Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Talouden seuranta 10/2017 ja määrärahamuutosesitykset

MliDno-2017-1073

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2017 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (§ 155, KV 19.12.2016).

Seurannassa 31.3. raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimi lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoitiin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä.

Seurantaraportti sisältäen johdon analyysin ja tuloslaskelmaennusteen, lautakuntien, taseyksiköiden ja liikelaitosten toteutumisennusteen, rahoituslaskelman sekä investointimenojen toteutumisennusteen on liitteenä.

Talous tasapainossa vuosina 2016- 2017
Vuoden 2016 reaalitaloudellinen tulos oli tasapainossa ja myös vuoden 2017 arvioidaan olevan tasapainossa. Vuoden 2017 arvioitu toiminnallinen tulos pitää sisällään kertaluontoisia eriä (mm. Essoten ylijäämän palautus vuodelta 2016 ja arvioitua suuremmat osinkotuotot). Kaupungin tuloslaskelmaennusteessa on varauduttu käytöstä poistuvien kiinteistöjen tasearvon mukaisiin kertapoistoihin sekä ko. kiinteistöjen purkamismenoihin noin 5,5 milj. eurolla, mistä johtuen tilikauden ylijäämän arvioidaan vuonna 2017 olevan kertaluontoisista eristä huolimatta noin 0,3 milj. euroa.

Määrärahaesitykset
Käyttötalous

Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta 1.223.300 euroa ja lisämäärärahaa toimintamenoihin 3.000.000 euroa. Lisäksi esitetään toimintamenoihin varattujen määrärahojen siirtoa konsernipalveluista sivistystoimeen yhteensä 44.900 euroa.

 • Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion noin 1,17 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa. Esitetään maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitusta 1.171.300 euroa.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion 52.000 euroa perusopetuksen hankerahoitusten vähenemisestä johtuen. Esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitusta 52.000 euroa.
 • Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden 2017 talousarviossa 179 milj. euroa. Essoten arvio Mikkelin kaupungin kuluvan vuoden kuntalaskutuksesta on noin 181,4 milj. euroa. Esitetään toimintamenoihin 2,4 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta.
 • Konsernipalveluihin budjetoidun työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa. Esitetään konsernipalvelujen toimintamenoihin 0,6 milj. euron lisämäärärahaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.
 • Esitetään siirrettäväksi konsernipalveluista palvelusuhdepäällikön heinä- joulukuun palkkakustannuksiin ja muihin kuluihin toimintamenoihin varatut määrärahat 27.800 euroa kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä osallisuuskoordinaattorin syys- joulukuun palkkakustannuksiin ja muihin kuluihin toimintamenoihin varatut määrärahat 17.100 euroa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle.

Investointiosa

Investointeihin ei esitetä lisämäärärahoja. Investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) esitetään 1.100.000 euroa. Investointiosan tulojen lisäyksiä esitetään 5.399.348 euroa, yksittäisten hankkeiden tulojen lisäyksiä 60.000 euroa ja tulojen vähennyksiä 30.000 euroa.

Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä)

Hankkeiden väliset määrärahasiirrot esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

1. hankkeelta 146200009001/Rantakylän yhtenäiskoulu siirretään yhteensä -700 000 euroa

 • hankkeelle 146200009003/Moision koulun muutos +40 000 euroa
 • hankkeelle 14620001001/Naisuovuoren uimahallin peruskorjaus +480 000 euroa
 • hankkeelle 14620004001/Taidemuseon korjaus +100 000 euroa
 • hankkeelle 146200011003/Naisvuoren väistö- ja suojatila +30 000 euroa
 • julkisten rakennusten kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta hankkeelle 146200011006/Virastotalon korjaustyöt +50 000 euroa

2. koulu- ja esiopetus kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta siirretään -50 000 euroa

 • suunnittelumäärärahan hankkeelle 146200112001/Urheilupuiston koulu +50 000 euroa

3. hankkeelta 146200009002/Anttolan yhtenäiskoulu siirretään -250 000 euroa

 • hankkeelle 146300000001/Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin +100 000 euroa
 • hankkeelle 146300006025/Urheilupuiston suorituspaikat +150 000 euroa

4. hankkeelta 14620001004/Sotahistoriakeskuksen perustaminen siirretään -100 000 euroa

 • hankkeelle 146300000001/Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin +50 000 euroa
 • hankkeelle 14620010047/Satamien ja laitureiden kunnostukseen +50 000 euroa

Investointiosan tulojen lisäykset esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti

 • tulosyksikkö 140293101 osakkeiden ja osuuksien myynti, tulojen lisäys +3 399 348 euroa
 • tulosyksikkö 140292201 rakennusten myynnit/myyntivoitot, tulojen lisäys + 2 000 0000 euroa

Investointihankkeen tulojen lisäys esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti

 • hankkeelle 14620001001/Naisvuoren uimahalli, tulojen lisäys +60 000 euroa

Investointiosan hankkeen tulojen vähennys esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti

 • hankkeelta energiataloudelliset investoinnit, tulojen vähennys -30 000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2017 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy

 • maaseutu- ja tielautakunnan käyttötalouden tulojen alituksen 1.171.300 euroa
 • kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalouden tulojen alituksen 52.000 euroa
 • konsernipalveluiden käyttötalouden toimintamenoihin lisämäärärahan 3.000.000 euroa
 • konsernipalveluiden käyttötalouden toimintamenojen siirron kasvatus- ja opetuslautakunnalle 27.800 euroa
 • konsernipalveluiden käyttötalouden toimintamenojen siirron kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle 17.100 euroa
 • investointihankkeiden väliset määrärahan siirrot yhteensä 1.100.000 euroa
 • investointiosan tulojen lisäyksen yhteensä 5.399.348 euroa
 • investointihankkeen tulojen lisäyksen 60.000 euroa
 • investointihankkeen tulojen vähennyksen 30.000 euroa

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat