Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Mikkelin kaupungin 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskeva tarkistettu asemakaavan muutosehdotus / Graanintie 9 / ”Graanin ranta”

MliDno-2015-873

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 12. päivänä toukokuuta 2015 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavaluonnos on ollut teknisen lautakunnan käsiteltävänä 11.6.2013 joka on asettanut sen julkisesti nähtäville ajalle 1.8 – 30.8.2013. Luonnoksesta saatiin yksi lausunto ja neljä huomautusta.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kiinnitti lausunnossaan huomiota asemakaavan ja osayleiskaavan ristiriitaisuuteen. Alueelle on laadittu uusi osayleiskaava, joka ohjaa asemakaavoitusta.

Huomautuksissa vastustettiin rakennusten kerroslukua Graanin aukiolla, kaupunkikuvaa, rakentamisen määrää, Saimaan täyttöä ja kiinnitettiin huomiota mm. liikennejärjestelyihin. Huomautukset eivät aiheuttaneet merkittäviä muutoksia kaavaan, koska kaavaprosessi keskeytettiin osayleiskaavan laatimista varten.

Asemakaavatyö päätettiin keskeyttää syksyllä 2013, koska kaavaprosessin aikana heräsi keskustelu mm. rannan täytöistä ja kaupunkikuvallisesta rakenteesta. Katsottiin, että paras tapa edetä oli tutkia näitä ja muita esille tulleita asioita osayleiskaavalla ja asemakaavan keskityttäisiin yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Graanin rannan osayleiskaava tuli vireille loppuvuodesta 2013 ja sai lain voiman 10.7.2014. Asemakaavaehdotus pohjautuu osayleiskaavaan.

Nykyiseen rantaviivaan verrattuna ranta-alueita tullaan täyttämään n. 7 200 m². Vuoden 1993 osayleiskaavassa ranta-alueita oli jo osoitettu täytettäväksi, nykyisellä osayleiskaavalla täyttöjä tulee n. 4 000 m² enemmän.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on rakennusoikeutta 44 000 k-m², tästä asuinrakentamisen osuus on 31 500 k-m² ja loput rakennusoikeudesta on osoitettu pysäköintitaloja varten. Aluetehokkuus on e=0,96.

Liite "Asemakaavan muutos 10 kaupunginosa Tuppurala kortteli 1 Graanintie 9 Graaninranta" on luettavissa Mikkelin kaupungin nettisivuilla http://www.mikkeli.fi/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon ELY:ltä, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Metsäsairila Oy:ltä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Liikennevirastolta.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asemakaavamuutosehdotus/ 10. kaupunginosan (Tuppurala) kortteli 1on luettavissa Mikkelin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.mikkeli.fi kohdasta päätöksenteko/kaupunginhallitus/Tulevan kokouksen esityslista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon ELY:ltä, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Metsäsairila Oy:ltä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Liikennevirastolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen esitteli asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä marraskuuta 2017 päivätyn tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus käsitteli asemakaavan muutosehdotusta 1.6.2015 ja asetti sen nähtäville ajalle 10.6-10.7.2015. Kaavaehdotuksesta jätettiin kolme lausuntoa. Lausunnot ja vastineet ovat nähtävissä asemakaavan selostuksen liitteessä 7.

Maanomistaja päätti vuoden 2015 ehdotusvaiheen jälkeen muuttaa tavoitteitaan Graanin rannan osalta. Rakennusoikeutta vähennettiin 43 500 kerrosalaneliömetristä n. 26 000 kerrosalaneliömetriin; tästä asuinrakentamisen vähennyksen osuus oli 5 500 k-m² aluetehokkuuden laskiessa arvoon e=0,57. Keskitetystä pysäköintiratkaisusta luovuttiin ja pysäköintitalot korvattiin ns. pihapysäköinnillä. Pysäköinnit on sijoitettu erillisille LPA-tonteille, joiden kautta mahdollistetaan huolto- ja pelastusliikenne ja kulku kerrostalotonteille.

Tarkistetussa kaavaehdotuksessa rakennusten sijaintiin ei tullut merkittäviä muutoksia, mutta niiden rakennusoikeutta vähennettiin siten, että tonttien rakennusoikeudet ovat n. 1 400 – 2 200 k-m².  Korttelin keskelle jää asukkaiden yhteiskäyttöön varattu oleskelu- ja leikkialue, joka on merkitty AH-korttelialuemerkinnällä. Saimaan rannassa kiertää kevyen liikenteen reitti ja AH-korttelialueella kaikkien käytössä olevia kävelyreittejä.

Meluntorjuntaselvityksessä on todettu, että valtatie 5:lle tulee sijoittaa meluaitoja, jotta Graanin rannan piha-alueet saavuttavat normitason. Valtatie 5 remontin yhteydessä kaupunki päätti toteuttaa Graanin rannan vaatimia melusuojauksia omalla kustannuksellaan. Valtatien melusuojausten lisäksi Graanin rannan uudisrakennukset muodostavat melumuurin liikennemelua vastaan. Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskusten kanssa on sovittu, että rakentaminen voidaan aloittaa väliaikaisin meluntorjuntatoimenpiteiden avulla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskevan tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Metsäsairila Oy:ltä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Liikennevirastolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskevan tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Metsäsairila Oy:ltä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Liikennevirastolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Markku Aholainen ilmoitti olensa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Minna Pöntinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja Ilkka Tarkkanen pykälän käsittelyn jälkeen.

Esteellisyys

  • Markku Aholainen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat