Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 SAP -järjestelmään ja -lisensseihin liittyvät kaupungin palvelusopimukset

MliDno-2017-2358

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Osana maakuntauudistusta valtiovarainministeriö on pyytänyt maakuntia selvittämään talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämistä alueellansa. Valtiovarainministeriö on pyytänyt maakunnilta selvityksen maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisen valmistelusta 30.11.2017 mennessä.

Etelä-Savon maakunta on antamassa selvityksenä, että Etelä-Savoon perustetaan Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, MAKU TAHE -yhtiö. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön tavoitteena on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon tilitoimistopalvelut Etelä-Savon maakuntaliitolle, Essotelle, Sosterille ja Vaalijalalle vuoden 2018 aikana aloittaen, Mikkelin kaupungille vuodesta 2019 alkaen ja Etelä-Savon muut kunnat voivat liittyä palvelukeskukseen ensivaiheessa tai myöhemmin. Erikseen selvitetään ELY:n maakuntiin siirtyvien toimintojen talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämistä vuodesta 2020 alkaen.

Etelä-Savon maakunta käynnistää palvelutuottaja- ja kumppanuusneuvottelut vuoden 2018 aikana, joissa Mikkelin kaupunki on mukana. Etelä-Savon MAKU TAHE kumppanuusneuvottelujen aikana seurataan ERVA -alueen maakuntien kumppanuusneuvotteluja. Kumppanuusneuvotteluissa arvioidaan kumppaneiden valmiuksia erilaisiin TAHE -yhtiön omistusrakenteisiin, preferenssejä, palvelukeskuksen toimintamalleja, vastuunjakoa, palveluhintoja, perus- ja toiminnanohjausjärjestelmiä.

Mikkelin kaupunki on mukana selvittämässä Etelä-Savon maakunnallisen talous- ja henkilöstöpalvelukeskuksen perustamisen mahdollisuutta ja sen mahdollistamaa palvelujen laadun ja tuottavuuden parantamismahdollisuuksia sisältäen palvelukeskuksen tarjoamat tietojärjestelmäratkaisut. Mikkelin tavoitteena on selvittää talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tehostamismahdollisuuksia kaupungin osalta.

Mikkelin kaupungilla on palvelusopimus Kunnan Taitoa Oy:n kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisesta vuoden 2018 loppuun saakka. Mikkelin kaupungin mahdollisuus siirtyä Etelä-Savon MAKU TAHE –palveluiden käyttämiseen vuoden 2019 alussa edellyttää kaupungilta selvitystä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäratkaisuista samassa yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palvelutuottaja- ja kumppanuusneuvotteluihin. Kumppanuusneuvottelujen yhteydessä selvitetään Mikkelin kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäratkaisujen tulevaisuus Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinon palvelukeskukseen liittymisen näkökulmasta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että työn etenemisestä raportoidaan kaupunginjohtajalle. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla täytyy olla tarvittaessa mahdollisuus vaihtaa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät siten, että Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksella olisi käytössä yhteiset järjestelmäratkaisut vuoden 2019 alusta alkaen. Tämän vuoksi Mikkelin kaupungilla täytyy olla valmius irtisanoa talous- ja henkilöstötietojärjestelmien sopimukset tarpeen mukaan vuoden 2017 ja 2018 aikana.

Mikkelin kaupungilla on omat SAP -lisenssit. Mikkelin SAP -lisenssien järjestelmätukisopimus Kuntien Tieran kanssa on voimassa irtisanomisajankohtaa seuraavan kalenterivuoden.Tiera SAP-palvelusopimuksen irtisanomisaika on 12 kk. Maakunnallisesta palvelukeskusvalmistelusta johtuen on perusteltua antaa kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle valtuudet irtisanoa SAP-järjestelmään liittyvät palvelusopimukset vuoden 2017 ja 2018 aikana siten, että tilinpäätös 2018 voidaan hoitaa tarvitaessa nykyisillä tietojärjestelmillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus irtisanoa kirjallisesti Kuntien Tieran SAP -järjestelmään ja -lisensseihin liittyvät kaupungin palvelusopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat