Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Perustettavat ja lakkautettavat virat 2018

MliDno-2017-2399

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmaan liittyen esitetään perustettavaksi 1.1.2018 lukien viisi (5) uutta virkaa, joihin siirretään organisaatiomuutoksesta johtuen nykyiset viranhaltijat kunnallisen viranhaltijalain 24 § mukaan. Lisäksi organisaatiomuutokseen liittyen esitetään tehtäväksi kolme virantoimitusvelvollisuuden muutosta kunnallisen viranhaltijalain 23 § mukaisesti, Yhden viran osalta tehdään  myös nimikemuutos. 1.1.2018 lukien lakkautetaan samalla olemassa olevat muutoksen kohteena olevat virat.

Lisäksi perustettavaksi tulee kaksi uutta virkaa ja yksi työsuhteinen tehtävä muutetaan viraksi. 

Vuodelle 2018 perustettavaksi esitettävien virkojen palkkakustannukset ovat yhteensä 128 476,80 euroa (ilman sivukuluja). Lakkautettujen virkojen kustannussäästö on 149 624,20 euora (ilman sivukuluja).

Virkoihin liittyvät muutokset esitetään kokonaisuudessaan oheisissa liitteissä numero 1 ja numero 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityksen liitteessä numero 1 olevat perustettavat uudet virat, muutoksen kohteena olevat virat ja työsuhteisen tehtävän muuttaminen viraksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää liitteen numero 2 virat lakkautettaviksi koostessa olevan lakkauttamispäivämäärän mukaisesti. 

Päätös

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asiasta käydyn keskustelun perusteella palauttaa asia uudelleen valmisteluun. Hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Heli Huopainen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen saapui kokoukseen klo 13.40 tämän pykälän käsittelyn aikana ja palasi kokouksen sihteeriksi.

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmaan liittyen lakkautettavien ja perustettavien virkojen lisäksi on ns. virkapaketissa poikkeuksellisesti avattu orgnisaatiomuutokseen liittyvät nimikemuutokset ja virantoimitusvelvollisuuden muutokset (KvhL 23 §), joilla on vaikuttavuutta palkkakustannuksiin. 

Vuodelle 2018 perustettavaksi esitettävien virkojen palkkakustannukset ovat yhteensä 128 476,80 euroa (ilman sivukuluja). Lakkautettujen virkojen kustannussäästö on 149 624,20 euora (ilman sivukuluja).

Virkoihin liittyvät muutokset esitetään kokonaisuudessaan oheisissa liitteissä numero 1 ja numero 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityksen liitteessä numero 1 olevat organisaatiomuutokseen liittyvät perustettavat uudet virat sekä työsuhteisen tehtävän muuttaminen viraksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää liitteen numero 2 virat lakkautettaviksi koostessa olevan lakkauttamispäivämäärän mukaisesti. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että

  • kulttuuri- ja museojohtajan viran (kaupunginvaltuuston päätös 22.5.2017 § 39 taide-, kulttuuri- ja tapahtumajohtaja),
  • kaupungin insinöörin viran (kaupunginvaltuuston päätös 22.5.2017 § 39 kaupunkiympäristöjohtaja) ja
  • johtavan rakennustarkastajan viran (kaupunginvaltuuston päätös 22.5.2017 § 39 rakennusvalvontajohtaja)

osalta liitteeseen 1 kirjoitetaan auki perustelut virkanimikkeiden muuttamisesta suhteessa siihen mitä niistä oli päätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.5.2017 § 39.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat