Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Talousarvio vuonna 2018

MliDno-2017-1721

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus, kesä 2017 mukaan Suomen talous on vihdoin selvässä nousussa. Bkt:n kasvu jatkuu myös seuraavina vuosina, vaikka hivenen hidastuen. Tilastokeskuksen ennakollisen neljännesvuositilinpidon mukaan Suomen talous kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä, mikä oli selvästi odotettua enemmän.

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,4 % v. 2017. Vuoden 2018 kasvuksi muodostuu 1,6 % ja v. 2019 kasvuksi 1,5 %. Talouskasvun nopeutuessa se on myös laaja-alaisempaa. Talouden aktiviteetti ei ole enää pelkästään kotimaisen kysynnän varassa, vaan myös vienti kasvaa selvästi. Teollisuuden kääntyminen reippaaseen kasvuun tukee myös tuottavuuden nopeaa kohentumista.

Maailmantalouden näkymät ovat piristymässä. Maailman ostovoimakorjatun bkt:n kasvu nousee noin 3,5 prosenttiin v. 2017 ja kiihtyy edelleen vuosina 2018 ja 2019. Maailmantalouden kasvunäkymien lujittumiseen liittyy yhä epävarmuutta.

Talousarvion 2018 valmistelun lähtökohdat ja suunnitelmakauden näkymät

Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne oli vuosina 2013- 2015 alijäämäinen noin 4-5 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 reaalitaloudellinen tulos oli tasapainossa ja myös vuoden 2017 arvioidaan olevan tasapainossa. Talouden näkymä vuosille 2018- 2021 on alijäämäinen, taloudellinen tilanne ei kuitenkaan kestä merkittävää toimintakatteen heikkenemistä.

Tilakeskuksen vuokratulot vähenevät kokonaisuutena noin 2,0 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja noin 2,3 miljoonaa euroa suunnitelmakaudella 2018-2021. Essote on luopumassa muun muassa Pankalammen kiinteistön käytöstä, mikä aiheuttaa tilakeskukselle 1,2 milj. euron vuokratulojen vähentymisen ja kiinteistöstä jää kiinteistön purkamiseen asti osittain käyttökuluja.

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarviossa on varauduttava myös käytöstä poistuvien kiinteistöjen purkamiseen jo vuodesta 2017 alkaen. Vuoden 2018 talousarviossa käytöstä poistuvien kiinteistöjen purkamismenoihin on varattu 700 000 euroa ja kiinteistöjen tasearvon mukaisiin kertapoistoihin 2,5 miljoonaa euroa. Myös tulevina talousarvion suunnitelmavuosina 2019- 2021 varaudutaan vastaaviin kiinteistöjen purkamisesta aiheutuviin menoihin ja kertapoistoihin vuositasolla noin 2,5 miljoonalla eurolla.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) laskutuksen arvioidaan toteutuvan talousarvion, 179 miljoonaa euroa, mukaisesti vuonna 2017. Essoten talousarviokehys ja kuntakohtainen talouslaskelma vuodelle 2018 ei ole vielä valmis.  Essote valmistelee vuoden 2018 talousarviota siten, että kuntakohtaiset kustannukset alenevat 0,5 % edellisestä vuodesta. Mikkelin kaupungille kustannusten alentuminen olisi noin 0,9 miljoonaa euroa. Mikkelin laskutusosuutta kasvattaa kuitenkin perustamissuunnitelmassa oleva rahoituskapitaatioon (euroa/ asukas) perustuva rahoitusosuus, joka nousee 2 % (10 %:sta -> 12 %:iin) vuonna 2018. Kapitaation osuuden kasvu nostaa kustannuksia 0,3 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungille arvioitu kuntalaskutus on 178,4 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Kokonaisuutena edellä kuvatut muutokset vaikuttavat kaupungin käyttötalouden tulojen ja kulujen muutosten sekä poistojen kautta vuodesta 2018 alkaen tulosta heikentävästi 4- 5 miljoonaa euroa vuositasolla. Tulorahoituksella tai kertaerillä ei voitane kattaa 4-5 miljoonan negatiivista tulosvaikutusta, mistä johtuen talousarvioraami 2018 on 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Vuodesta 2021 alkaen kaupungin käyttöomaisuuden poistotasoa nostaa vesiliikelaitoksen jätevesipuhdistamoinvestoinnin valmistumisesta alkavat poistot, jotka ovat arvion mukaan noin 2,3 miljoonaa euroa vuodessa.

Maakunnallisen sote-uudistuksen myötä Mikkelin kaupunki menettänee maakunnalle yhteensä noin 5 miljoonaa euroa valtionosuuksia neljälle vuodelle jaksotettuna vuodesta 2020 alkaen.  Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä valmisteltava kuntien peruspalvelujen valtionosuusuudistukseen liittyvä siirtymätasausmenettely sisältää kunnille kannusteen tasapainottaa talouttaan sosiaali- ja terveystoimen kustannusten osalta uudistuksen voimaantuloon mennessä. Sosiaali-ja terveystoimen menojen kasvu ennen maakuntauudistusta vaikuttaa alentavasti maakuntauudistuksen jälkeisiin kuntien valtionosuuksiin. Sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan alentavan kaupungin saamia valtionosuuksia vaiheittain noin 1,3 miljoonalla eurolla vuosittain vuosina 2020- 2023.

Toimintakatteen ja tuloksen muodostuminen

Tilinpäätöksessä 2016 toimintakate oli -294,4 milj. euroa, mikä oli 6,1 milj. euroa heikompi kuin talousarvio 2016 (-288,3 milj. euroa). Vuodesta 2015 toimintakate parani 0,5 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvion valtuuston hyväksymä toimintakate on -297,8 milj. euroa.

Talousarvioraami vuodelle 2018 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Sisäiset erät tarkennetaan talousarvioon valmistelun yhteydessä, mutta se ei aiheuta muutosta kaupungin toimintakatteeseen. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2016 tilinpäätös, toteutumaennuste 2017 sekä vuoden 2018 arvioidut verotulot ja valtionosuudet, jonka pohjalta on määritelty koko kaupungin kulutaso toimintakatetta merkittävästi heikentämättä.

Talousarvioraami 2018 osoittaa -298,3 milj. euron toimintakatetta, mikä on 3,9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätös (294,4 milj. euroa). Kustannusten nousu on noin 1,3 % tilinpäätöksestä 2016.

Mikkelin kaupungin verotulot vuodelle 2018 ovat kaupungin oman arvion mukaan 201,3 milj. euroa, mikä on 2,7 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2016 ja 1,8 milj. euroa enemmän kuin kuluvan tilikauden 2017 toteutumaennuste. Valtionosuuksien arvioidaan laskevan kuluvan tilikauden 2017 toteutumaennusteesta (112,8 milj. euroa) noin 1,0 milj. euroa ollen 111,8 milj. euroa vuonna 2018.

Tilikauden 2018 tulos muodostuu raamin mukaisesti seuraavalla tavalla:

 • toimintakate                                              - 298.286.000 €
 • verot                                                         + 201.275.000 €
 • valtionosuudet                                         + 111.835.000 €
 • rahoitustulot, netto                                      + 2.080.000 €
 • vuosikate                                                    + 16.904.000 €
 • poistot                                                         - 19.800.000 €
 • tilikauden tulos                                            -  2.896.000 €

Talousarvioraamiin sisältyy seuraavat riskit:

 • Verorahoitukseen liittyvien tulojen (verotulot, valtionosuudet) kasvu on pysähtynyt. Tulojen kertymä tarkentuu syksyllä, jonka myötä kehitys on tarkennettava ja arvioitava tarvittaessa tulopohjan vahvistamista.
 • Palkoissa ei ole huomioitu mahdollisia korotuksia. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2018.
 • Konsernipalveluiden muihin toimintatuottoihin sisältyy myyntivoitto-odotuksia 2 milj. euroa.
 • Työmarkkinatuen kuntaosuus voi toteutua 1-2 miljoonaa euroa arvioitua suurempana, jos työllistämistoimet eivät tehoa.
 • Essoten talousarvioraamin valmistelu on vielä kesken. Kaupungin arvioitu kuntalaskutus vuonna 2018 on 178,4 miljoonaa euroa.
 • Rahoituskuluissa ei ole varauduttu merkittävään korkojen nousuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2018 ja oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa maanantaina 28.8.2017 klo 15.00.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira, henkilöstöjohtaja Heli Huopainen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä ja hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2018 ja oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä teki seuraavan esityksen:

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2018 ja oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla talousarvio tasapainotetaan. Tavoitteena on, että niitä ei kohdisteta palveluiden laatuun tai saatavuuteen. Näitä toimenpiteitä selvitetään seuraavista asioista:

Etelä-Savon sosiaali- terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kuntayhtymän kuntalaskutuksen osalta tehdään selvitys laskutusperusteista vuona 2017. Essote on ilmoittanut Mikkelin kuntalaskutukseksi 180 miljoonaa euroa vuodelle 2018, kun kaupungin arvio on 178,4 miljoonaa euroa.

Talousarviossa tavoitellaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon säilyttämistä nykyisessä laajuudessaan. Lasten opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta pyritään varmistamaan palvelujen tuottaminen riittävinä lähipalveluina ja perheiden arjen sujuvuutta tukevina. Kuitenkin palveluverkko vaikuttaa keskeisesti kaupungin toimintaan siten, että palveluverkon tiivistäminen mahdollistaa kiinteistöjen käytön tehostamisen ja henkilöstömäärän vähentämisen. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluverkosta tehdyt selvitykset koskien palveluverkon tiivistämistä tuodaan esille.

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman etenemisestä ja sen toteuttamismallien vaikutuksista henkilöstömenoihin tarkennetaan.

Purettavista kiinteistöistä tehdään suunnitelma talousarvion valmistelun yhteydessä. Siinä määritellään purkamisen toteutus ja rahoitusmalli. Esim. voidaanko purkaminen sisällyttää tontin myynnin yhteydessä ostajalle ja missä tapauksissa purkamisesta huolehtii kaupunki. Purkamisen vaikutuksesta talousarvioon päätetään suunnitelman käsittelyn yhteydessä. Samalla tehdään korjattavien kiinteistöjen korjausaikataulusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille 2018 - 2021.

Tukipalveluiden tehostamismahdollisuudet selvitetään. Erityisesti selvitetään maakunnallisen talous- ja henkilöstöpalvelukeskuksen perustamisen mahdollisuus ja sen säästöpotentiaali.

Verotulojen ennusteet liittyen talouskasvun parantumiseen päivittyvät syys - lokakuun vaihteessa. Uudet ennusteet huomioidaan talousarviossa.

Elinvoimaisuuden kehittäminen on pitkällä aikavälillä keskeinen talouden tasapainotuskeino. Elinkeinotoiminnan suorista tuloja lisäävistä toimenpiteistä ja talousvaikutuksista tehdään selvitys, jonka perusteella tuloennusteita voidaan parantaa suunnitelmakaudella.

Kaupunginhallitus tekee talousarvion väliaika-arvion lokakuun puoliväliin mennessä.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Minna Pöntisen kannattamana, että esittelijän esitys voidaan muuten hyväksyä, mutta esityksen toisesta kappaleesta tulee poistaa lause: "Tavoitteena on, että niitä ei kohdisteta palveluiden laatuun tai saatavuuteen".

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät kyllä ja ne jotka kannattavat Jyrki Koivikon esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 kyllä ääntä (Markku Aholainen, Petri Pekonen, Taina Harmoinen, Kirsi Olkkonen, Jarno Strengell, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen) ja 4 ei ääntä (Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Jyrki Koivikko, Minna Pöntinen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että talousarvioraamin käsittely keskeytettiin §:n 55 käsittelyn ja valtuuston kokouksen ajaksi.

Merkitään, että talousarvioraamin käsittelyä jatkettiin klo 18.35.

Kuvaus

Kuntalain 410/2015 110§ mukaisesti "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet."

Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 28.8.2017 § 54 talousarvioraamin vuodelle 2018 ja oikeutti konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2018- 2021 on liitteenä. Henkilöstösuunnitelma tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Uudistetun strategian päämääränä on hyvän elämän, kestävän kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Tavoitteena on, että mikkeliläisillä on edellytykset elää hyvää, sujuvaa ja turvallista elämää. Saimaan keskus Mikkeli kasvaa sekä kehittyy kestävästi ja Mikkeli tunnetaan vetovoimaisena, yrittäjämyönteisenä korkean osaamisen kaupunkina.

Keskeisiä kehittämishankkeita ovat uuden strategian toimeenpano, aluekoulumallin suunnittelu, maakunnallisen sote- uudistuksen valmistelun jatkaminen sekä tukipalveluiden tehostamismahdollisuuksien selvittäminen. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman toteutusta jatketaan ja laaditaan elinvoimaohjelma.

Talousarvion 2018 käsittelyn yhteydessä sovitaan yksityiskohtaisesti talousarvion tasapainottamistoimenpiteistä vuodelle 2018. Talouden tasapainotusta haetaan lisäksi suunnitelmakaudella 2018 - 2021 siten, että keväällä 2018 sovitaan vuosien 2019 ja 2020 tasapainottamistoimenpiteistä siten, että tulos on ylijäämäinen vuonna 2020.

Kaupunkirakenneselvitystyöryhmä on valmistellut talouden tasapainottamistoimenpiteitä kaupunginhallitukselle siten, että tasapainotustoimenpiteet ovat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Tasapainotustoimenpiteet kohdistuvat henkilöstön palkkakuluihin ja palveluiden ostoihin sekä toimintatuottojen ja valtionosuuksien arvioita nostetaan vuodelle 2018. Tasapainotustoimenpiteiden seurauksena Mikkelin kaupungin talous tulee olemaan Kuntalain § 110 mukaisesti tasapainossa tai ylijäämäinen taloussuunnitelmakaudella.

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 § 84 vahvistanut veroprosentit vuodelle 2018. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit pidettiin vuoden 2017 mukaisena. Kunnallisveroprosentti on 20,50 prosenttia. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,58 prosenttia, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 1,15 prosenttia, yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,25 prosenttia, voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 2,75 prosenttia ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 3,30 prosenttia.

Kaupunginhallitus päättää antaa talousarvion yhteydessä kaupunginjohtajalle:

 • Oikeuden ottaa 35 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2018. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 • Oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 50 milj. euron määrällä vuonna 2018. Suojauksia tehdään 50 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluejohtokunnat antavat lausunnon kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä asioista, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Aluejohtokunnat ovat antaneet lausunnot lautakuntien talousarvioista 2018 seuraavasti:

Anttolan aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (7.11.2017 § 22), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (7.11.2017 § 23)  ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (7.11.2017 § 24).

Haukivuoren aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (16.11.2017 § 56), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (16.11.2017 § 55) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (16.11.2017 § 57).

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta ei ole käsitellyt lausuntopyyntöjä, mutta aluejohtokunnan puheenjohtajisto on antanut lausunnon lautakuntien talousarvioista 15.11.2017.

Ristiinan aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (15.11.2017 § 50), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (15.11.2017 § 49) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (15.11.2017 § 48).

Suomenniemen aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (7.11.2017 § 23), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (7.11.2017 § 24) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (7.11.2017 § 25).

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston antamat lausunnot kaupungin talousarviosta 2018 on toimitettu kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2018 - 2021 erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 - 2021 käsittelyn kaupunginjohtaja Timo Halosen aloituspuheenvuorolla. Sen jälkeen puheenvuoroja pitivät talousjohtaja Heikki Siira, hallintojohtaja Ari Liikanen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Merkitään, että pelastusjohtaja Seppo Lokka selosti asiaa pelastuslautakunnan osalta.

Asian käsittelyä jatketaan 4.12.2017 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.15-17.35.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

 1. hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaisen esityksen Mikkelin kaupungin vuoden 2018 talousarvioksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2018- 2021 ja
 2. hyväksyä talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden sitovuuden esitetyn mukaisesti.
 3. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden ottaa 35 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2018. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 4. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 50 milj. euron määrällä vuonna 2018. Suojauksia tehdään 50 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että

 • liikuntapaikkojen maksukorotusta ei toteuteta esitetyssä muodossa, korotus kohdistetaan vain aikuisten ja kilpailutapahtumien maksuihin, jolloin tulot vähenevät 40 000 eurolla. Tulovähennys huomioidaan verotuloennusteessa.
 • investointiohjelmassa Raviradan jalkapallohallin uusimiseen varataan 100 000 euroa vuodelle 2018 ja vastaava summa otetaan pois Sodan ja rauhankeskus Muistin perustamismäärärahasta sekä Urpolan kaukalon uudistaminen siirretään suunnitteluvuodelle 2019.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat