Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Mikkelin kaupunkistrategia 2018-2021

MliDno-2017-1726

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi kaupunkistrategian valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston 23.11. iltakoulussa esillä ollut materiaali sekä iltakoulussa käydyn keskustelun pohjalta tehty yhteenveto on lähetetty valtuutetuille sekä varavaltuutetuille sähköpostilla 24.11.2017. Iltakoulun palautteen pohjalta täsmennetty esitys on liitteenä.

Alustavasti on suunniteltu, että strategian osalta joulukuun kaupunginvaltuuston kokouksessa hyväksyttäisiin seuraavat strategian osa-alueet:

 1. Visio
 2. Arvot
 3. Strategiset päämäärät ja painopisteet
 4. Strategiset toimintaohjelmat strategisten päämäärien saavuttamiseksi

Lisäksi kokouksessa esitellään strategian seurantaan liittyvien indikaattoreiden valmistelutilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavien kaupunkistrategian osa-alueiden hyväksymistä vuosille 2018-2021:

1. Visio: Saimaan kaunis Mikkeli
2. Arvot: Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus  
3. Startegiset päämäärät ja painopisteet: 

 • Hyvän elämän Mikkeli (painopisteet: Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin)
 • Kestävän kasvun Mikkeli (painopisteet: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimaisuus sekä Kaupungistuminen)
 • Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli (painopisteet: Osaaminen ja T&K&I, Asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto 

4. Strategiset ohjelmat:

 • Hyvän elämän ohjelma
 • Kestävän kasvun ohjelma
 • Elinvoimaohjelma

Kohdan 4 strategiset ohjelmat (ml. hyvinvointikertomus) sekä strategian arviointiin liittyvät lopulliset indikaattorit valmistellaan kevään 2018 aikana siten, että ne valmistuvat kaupunkirakenneselvityksen tulokset huomioiden heti huhtikuun 2018 lopun jälkeen. Elinvoimaohjelman yhteyteen kuvataan EcoSairila- sekä Memory Campus- kehittämisalustat sekä laaditaan erillisenä alaohjelmana Matkailun ja vapaa-ajanohjelma. Mahdollisten muiden kehittämisalustojen kuvaamisen sekä alaohjelmien tarve arvioidaan erikseen ohjelmatyön edistyessä samalla kun tunnistetaan jo olemassa olevien kehittämisohjelmien kiinnittyminen uutteen kaupunkistrategiaan.

Strategian osa-alueet, strategiaprosessi sekä strategian jalkauttaminen kuvataan erikseen laadittavassa arvokirjassa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esitttelijä teki seuraavat muutosesitykset:

 • liitteenä olevan PowerPoint esityksen sivulle 7 lisätään kohtan 3 Kaupungistuminen / "Kehittyvä kehitys" muotoon "Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta."
 • visio muutetaan muotoon "Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin."

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että stategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat