Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

MliDno-2017-2268

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkikonsernille on valmisteltu ehdotus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi, jonka tavoitteena on vahvistaa ja terävöittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa.

Riski on mahdollinen tapahtuma tai tapahtumaketju, joka voi vaarantaa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä tai uhata kaupungin mainetta. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa konsernin perustehtävien häiriötön ja laadukas toteutuminen.

Sisäinen valvonta on riskienhallinnan olennainen osa. Se on organisaation omaa valvontaa ja toiminnan itsearviointia sekä prosesseihin sisältyviä menettelyitä ja toimintatapoja, joiden avulla merkittävä osa käytännön riskienhallinnasta toteutetaan. Riskien kartoitus ja arviointi ylläpitää sisäisen valvontajärjestelmän ajantasaisuutta. Kartoituksessa arvioidaan toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutusta kaupunkikonserniin ja sen riskeihin sekä auttaa sopeuttamaan riskienhallintatoimenpiteet olosuhteisiin sopiviksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan puuttumalla tavoitteiden toteutumista uhkaaviin tekijöihin ennalta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan toiminnan tuloksellisuus, ja jatkuvuus, raportoinnin ja tiedon luotettavuus, resurssien ja omaisuuden turvaaminen sekä lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen.

Kuntalain (410/2015) 14 §:n 2.momentin 7. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi kuntalain 14 §:n 2. momentin 2. kohdan mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan Kuntalain 90 §:n 1. kohdan mukaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Valmistelussa on huomioitu sisäistä valvontaa koskeva ohjeistus. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kaupungin hallintosäännössä (kv 22.5.2017 § 41), konserniohjeessa (kv 23.5.2016 § 57), sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa (kh 2.5.2016 § 148) sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa (kh 2.5.2016 § 148) sekä muissa mahdollisissa kaupungin ohjeissa ja määräyksissä on mainittu. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen on noudatettava kaupungin antamaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevaa ohjeistusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

  1. hyväksyy liitteen mukaisen Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
  2. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita täydentävät soveltamisohjeet.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Seija Kuikka saapui takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat