Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Valtuustoaloite Mikkelin torin lyhytaikaispysäköinnin toteuttamiseen

MliDno-2017-1788

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Valtuutettu Raimo Heinänen esitti 28.8.2017 Perussuomalaisten valtustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

”Perussuomalaisten valtuustoryhmä on huolissaan Mikkelin torin kaupallisesta kehityksestä, joka on ollut vuosikausia laskeva. Pintapysäköinnin poisto torin korjauksen yhteydessä vaikutti osana torin myyjien- ja myynnin vähentymiseen.
Aikaisemmin Mikkelin tori on ollut maankuulu ja valittu asiakaskyselyssä Suomen parhaaksi.

Olemme huolissamme torin kehityksen suunnasta ja torilla toimivien yrittäjien menestymisestä elinkeinossa. Tori on myös osoittautunut useissa kyselyissä suositummaksi matkailijoiden kohteeksi kesäkuukausina.

Valtuustoaloitteessa esitämme että Mikkelin kaupunki selvittää lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollisuutta torilla ja erityisesti sen läheisyydessä Maaherrankadulla torinpuoleisella sivulla ja ryhtyy toimenpiteisiin että 2018 kesällä olisi mahdollisuus lyhytaikaiseen pysäköintiin torin läheisyydessä.

Mikkelissä 28 elokuuta 2017

Perussuomalaisten valtuustoryhmä:
Raimo Heinänen
Jussi Marttinen”

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Ulla Vanhakartano, liikennesuunnittelija, Ulla.Vanhakartano@mikkeli.fi

Kuvaus

Torin uudistamisen yhteydessä torikauppa-alue ja sen eri toiminnot on järjestetty suunnitellusti, sijoittelu on tehty mm. esteettisistä ja turvallisuussyistä. Torirakennus, huoltoajoyhteydet ja pelastustiet, pysäköintilaitoksen sisäänkäynnit sekä jätepiste huoltoalueineen tarvitsevat oman tilansa ja muu alue on varattu torikauppaa varten. Torin kulmista on jalankulkuyhteydet torille, ja ne ovat myös käytettyjä reittejä torin läpi kävelyyn. Pysäköintialue ja ajo esitetyille parkkipaikoille risteäisivät jalankulkureittien kanssa. Keskikesällä, jolloin pysäköintipaikoilla olisi eniten kysyntää, torin myyntipaikat ovat pääosin täynnä. Myyntipaikkojen vähentäminen ei olisi mielekästä pysäköintitilan saamiseksi.

Torin ajoliittymä on suunniteltu vain huoltoajon tarpeisiin, ajoliittymässä olevat liikennemerkit sallivat torin huoltoajon. Torikauppiaiden myynti- ja huoltoajoneuvojen lisäksi torille voi ajaa silloin, kun sinne toimitetaan tai sieltä haetaan sellaista tavaraa, jonka kantaminen olisi kohtuuttoman vaikeaa. Huoltoajo koskee myös torirakennuksen yrityksiä ja niiden tavarakuljetuksia. Pysäköintiä merkit eivät salli vaan pelkän pysäyttämisen siksi aikaa, että kuorma saadaan pois kyydistä tai kyytiin. Torirakennuksessa on hissi torin tasolta Toriparkkiin helpottamaan kantamusten viemistä torilta autoon.

Torilla järjestetään yhdestä illasta useampaan päivään kestäviä tapahtumia, jotka on mahdollista sijoittaa torin eteläosaan. Uusina toimintoina ja rakenteina torin eteläreunalle on suunnitteilla esiintymislava sekä lapsille suunnattu aktiviteettialue. Lavan sijainti tulee olemaan torin kivetyn alueen ja Raatihuoneenkadun pyörätien välisellä nurmialueella. Esiintymislavan yleisöalue on torin kivetyllä alueella, myös esitysten vaatimien laitteiden kuljetuksille tulee varata tilaa torialueelta. Lava on tarkoitettu ns. matalan kynnyksen esiintymispaikaksi, joten kaikki esitykset eivät ole tiedossa kovin paljon etukäteen. Sekä suurempien tapahtumien että pienempien esitysten ajaksi autopaikat olisi poistettava käytöstä. Aina ajantasalla oleva tieto kaikista esityksistä, tarvittavat liikennejärjestelyt sekä kattava tiedottaminen ennakkoon olisi vaikeaa.

Torin ja yleisten alueiden turvallisuusvaatimukset ovat lisääntyneet. Torille on hankittu käytettäväksi mm. raskaita esteitä ajoneuvojen liikkumisen estämiseksi. Esteitä käytetään poliisiviranomaisen esityksestä.

Myös Mikke ry on tehnyt kuntalaisaloitteen 19.9.2017 Maaherrankadun vinopysäköinnistä torin kohdalla. Mopo- ja moottoripyöräpaikkoja esitetään siirrettäväksi Hallituskadun länsipäähän, jotta kadun leveyteen saataisiin riittävästi tilaa vinoparkillle. Lisäksi esityksen mukaan Maaherrankadun nopeusrajoituksen voisi laskea 30 kilometriin tunnissa.

Turistibussien pysäköintipaikkojen kohdalle on selvitetty vinopysäköintipaikkojen toteuttamista aikaisemminkin, mutta Maaherrankadun ajoradan leveys ei riitä vinopysäköintiin. Torin läheisyydestä ei ole myöskään löydettävissä uutta paikkaa usean turistibussin pysäköintiin. Matkailutoiminnan kannalta tori on turistin ikkuna Mikkeliin ja on helposti bussiryhmien saavutettavissa nykyisen mukaisesti Maaherrankadulla. Maaherrankadulla torin sivulla on lisäksi kaksi liikkumisesteisten pysäköintipaikkaa sekä kesällä 2016 merkityt kaksi 15 minuutin toriostosten noutopaikkaa. Maaherrankadun nopeusrajoitus välillä Raatihuoneenkatu-Savilahdenkatu on 30 km/h.

Keskustan asiakaspysäköintipaikat ovat normaalia kadunvarsipysäköintiä sekä torin alla oleva pysäköintilaitos palvelee kaikkia ydinkeskustassa asioivia, myös torin asiakkaita. Hallitustorin ympäristöön lisättiin lyhytaikaisen asiointipysäköinnin paikkoja vuonna 2013. Muun muassa Maaherrankadulle aluehallintoviraston kohdalle lisättiin aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja lyhytaikaista asiointia varten. Pysäköintipaikat ovat ympärivuotisia ja koko vuorokauden käytössä olevia, joten ne palvelevat paremmin myös torilla asiointia.

Torin uusittua kiveystä on pyritty suojelemaan mm. öljyjäljiltä, öljy ja liuottimet vahingoittavat kiveyksen kiinnitys- ja saumausaineita. Kauppiaiden myyntiajoneuvoille vaaditaan suojaus moottorin alle. Sama koskee sellaisia tapahtumia, joissa on mukana moottoriajoneuvoja. Yleisellä pysäköintialueella tätä ei pystyttäisi enää toteuttamaan. Pysäköintialue lisäisi aikaisempien kokemusten mukaan torialueen roskaantumista ja luvatonta ajoneuvoliikennettä torin myyntialueella.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen mukaan Mikkelin keskustan torille ei enää kuulu pysäköintialue. Torialue on rakennettu ja toiminnallisesti järjestetty myös tulevat toiminnot huomioiden siten, että siitä ei ole erotettavissa pysäköintialuetta. Ratkaisu on sekä kaupunkikuvallinen että nykyisten liikennejärjestelyiden mukainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui esteellisenä kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat