Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Valtuustoaloite tapahtumakoordinaattorista Mikkeliin

MliDno-2017-1400

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Elina Hölttä ym. esittivät 12.6.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

”Mikkeli on etenkin kesäkaudella elinvoimainen tapahtumakeskus – niin paikallisesti ja myös maakunnallisena veturina. Kuitenkin on havaittavissa, ettei tapahtumajärjestämiseen ole vaadittavaa resurssia olemassa. Mikkelin tulee tavoitella tapahtumia kaupunkiin jatkuvasti sekä niiden avulla myös lisätä aluetaloudellista vaikutusta.

Jo tänä kesänä on seudullisesti monta suurta tapahtumaa päällekkäin samanlaiselle kohdejoukolle. Mikkeli ja myös seutu elää tapahtumista, ja niiden onnistuminen tukee koko kaupunkia. Mikkelin on mahdollista olla maakunnallinen tapahtumakeskus. Hyvällä markkinoinnilla ja koordinoinnilla tavoitamme myös lisää kansallisesti, ja jopa kansainvälisesti merkittäviä tapahtumia.

Valtuustoaloite esittää, että Mikkeli selvittää mahdollisuuden luoda oma tapahtumakoordinaattorin tehtävä. Koordinaattori toimisi Mikkelin markkinoijana sekä olisi niin sanotusti ”yksi puhelinnumero, johon soitetaan” –tyyppinen palvelu tapahtumienjärjestäjien opastamisessa ja auttamisessa. Mahdollisuuksien mukaan tapahtumahenkilö/instanssi voi osallistua myös itse tapahtumien toteuttamiseen (hankerahoituksen haku mahdollisuus)

Työ voidaan suorittaa ostopalveluna, sisäisesti tai esimerkiksi Miksein kanssa yhteistyössä. Aloitteen avulla voidaan selvittää, mikä olisi järkevin toimintamalli tapahtumien yhteiseen koordinointiin niin, että koko seutu saavuttaa hyödyn, synergiaedun ja mahdollisten päällekkäisyyksien välttämisen. Valtuustoaloite velvoittaa selvittämään toimintamallin, yksikön ja tavan luoda uusi toimintamalli laaja-alaisesti eri yksiköitä (Mikke ry, Miksei, kaupunki) yhdistäen.

Elina Hölttä
kaupunginvaltuustettu (Kok)

Olli Miettinen, Oskari Valtola (kok), Ulla Yli-Karro, Juha Vuori, Toni Maczulskij, Mali Soininen, Jyrki Koivikko, Paavo Puhakka, Pertti Ruotsalainen, Kirsi Olkkonen”

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään marraskuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Tapahtumakoordinaattorin valtuustoaloitteen valmistelu on kytketty osaksi muita kaupungin elinvoimaa koskevia toimeksiantoja. Kaupunginhallitus (KH 6.11.2017, § 155 Kehitysyhtiön tulevaisuuden rooli - Miksei 2020) käsitteli Miksein roolia kokouksessaan 6.11.2017, jolloin käsiteltiin myös kaupunkikonsernin markkinoinnin yhtenäisyyttä. Tapahtumakoordinaattorin rooli kytkeytyy tiiviisti kaupunkimarkkinointiin ja siksi valtuustoaloitteen valmistelu on kytketty tähän kokonaisuuteen.

Markkinoinnin osalta kaupungin johdolla (kaupunginjohtaja ja strategia- ja kehityspäällikkö) kutsutaan koolle laajasti kaupunkimarkkinointia tekevät osapuolet (mm. kaupunki, Miksei (TUMA & matkailu), konserniyhtiöt, Xamk, Muc, Esedu) ns. ”kaupunkimarkkinointitiimiksi”. Ensimmäinen kaupunkimarkkinointitiimin kokous on järjestetty torstaina 30.11.2017.

Tiimin tehtävänä on yhdenmukaistaa ja selkiyttää yhteistä viestiä laatimalla yhteinen ns. ”Mikkelin markkinointipaketti” (Seinäjoen mallin mukaan), sopia tehtävänjaosta eri toimijoiden kesken ja toteuttaa Mikkelin kaupunkimarkkinointia kaikilla tasoilla. Työssä hyödynnetään keväällä jo tehtyä Mikkelin mainekuvatyötä ja samalla selvitetään tapahtumakoordinaattorin tehtävään liittyvä valtuustoaloite osana eri toimijoiden roolituksia.

Käytännössä työ alkaa kaupungin roolitusten selventämisellä ja kaupunkistrategian valmistumisen jälkeen viestinnän tavoitemielikuvan hahmottamisella sekä toimijoiden yhteisen Mikkelin markkinointisuunnitelman laatimisella. Samassa yhteydessä laaditaan em. ”Mikkelin markkinointipaketti”. Suunnitelmaan sisällytetään palvelumuotoilu mukaan ja markkinoinnin palveluprosessien kuvaaminen. Prosessin etenemisestä vastaa kaupungin viestintäyksikkö.

Mahdolliset rakenteelliset muutokset sekä resurssitarpeet markkinoinnin osalta selviävät työn edetessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden selvityksen valtuutettu Elina Höltän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa, että tapahtumakoordinaattorin tehtävän mahdollinen luominen selviää markkinointitiimin resurssitarpeiden selvityksen yhteydessä sekä toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat