Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Kiinteistötoimitustaksan vahvistaminen vuodelle 2018

MliDno-2017-2329

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Piispa, maankäyttöinsinööri, Jukka.Piispa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistötoimitustaksan mukaan peritään kaupungille maksut kaupungin toimesta suoritetuista tonttien lohkomisista, rasitetoimituksista ym. maanmittaustoimituksista sekä eräistä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksistä. Nykyisen taksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.1.2017 § 5 ja se on tullut voimaan 1.1.2017.

Taksa perustuu kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4 §:ään ja Kuntaliiton ohjeeseen. Taksan rakenteeseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Uudessa taksassa hintoja on korotettu keskimäärin noin 1,5 %.

Kiinteistötoimituslain 4 §:n mukaan taksan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2018.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat