihin valituksiin ei ole reagoitu.

Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle eikä Mikkelin seudun ympäristöpalveluille ole ilmoitettu tai esitetty valituksia suullisesti eikä kirjallisesti Jätekeskuksen tai Jätekeskuksen alueelle sijoittuneiden muiden toimijoiden aiheuttamista haju- tai meluhaitoista.

Kompostointilaitos ja EVIRAN muistiot liittyvät kompostointilaitoksen nykyiseen toimintaan. Laitosvalvonnan tarkkailun, ohjeistojen ja muistioiden avulla laitoksen hoidossa voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä.  

Kaupunginhallitus toteaa, että biokaasulaitos on merkittävä hanke kaupungin strategiassa kehittää ja monipuolistaa Mikkelin seudun jätehuoltoa. Toimintaa kehitetään jätevesien puhdistamisen, biopolttoaineiden jalostamisen ja yhdyskuntajätteiden käsittelylaitoksen osalta. Puhdistamoliete voidaan jatkojalostaa biokaasuksi ja maanparannusaineeksi.

Kaupunginhallitus yhtyy Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ja ympäristölautakunnan liitteenä olevaan lausuntoon sekä toteaa että kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan biokaasulaitoksen sijoittuminen Metsäsairilan jätekeskuksen (EkoSairilan) alueelle on hyvä vaihtoehto, jolla on voitu integroida ja jatkossa kehittää jätehuollon toimintoja kiertotalouden näkemystä vastaavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus antaa edellä olevan vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle asiassa 01061/18/5107.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Olli Miettinen ilmoitti olevansa esteellinen (Metsä-Sairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus, Mikkelin kaupunki/ympäristöpalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.